พระผู้มีพระภาคทรงแสดงขันธ์ ๕ และอุปทานขันธ์ ๕
 
บ้านธัมมะ
วันที่  30 ธ.ค. 2550
หมายเลข  6798
อ่าน  1,297

พระผู้มีพระภาคทรงแสดงขันธ์ ๕ และอุปทานขันธ์ ๕ ดังนี้

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงขันธ์ ๕ และอุปาทานขันธ์ ๕ เธอทั้งหลายจงฟัง

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ขันธ์ ๕ เป็นไฉน   

ดูกรภิกษุทั้งหลาย รูปอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอดีต อนาคต และปัจจุบัน เป็นภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีต อยู่ในที่ไกลหรือที่ใกล้ นี้เรียกว่า รูปขันธ์ เวทนาอย่างใดอย่างหนึ่ง ฯลฯ สัญญาอย่างใดอย่างหนึ่ง ฯลฯ สังขารเหล่าใดเหล่าหนึ่ง ฯลฯ วิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นอดีต อนาคต และปัจจุบัน เป็นภายใน หรือภายนอก หยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีต อยู่ในที่ไกลหรือใกล้ นี้เรียกว่าวิญาณขันธ์   

ดูกรภิกษุทั้ง หลาย เหล่านี้เรียกว่า ขันธ์ ๕

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อุปทานขันธ์ ๕ เป็นไฉน 

กรภิกษุทั้งหลาย รูปอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นอดีต อนาคต ปัจจุบันเป็นภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีตอยู่ในที่ไกลหรือใกล้ เป็นไปกับด้วยอาสวะ เป็นปัจจัยแก่อุปาทานนี้ เรียกว่าอุปาทานขันธ์ คือ รูปอย่างใดอย่างหนึ่ง ฯลฯ เวทนาอย่างใดอย่างหนึ่ง ฯลฯ สัญญาอย่างใดอย่างหนึ่ง ฯลฯ สังขารเหล่าใดเหล่าหนึ่ง ฯลฯ วิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นอดีต อนาคต ปัจจุบัน… อยู่ในที่ไกลหรือใกล้ เป็นไปกับด้วยอาสวะเป็นปัจจัยแก่อุปาทานนี้เรียกว่าอุปาทานขันธ์ คือ วิญญาณ  

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้เรียกว่า อุปาทานขันธ์

ดาวน์โหลดหนังสือ  -->  ปรมัตถธรรมสังเขป


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 21 เม.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ