จะน้อมระลึกถึงพระพุทธคุณอย่างไรได้บ้าง
 
บ้านธัมมะ
วันที่  22 ธ.ค. 2550
หมายเลข  6592
อ่าน  2,290

การที่จะน้อมระลึกถึง พระคุณของ พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น สามารถที่จะน้อมระลึกได้ทุกเหตุการณ์ คือ เมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว จะน้อมระลึกถึง พระคุณตั้งแต่พระองค์ได้ทรงแสดงปฐมเทศนา ตลอดมาจนถึงใกล้จะปรินิพพาน ก็จะเห็นพระคุณได้หรือ ว่าจะน้อมระลึกถึง ก่อนที่พระองค์ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ คือ ระลึกถึง  เมื่อครั้งพระองค์บำเพ็ญพระบารมี ๔ อสงไขยแสนกัปป์ ก็ย่อมจะเห็นความพากเพียร และพระมหากรุณา ทรงปรารถนาที่จะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อที่จะเกื้อกูลแก่สัตว์โลก ขณะนั้นก็ระลึกถึงพระคุณได้หรือ เมื่อระลึกถึง การดำเนินชีวิตของพระองค์ในพระชาติสุดท้ายที่จะตรัสรู้เป็น พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็จะเห็นพระคุณได้

เพราะว่าข้อความในพระไตรปิฎกแสดงไว้ทั้งหมดโดยครบถ้วน ซึ่งผู้ที่มีศรัทธา มีวิริยะ ก็จะศึกษา ฟัง หรืออ่านด้วยความปีติโสมนัส ที่ได้รู้เรื่องของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ขณะที่อ่านหรือฟังนั้น เมื่อเข้าใจพระธรรมก็เกิดศรัทธา เกิดหิริ เกิดโอตตัปปะ เกิดวิริยะ เกิดสติและ ปีติ โสมนัส หรืออาจจะระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมที่กำลังปรากฏ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
คุณ
วันที่ 28 ส.ค. 2551
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
isme404
isme404
วันที่ 29 พ.ค. 2555

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 31 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ