ความเข้าใจสภาพธรรม ๐๑ - โลกธรรม ๘ ประการ
 
สารธรรม
วันที่  19 ม.ค. 2551
หมายเลข  7050
อ่าน  3,958

เราสามารถหาความสุขที่แท้จริงในชีวิตได้ไหม บางขณะชีวิตของเราก็มีความสุขแต่ไม่ยั่งยืน ความสุขสบายที่เราได้รับก็เปลี่ยนแปลงไปได้ง่ายๆ ไม่ยืนนาน เราไม่รู้ถึงความไม่เที่ยงของตัวเราและสิ่งต่างๆ รอบๆ ตัวเรา เรามักจะติดข้องกับสิ่งที่แท้จริงแล้วไม่เที่ยง เหตุการณ์สุขและทุกข์ในชีวิตเป็นเหตุสำคัญต่อความรู้สึกต่างๆ ของเรา เราเป็นทาสของการเปลี่ยนแปลงของชีวิต วันหนึ่งเราได้รับคำสรรเสริญแล้วเราก็ยินดีพอใจ วันต่อมาเราได้รับความอยุติธรรมเราก็รู้ว่าตัวเองต่ำต้อยและก็เศร้าโศก มีลาภและเสื่อมลาภ มียศและเสื่อมยศมีสรรเสริญและนินทา มีสุขและมีทุกข์ นี่คือ "โลกธรรม ๘" ของชีวิตเรา

ในอังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต เมตตาวรรคที่ ๑  โลกวิปัตติสูตร ข้อ ๙๖ พระพุทธองค์ได้ตรัสกับพระภิกษุเกี่ยวกับโลกธรรม ๘ ซึ่งครอบงำโลกไว้พระองค์ตรัสกับบุคคลผู้ซึ่งยังไม่รู้แจ้งอริยสัจจธรรมว่า 

"ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลาภย่อมเกิดขึ้นแก่ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเขาไม่ตระหนักชัด ไม่ทราบชัดตามความเป็นจริงว่า ลาภนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เรา  ก็แต่ว่าลาภนั้นเป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ความเสื่อมลาภ ยศ ความเสื่อมยศ นินทา สรรเสริญ สุข ทุกข์ ย่อมเกิดขึ้นแก่ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ เขาไม่ตระหนักชัด ไม่ทราบชัดตามความเป็นจริงว่า ทุกข์นี้เกิดขึ้นแล้วแก่เรา แต่ว่าทุกข์นั้นไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาแม้ลาภย่อมครอบงำจิตของเขาได้ แม้ความเสื่อมลาภ แม้ยศ แม้ความเสื่อมยศ แม้นินทา แม้สรรเสริญ แม้สุข แม้ทุกข์ย่อมครอบงำจิตของเขาได้ เขาย่อมยินดีลาภที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมยินร้ายในความเสื่อมลาภ ย่อมยินดียศที่เกิดขึ้น ย่อมยินร้ายในความเสื่อมยศ ย่อมยินดีสรรเสริญที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมยินร้ายในนินทาย่อมยินดีสุขที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมยินร้ายในทุกข์ เขาประกอบด้วยความยินดียินร้ายอย่างนี้ ย่อมไม่พ้นไปจากชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะทุกข์ โทมนัส และอุปายาส เรากล่าวว่าไม่พ้นไปจากทุกข์"

ขอเชิญคลิกอ่านตอนต่อไป ๐๑ - ๑๗ และ อ่านเพิ่มเติม  ...

ความเข้าใจสภาพธรรม - ต้องเป็นการอบรมเจริญปัญญา


  ความคิดเห็น 1  
 
อิสระ
อิสระ
วันที่ 8 ก.ค. 2551

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
noynoi
วันที่ 18 ก.ค. 2552

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็น 3  
 
คุณ
วันที่ 25 ก.ค. 2552

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
pamali
วันที่ 30 ก.ค. 2553

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
เซจาน้อย
วันที่ 16 เม.ย. 2555

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
tanrat
tanrat
วันที่ 15 พ.ย. 2556

อย่างนั้นค่ะท่านอาจารย์

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 7  
 
jirat wen
jirat wen
วันที่ 11 ส.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 8  
 
Patchanon
Patchanon
วันที่ 6 พ.ย. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 9  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 18 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 10  
 
kullawat
วันที่ 25 ส.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ