เห็นทุกข์ ย่อมเห็น สมุทัย นิโรธ มรรค
 
pirmsombat
วันที่  23 ธ.ค. 2550
หมายเลข  6663
อ่าน  2,776


เหมือนอย่างที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสไว้ว่า

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ผู้ใดเห็นทุกข์ ผู้นั้นย่อมเห็นแม้ ทุกขสมุทัย

ย่อมเห็นแม้ ทุกขนิโรธ ย่อมเห็นแม้ ทุกขมินีปฏิปทา ดังนี้.........................................................พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสไว้ว่า ผู้ใดเห็นทุกข์ย่อมเห็นแม้ ทุกขสมุทัย ทุกขนิโรธ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ด้วยหมายความว่า การอบรมเจริญสติปัฏฐาน เพื่อรู้ นาม รูปตามปกติ เนืองๆ บ่อยๆ ก็คือเจริญมรรคมีองค์ ๕ นั่นเองและในขณะที่ เจริญมรรค ก็เป็นการละสมุท้ย ในขณะที่ปัญญาเจริญขึ้นรู้สภาพธรรม ก็คือ ทุกขนิโรธ  การอบรมเจริญก็คือการเห็น นั่นเองดังนั้น เราผู้บำเพ็ญเพียร ก็ระลึกรู้ลักษณะของ นาม รูป ที่กำลังปรากฏ เนืองๆ บ่อยๆ จนเห็นทุกข์ โดยไม่จดจ้อง ต้องการ  นะครับ 


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 24 ธ.ค. 2550

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
pornpaon
วันที่ 24 ธ.ค. 2550
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 24 ธ.ค. 2550

เป็นผู้มีปกติเจริญสติปัฏฐานค่ะ  

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม ๑ ภาค ๒ ตอน ๔ - หน้าที่ 129

ก็ครั้นอนิจจลักษณะนั้น อันท่านเห็นแล้ว,  ทุกขลักษณะและ

อนัตตลักษณะก็ย่อมเป็นอันเห็นแล้วเหมือนกัน.      ภพ ๓ ปรากฏแล้วแก่

ท่านดุจไฟติดทั่วแล้ว  และดุจซากศพอันบุคคลผูกไว้ที่คอ.
       
 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ