ผู้ที่ไม่มีโทสะจะต้องเป็นพระอริยบุคคลขั้นใด
 
บ้านธัมมะ
วันที่  22 ธ.ค. 2550
หมายเลข  6619
อ่าน  2,575

การรู้แจ้งอริยสัจจธรรมมีถึง ๔ ขั้น คือ

     ขั้นที่ ๑ เมื่อรู้แจ้งอริยสัจจธรรมเป็นพระโสดาบันบุคคล ดับความเห็นผิด ที่เคยยึดถือนามธรรมและรูปธรรมทั้งหลายเป็นสัตว์ เป็นบุคคล เป็นตัวตนแล้ว แต่ยังมีโลภะ ยังมีโทสะ    ยังมีโมหะ ที่สะสมมานานมากในจิตใจ

     เมื่อพระโสดาบันบุคคลเจริญปัญญาต่อไป ก็รู้แจ้งอริยสัจจธรรมขั้นที่ ๒

     ขั้นที่ ๒ เป็นพระสกทาคามีบุคคล ดับความยินดีพอใจในรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส อย่างหยาบ แต่ก็ยังมีโลภะ โทสะ โมหะเหลืออยู่ ยังไม่หมดไปง่ายๆ  แต่ที่จะไม่ให้มีโทสะเลยนั้นต้องเป็นการรู้แจ้งอริยสัจจธรรมขั้นที่ ๓

     ขั้นที่ ๓ คือ ต้องถึงขั้นเป็นพระอนาคามีบุคคล พระอนาคามีบุคคลไม่มีโทสะเลย เพราะดับโลภะขั้นยินดีพอใจใน รูป เสียง กลิ่น รสโผฏฐัพพะ  ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดโทสะ ได้หมดสิ้นเป็นสมุจเฉท

     พระอริยบุคคลผู้รู้แจ้งอริยสัจธรรมขั้นสุดท้าย คือ พระอรหันต์ ผู้ดับกิเลสหมดสิ้น ไม่มีเชื้อของกิเลสใดๆ เหลือเลย การศึกษาธรรมโดยละเอียด จะทำให้เข้าใจหนทางปฏิบัติที่ทำให้บรรลุผลที่ต้องการโดยถูกต้อง คือ เมื่อไม่ต้องการให้มีโทสะ ก็จะต้องศึกษาและปฏิบัติหนทาง ที่ทำให้รู้แจ้งอริยสัจจ์จนเป็น พระอนาคามีบุคคล

 


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
pamali
วันที่ 23 พ.ย. 2553

ขอนอบน้อมพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น กราบท่านอจ. และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
isme404
isme404
วันที่ 27 พ.ค. 2555

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ