การกระทำไว้ในใจโดยแยบคาย

 
lokiya
วันที่  22 ธ.ค. 2565
หมายเลข  45363
อ่าน  399

ข้อความในสังยุตตนิกาย มหาวารวรรค นิพเพธิกปัญญาสูตร ที่กล่าวว่า การกระทำไว้ในใจโดยแยบคาย มีความหมายโดยละเอียดอย่างไรครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
วันที่ 23 ธ.ค. 2565

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

คำว่า โยนิโสมนสิการ ไม่ว่าจะปรากฏในพระสูตรใดหรือส่วนใดของพระธรรมคำสอน ก็จะมีความหมายเหมือนกัน ไม่แตกต่างกันเลย แปลโดยความหมายได้ว่า การกระทำไว้ในใจโดยแยบคาย, การใส่ใจอย่างแยบคาย, การใส่ใจอย่างถูกต้อง ไม่ใช่ตัวตนที่ไปทำ แต่เป็นธรรมเกิดขึ้นทำกิจหน้าที่ กระทำไว้ในใจหรือใส่ใจอย่างถูกต้องแยบคาย ในขณะที่เป็นกุศล โดยสภาพของโยนิโสมนสิการ คือ กุศลจิตและเจตสิกธรรมที่เกิดร่วมด้วย

ขณะใดที่กุศลจิตเกิด ขณะนั้นเป็นโยนิโสมนสิการ ขณะใดที่อกุศลจิตเกิด ขณะนั้นก็เป็นอโยนิโสมนสิการ ไม่ใช่โยนิโสมนสิการ

เพราะฉะนั้น ไม่ใช่ว่าใครจะทำโยนิโส หรือว่าใครจะใช้โยนิโส แต่ว่าสภาพธรรมต้องเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย สำหรับบุคคลผู้ที่ได้ฟังพระธรรม เห็นประโยชน์ของพระธรรม ก็ทำให้พิจารณาใส่ใจในพระธรรมที่ได้ฟังด้วยความถูกต้อง เป็นเหตุเกื้อกูลให้ปัญญาเจริญขึ้น ได้ สภาพธรรมทั้งหลายก็อาศัยและกัน เกื้อกูลกันและกัน ครับ

...ยินดีในกุศลของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
chatchai.k
วันที่ 23 ธ.ค. 2565

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
lokiya
วันที่ 23 ธ.ค. 2565

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
wannee.s
วันที่ 24 ธ.ค. 2565

ในพระไตรปิฏกก็มีแสดงไว้ วันหนึ่งสามเณร เห็นคนไขน้ำเข้านา ช่างศรดัดศรให้ตรง ท่านพิจารณาว่าบัณฑิตควรเป็นผู้ฝึกตนขัดเกลากิเลสได้ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
capacitor4
วันที่ 27 ธ.ค. 2565

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ