เจ้ากรรมนายเวร

 
nibupadham
วันที่  27 ธ.ค. 2565
หมายเลข  45377
อ่าน  527

พระพุทธศาสนา มีเจ้ากรรมนายเวรไหมคะ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
วันที่ 27 ธ.ค. 2565

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

[เล่มที่ 57] พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ทุกนิบาตชาดก เล่ม ๓ ภาค ๓ - หน้า ๓๘๙

บุรุษทำกรรมเหล่าใดไว้ เขาย่อมเห็นกรรมเหล่านั้น ในตน ผู้ทำกรรมดี ย่อมได้รับผลดี ผู้ทำกรรมชั่ว ย่อมได้รับผลชั่ว บุคคลหว่านพืชเช่นใด ย่อมได้รับผลเช่นนั้น


สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตน มีกรรมเป็นกำเนิด มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย จักทำกรรมใดไว้ ไม่ว่าจะดีก็ตาม ชั่วก็ตาม ก็จะเป็นผู้ได้รับผลของกรรมนั้น เพราะฉะนั้น จึงไม่มีผู้อื่นเป็นเจ้ากรรมที่จะบันดาลหรือจะทำให้มีความสุขหรือมีความทุกข์ได้ แต่สัตว์ทั้งหลายจะมีความสุข ความทุกข์ ได้ลาภ เสื่อมลาภ ได้ยศ เสื่อมยศ ได้สรรเสริญ หรือ นินทา ก็เพราะกรรมของตน บุคคลอื่นไม่สามารถจะบังคับบัญชาได้เลย

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงว่า ธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตา ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใคร เพราะฉะนั้น จึงไม่มีใครเป็นเจ้ากรรมของใคร เพราะทั้งหมดมีเหตุมีผล มีเหตุมีปัจจัย คนหนึ่งทำกรรมดี แต่อีกคนหนึ่งจะเป็นผู้ได้ดีมีสุข จะได้รับวิบากที่เป็นกุศลวิบาก หรือ คนหนึ่งทำกรรมชั่ว แต่อีกคนหนึ่งจะเป็นผู้ได้รับผลของกรรมชั่ว นั้น ย่อมไม่ถูกต้อง ไม่ตรงตามความเป็นจริง ไม่ตรงตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะแต่ละบุคคลล้วนแต่มีกรรมเป็นของตนทั้งนั้น

ถ้าได้ศึกษาพระธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาอย่างละเอียด ก็จะทำให้เข้าใจถูกเห็นถูกยิ่งขึ้น เข้าใจในเหตุในผลยิ่งขึ้น โดยสรุปแล้ว คือ ไม่มีเจ้ากรรมนายเวร เพราะสัตว์โลกมีกรรมเป็นของตนนั่นเอง ไม่ว่าจะเป็นใคร ก็ตาม เมื่อรู้อย่างนี้แล้ว จึงควรทำแต่กรรมดีเท่านั้น ไม่ทำกรรมชั่วโดยประการทั้งปวง ครับ

ขอเชิญศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือของท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์
ได้ที่หัวข้อด้านล่างนี้ครับ

เจ้ากรรมนายเวร มีหรือไม่

...ยินดีในกุศลของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
chatchai.k
วันที่ 27 ธ.ค. 2565

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
nibupadham
วันที่ 28 ธ.ค. 2565

ขอบพระคุณ ขออนุโมทนาในกุศลของ อ.คำปั่น ทุกประการค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ