อย่างไรจึงชื่อว่าเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาจริงๆ
 
บ้านธัมมะ
วันที่  22 ธ.ค. 2550
หมายเลข  6622
อ่าน  3,893

     ถ้าไม่เข้าใจพระธรรม ก็คงจะเลื่อมใสจริงๆ ในพระพุทธศาสนาไม่ได้ เพราะเป็นแต่เพียงฟังคำบอกเล่า ตามๆ กันมาว่า พระผู้มีพระภาค ฯ เป็นบุคคล ผู้ประเสริฐ ทรงดับกิเลสหมดเป็นสมุจเฉท แต่เมื่อไม่ศึกษาว่า กิเลสอยู่ที่ไหน ขณะไหนเป็นกิเลส และจะดับกิเลสอย่างไร ก็ไม่รู้ว่าการเลื่อมใสจริงๆ  ในพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า นั้นคือเลื่อมใสอย่างไร

     จิตที่เลื่อมใสจริงๆ ก็คือ เชื่ออย่างมั่นคงว่า พระผู้มีพระภาค ฯ  ทรงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงพระธรรม เพื่ออนุเคราะห์สัตวโลกถึง ๔๕ พรรษา  เมื่อเชื่อในพระปัญญาคุณจริงๆ ก็ย่อมจะฟังพระธรรม  ศึกษา พระธรรมให้เข้าใจ เพื่อจะได้อบรมเจริญปัญญา จนรู้แจ้งอริยสัจจธรรม ตามที่พระผู้มีพระภาค ฯ ได้ทรงแสดงไว้

 


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
สุภาพร
วันที่ 26 ธ.ค. 2550

ขออนุโมธนาจริงๆ ค่ะ เพราะก่อนหน้าที่จะมาศึกษาพระธรรม ความรู้สึกของตนก็รู้แค่ว่าตนเป็นชาวพุทธคนหนึ่งเท่านั้นที่นับถือศาสนาพุทธ ไม่มีความนอบน้อมและลึกซึ้งกับพระปัญญาคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่พอได้มาฟังรายการธรรมทางสถานีวิทยุมากๆ เข้าก็เกิดความเลื่อมใสอยากจะศึกษาพระพุทธประวัติ เป็นอันดับแรก ถึงความเป็นผู้เลิศ และทรงความยากลำบากมากก่อนที่ทรงตรัสรู้ และยังทรงเผยแผ่พระธรรมด้วยความยากลำบากอีก 45 พรรษา ทรงเล็งเห็นการ เกิด แก่ เจ็บตายของเหล่าสัตว์ทั้งหลาย และทราบซึ้งมากทุกครั้งที่ได้ยินคำว่า งามในเบื้องต้น งามในท่างกลาง และงามในที่ที่สุดค่ะ และทุกท่านที่ได้ศึกษาพระธรรม และพุทธประวัติแล้ว จะซาบซึ้งถึงความมหัศจรรย์ และความเป็นสัพพัญญูของพระองค์ท่านที่ไม่มีบุคคลใดในโลกนี้อีกแล้วค่ะ และขอขอบพระคุณ อาจารย์สุจินต์ ที่ได้เผยแผ่พระธรรมตามหลักพระไตรปิฏก ซึ่งซาบซึ้งมากๆ และได้เปิดฟังรายการทุกวันค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
pornpaon
วันที่ 26 ธ.ค. 2550

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
เจริญในธรรม
วันที่ 1 ก.พ. 2551

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
suwit02
วันที่ 27 พ.ค. 2551

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
อิสระ
อิสระ
วันที่ 24 เม.ย. 2552

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
pamali
วันที่ 23 พ.ย. 2553

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
bauloy
bauloy
วันที่ 11 ส.ค. 2554

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ถ้าจะเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาได้นั้น จะต้องมีศรัทธา ศรัทธาที่เกิดจากความรู้ความเข้าใจเห็นคุณ เห็นประโยชน์ ในพระธรรม หากปราศจากการศึกษาหลักธรรม คำสอน จากพระไตรปิฎกซึ่งคือพระธรรม ให้เข้าใจอย่างละเอียด และพิจารณาโดยถี่ถ้วนแล้ว ก็คงยังต้องเชื่อในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมา ว่าเป็นธรรมะจากคนนั้นบ้าง คนนี้บ้าง อาจารย์นั้นบ้าง อาจารย์นี้บ้าง ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนจากหลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงพระมหากรุณาธิคุณ อันยิ่งใหญ่ ผู้ซึ่งเป็นบรมครูแห่งเทวดาและมนุษย์ หากไม่ศึกษาให้ถูกต้องจริง เท่ากับเป็นการทำลายพระพุทธศาสนาอีกด้วย........ 

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
isme404
isme404
วันที่ 17 พ.ค. 2555

เชื่อในพระปัญญาคุณจริงๆ ก็ย่อมจะฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรมให้เข้าใจ เพื่อจะได้อบรมเจริญปัญญา จนรู้แจ้งอริยสัจจธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคฯ ได้ทรงแสดงไว้
..สาธุขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
jaturong
วันที่ 18 พ.ค. 2555

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
isme404
isme404
วันที่ 15 มิ.ย. 2555

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
boonpoj
วันที่ 23 เม.ย. 2556

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
Somporn.H
Somporn.H
วันที่ 17 ส.ค. 2561

การศึกษาพระธรรมต้องเป็นผู้ละเอียด 

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ