พระโสดาบัน สามารถตายขณะมีจิตเศร้าหมองเช่นความโกรธได้ไหม
 
suthon
วันที่  19 ก.ย. 2550
หมายเลข  4841
อ่าน  1,487

ผมอยากทราบว่า ความโกรธ กับโทสะเป็นสิ่งเดียวกันหรือไม่  หรือเป็นลักษณะประการหนึ่งของโทสะ  เหมือนอย่างเช่น ความขัดเคือง  รำคาญ  หรือเบื่อ   เป็นส่วนหนึ่งของ

โทสะ หรือเปล่าครับ   ถ้าพระโสดาบันยังละกิเลสเช่น  โทสะไม่ขาดสนิท  โอกาสที่จะ

ตายขณะมีความโกรธจะเป็นไปได้ไหม


Tag  ความโกรธ ธรรม พระโสดาบันละ โทสะ
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 20 ก.ย. 2550

พระโสดาบันท่านเป็นพระอริยบุคคลผู้มีปัญญาเข้าถึงกระแส แห่งพระนิพพาน ละความเห็นผิดในขันธ์ทั้ง ๕    ละความสงสัย    ละมัจฉริยะได้แล้ว   ชื่อว่าเป็นผู้มีปัญญามาก

และกิเลสเบาบางกว่าปุถุชนมาก   ท่านย่อมไม่หลงกระทำกาลกิริยา ไม่มีจิตเศร้าหมอง

ในขณะใกล้มรณะ   เป็นผู้มีคติแน่นอน   ไม่เกิดในอบายภูมิอีกเลย    เพราะผู้มีจิตเศร้า

หมองในเวลาใกล้ตาย   ย่อมเกิดในทุคติภูมิ     แต่พระอริยบุคคลทั้งหลายย่อมไม่เป็น

เช่นนั้น  

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 20 ก.ย. 2550


 พระโสดาบันปิดประตูอบายสนิท  ท่านละอนุสัยกิเลสที่จะไปอบายภูมิได้

    พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย ปัญจก-ฉักกนิบาต เล่ม ๓ - หน้าที่ ๘๑๘
   
         ปหีนสูตร

  ว่าด้วยธรรมที่พระโสดาบันละได้แล้ว

[๓๖๑] ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๖ ประการนี้  อันบุคคลผู้ถึงพร้อม ด้วยทิฏฐิละได้แล้ว    ธรรม ๖ ประการเป็นไฉน  คือ สักกายทิฏฐิ ๑

วิจิกิจฉา ๑ สีลัพพตปรามาส ๑ ราคะที่เป็นเหตุไปสู่อบาย ๑ โทสะที่ เป็นเหตุไปสู่อบาย ๑ โมหะที่เป็นเหตุไปสู่อบาย ๑       ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๖ ประการนี้แล อันบุคคลผู้ถึง พร้อมด้วยทิฏฐิละได้แล้ว.

จบปหีนสูตรที่ ๖

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ