ผู้ไม่ให้ทานไม่ต่างจากผู้ที่ตายแล้ว

 
wittawat
วันที่  28 มี.ค. 2567
หมายเลข  47662
อ่าน  54

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ผู้ไม่ให้ทานไม่ต่างจากผู้ที่ตายแล้ว

สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้า 162

[๘๙] ชนทั้งหลายเหล่าใด เมื่อของมีน้อยก็แบ่งให้ เหมือนพวกเดินทางไกลก็แบ่งของให้แก่พวกที่เดินทางร่วมกัน ชนทั้งหลายเหล่านั้น เมื่อบุคคลทั้งหลายเหล่าอื่นตายแล้ว ก็ชื่อว่าย่อมไม่ตาย ธรรมนี้เป็นของบัณฑิตแต่ปางก่อน ชนพวกหนึ่งเมื่อของมีน้อยก็แบ่งให้ ชนพวกหนึ่งมีของมากก็ไม่ให้ ทักษิณาที่ให้แต่ของน้อย นับเสมอด้วยพัน.


สรุปอรรถกถา หน้า 166

ถ้ามีคนนำข้าวและน้ำมาวางไว้รอบตัวคนตาย คนตายก็ลุกขึ้นมาแจกจ่ายข้าวและน้ำนั้นไม่ได้ คนที่ไม่ให้ทานจึงไม่แตกต่างไปจากคนตาย คือ มีของที่จะให้ก็ให้ไม่ได้ ด้วยเหตุนี้ คนที่มักให้ทาน จึงชื่อว่าไม่ตาย

กราบอนุโมทนา


เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ