ทานเป็นไปกับด้วยอาชญา

 
wittawat
วันที่  28 มี.ค. 2567
หมายเลข  47661
อ่าน  52

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้า 164

เทวดาสนทนธรรมกับพระผู้มีพระภาคเจ้า เรื่องทานเป็นไปกับด้วยอาชญา

[๙๑] ... ภ ... บุคคลแม้ใด พึงประพฤติธรรม ประพฤติสะอาด เป็นผู้เลี้ยงภริยา และเมื่อของมีน้อยก็ให้ได้ เมื่อบุรุษแสนหนึ่งบูชาภิกษุพันหนึ่ง หรือบริจาคทรัพย์พันกหาปณะ การบูชาของบุคคลเหล่านั้นย่อมไม่ถึงส่วนร้อย ของบุคคลอย่างนั้น ...

[๙๒] ... ท ... ย่อมไม่เท่าถึง ... เพราะเหตุใด ...

[๙๓] ... ภ ... บุคคลเหล่าหนึ่ง ตั้งอยู่ในกรรม ปราศจากความสงบ โบยเขา ฆ่าเขา ทำให้เขาเศร้าโศกแล้วให้ทาน ทานนั้นจัดว่าทานมีหน้านองด้วยน้ำตา จัดว่าทานเป็นไปกับด้วยอาชญา ...


อรรถกถามัจฉริสูตร หน้า 170-171 โดยสรุป

- ทานที่ทำให้ผู้อื่นร้องไห้แล้วให้ ... ตรัสว่า ทานมีหน้านองด้วยน้ำตา ...

- ทักษิณา (สิ่งของที่จัดเตรียมถวายให้พระภิกษุ) ที่บุคคลคุกคามผู้อื่นแล้วประหารแล้วให้ เรียกว่า ทักษิณาเป็นไปกับด้วยอาชญา ...

- ทรงแสดงว่าไม่สำคัญที่ปริมาณของการให้ แต่ทานที่แม้จะมีมากแต่ให้ผลน้อยเพราะความเกิดขึ้นของทานนั้นไม่บริสุทธิ์ แต่ทานที่แม้จะมีน้อยแต่ให้ผลมากเพราะความเกิดขึ้นของทานนั้นบริสุทธิ์

กราบอนุโมทนา


เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ