คำที่ถูกต้อง

 
wichakorn
วันที่  24 ธ.ค. 2565
หมายเลข  45368
อ่าน  375

"สะจิตตะปะริโยทะปะนัง" ให้พากัน ทำสมาธิ ให้จิตใจผ่องใส "เอตัง พุทธานะสาสะนัง" นี้คือ คำสอนของ พระพุทธเจ้า”

มีพระผู้ใหญ่แปลไว้อย่างนี้ ถูกต้องหรือ  ขอคำแนะนำจากผู้รู้ด้วยครับ...


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
วันที่ 27 ธ.ค. 2565

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

พระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง บริสุทธิ์ สะอาดอย่างยิ่ง เป็นประโยชน์ทุกคำ ซึ่งควรอย่างยิ่งที่จะได้ฟังได้ศึกษาด้วยความเคารพอย่างยิ่ง คิดเองไม่ได้เลยทีเดียว

สำหรับ พระพุทธพจน์ บทที่ว่า สจิตฺตปริโยทปนํ (สะจิตตะปะริโยทะปะนัง) เอตํ พุทฺธาน สาสนํ (เอตัง พุทธานะ สาสะนัง) แปลตามพยัญชนะ ได้ว่า การยังจิตของตนให้ผ่องใส นี้คือ คำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย นี้คือ คำแปลที่ถูกต้อง แต่ข้อที่ควรจะได้พิจารณา คือ ไม่ใช่เพียงแปลได้ หรือ กล่าวตามได้ แต่ต้องศึกษาต่อไปในคำอธิบายด้วยว่า ทรงมุ่งหมายถึงอะไร แต่ละคำที่พระองค์ตรัส ทรงแสดงถึงสิ่งที่มีจริง ที่เป็นธรรม ไม่ใช่เรา ดังนั้น การยังจิตของตนให้ผ่องใส ก็ต้องเป็นการยังจิตของตนให้ผ่องใสด้วยการอบรมเจริญปัญญา มีปัญญาเจริญขึ้นไปตามลำดับ จนถึงสูงสุด คือ มีปัญญาในระดับขั้นที่สามารถดับกิเลสทั้งปวงได้หมดสิ้น ถึงความเป็นพระอรหันต์ นั่นคือ สูงสุดของการยังจิตของตนให้ผ่องใส เพราะผ่องใสจากอกุศลทั้งปวง แต่แม้ในขั้นต้น ตั้งแต่เริ่มฟังพระธรรมศึกษาพระธรรม ค่อยๆ สะสมความเข้าใจถูกเห็นถูกไปทีละเล็กทีละน้อย ก็เป็นการค่อยๆ ยังจิตของตนให้ผ่องใส เพราะขณะนั้น จิตเป็นกุศล ขณะที่จิตเป็นกุศล ก็ย่อมผ่องใสจากอกุศล ผ่องใสจากกิเลสที่เป็นเครื่องกั้นไม่ให้จิตเป็นกุศล คือ ผ่องใสจากนิวรณ์ ๕ ได้แก่ ความติดข้อง ความโกรธ ความฟุ้งซ่านรำคาญใจ ความท้อแท้หดหู่ ง่วงเหงาหาวนอน และ ความลังเลสงสัยในสภาพธรรม

คำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย เหมือนกันทั้งหมด เพราะแสดงถึงสิ่งที่มีจริง เป็นไปเพื่อความเจริญขึ้นของปัญญาไปตามลำดับ จนถึงสูงสุดคือสามารถดับกิเลสทั้งปวงได้หมดสิ้น

ข้อความใน [เล่มที่ 42] พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม ๑ ภาค ๒ ตอน ๓ - หน้าที่ ๓๓๑ มีคำอธิบายไว้ดังนี้

การยังจิตของตนให้ผ่องใสจากนิวรณ์ทั้ง ๕ ชื่อว่า สจิตฺตปริโยทปนํ


...ยินดีในกุศลของทุกๆ ท่านครับ....

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ