ด้วยความเคารพนับถือ

 
เสขะปฎิสัมภิทา
วันที่  16 พ.ย. 2566
หมายเลข  46977
อ่าน  158

ด้วยความเคารพนับถือ ท่าน อ.สุจินต์ ฯ และคณะ ผู้ปกป้องรักษาพระรัตนตรัย

กระผมติดตามท่าน เพราะคลิปเสียง!

จะเอาแต่พุทธพจน์เท่านั้นหรือ?

ท่านกล่าวว่า"แล้วปฎิสัมภิทามรรคไปไหน?

นึกข้อนี้แล้วก็ปลาบปลื้มใจ เกิดศรัทธา จึงคาดว่าท่านอาจจะทราบคุณสมบัติพิเศษของเหล่าปฎิสัมภิทา ที่สามารถเข้าถึงโดยตรงซึ่ง พระไตรปิฏกพระธรรมคำภีร์ธรรมแม่บท พระสัทธรรมเจ้า ที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงเคารพพึ่งพิง

จากพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๐ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๒ อังคุตตรนิกาย เอก-ทุก-ติกนิบาต

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บริษัทที่ดื้อด้านไม่ได้รับการสอบถามแนะนำเป็นไฉน ภิกษุในบริษัทใดในธรรมวินัยนี้ เมื่อผู้อื่นกล่าวพระสูตรที่ตถาคตภาษิตไว้ซึ่งลึกล้ำ มีอรรถอันลึกล้ำ เป็นโลกุตระ ปฏิสังยุตด้วยสุญญตธรรม ไม่ตั้งใจฟังให้ดีไม่เงี่ยหูลงสดับ ไม่เข้าไปตั้งจิตไว้เพื่อจะรู้ทั่วถึง อนึ่ง ภิกษุเหล่านั้นไม่เข้าใจธรรมที่ตนควรเล่าเรียนท่องขึ้นใจ

กระผมใคร่ขอถามเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องว่า คำว่า " ปฎิสังยุตด้วยสุญญตธรรม "มีคุณความหมายอื่นใด นอกจากที่กระผมได้แสดงไว้หรือไม่ขอรับ

กระผมทราบและเห็นว่า ประโยคนี้ เกี่ยวกับ ปฎิสัมภิทาญาน หรือ ความสามารถในการอัญเชิญพระสัทธรรม ลงมาประดิษฐาน แม้ในการสังคายนาครั้งที่ ๑ครั้งที่ ๒และ๓ ก็มีพระมหาเถระผู้ได้ปฎิสัมภิทา ระดับ ๑๔/๑๖ ลงมาร่วมสังคายนา ปฎิสังยุตด้วยสุญญตธรรม ซึ่งคัมภีร์ญาน

ไม่ทราบว่า พอที่จะให้ความรู้เพิ่มเติมแก่กระผมได้หรือไม่ ในเรื่องของคุณความหมาย "ปฎิสังยุตด้วยสุญญตธรรม"นี้

จึงขอเรียนถามท่าน อ.สุจินต์ ฯและคณะ มา ณ ที่นี้ ด้วยเหตุและปัจจัย สงเคราะห์ สมบูรณ์ จึงขอโอกาสนี้ เพื่อความเห็นตรงโดยชอบขอรับ ขอขอบพระคุณที่ให้ความเมตตากรุณา


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
เสขะปฎิสัมภิทา
วันที่ 16 พ.ย. 2566

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khampan.a
วันที่ 19 พ.ย. 2566

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

คำว่า "ปฏิสังยุตด้วยสุญญตธรรม" หมายความว่า พระธรรมคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง ไม่ว่าจะเป็นพระสูตรใด ข้อความใดก็ตาม ทั้งหมด เป็นข้อความที่ปฏิสังยุตคือประกอบด้วยความเป็นธรรมที่ว่างเปล่า (สุญญตธรรม) จากความเป็นตัวตน เป็นสัตว์ เป็นบุคคล อย่างสิ้นเชิง เกื้อกูลให้ผู้ฟังผู้ศึกษาได้เกิดความเข้าใจในความเป็นจริงของธรรมว่าเป็นธรรม ไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่บุคคล ไม่ใช่ตัวตน เป็นธรรมที่ว่างเปล่าจากความเป็นตัวตน สัตว์ บุคคล โดยตลอด ดังนั้น จึงควรอย่างยิ่งที่จะได้ฟังได้ศึกษาคำจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง เพื่อความเข้าใจอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริง ครับ

... ยินดีในกุศลของคุณ เสขะปฎิสัมภิทา และทุกๆ ท่านด้วยครับ ...

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
chatchai.k
วันที่ 19 พ.ย. 2566

ยินดีในกุศลจิตครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
เสขะปฎิสัมภิทา
วันที่ 21 พ.ย. 2566

กราบขอบพระคุณ ที่เมตตากรุณาชี้แนะให้ความรู้เพิ่มเติมขอรับ

ขออนุโมทนาฯ ท่าน อ.สุจินต์ ฯ และคณะ ฯ เจตนาบริสุทธิ์ดีแล้ว สาธุฯ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ