พระวินัยนอกบัญญัติแสนโกฏิข้อ..?

 
วินัย ไกรสีห์
วันที่  13 ธ.ค. 2565
หมายเลข  45340
อ่าน  423

มีว่าไว้ในพระไตรปิฎกไหมครับที่ว่าพระวินัยนอกบัญญัติมีแสนโกฏิข้อ..?


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
วันที่ 13 ธ.ค. 2565

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค เล่ม ๗ ภาค ๑ -หน้าที่ ๕๕๒

บทว่า อปริยนฺตสิกฺขาปทานํ - สิกขาบทไม่มีที่สุด ท่านกล่าวว่า นว โกฏิสหสฺสานิ อสีติ สตโกฏิโย ปญฺญาส สตสหสฺสานิ ฉตฺตึส จ ปุนาปเร, เอเต สํวรวินยา สมฺพุทฺเธน ปกาสิตา เปยฺยาลมุเขน นิทฺทิทิฏฺฐา สิกฺขา วินยสํวเร.
(คำแปล)
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศสังวรวินัยเหล่านี้ไว้ เก้าพันแปดร้อยโกฏิและห้าล้าน สามสิบหกโกฏิ กับอื่นๆ อีก ทรงชี้แจงสิกขา ในสังวรวินัยด้วยหัวข้อไปยาล.พระวินัยบัญญัติทุกสิกขาบท พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติด้วยพระองค์เองซึ่งจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการขัดเกลากิเลส เพื่อความเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ดำรงอยู่ในเพศของบรรพชิตซึ่งเป็นเพศที่สูงยิ่งกว่าคฤหัสถ์ ความประพฤติที่ดีงามทุกอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้วทุกประการ และความประพฤติที่ไม่เหมาะสม ไม่ถูกไม่ควรนั้น พระองค์ก็ทรงแสดงโทษและทรงบัญญัติห้ามไว้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ได้ศึกษาพระวินัยโดยละเอียด จะได้สำรวมระวังไม่ล่วงละเมิดในสิ่งที่พระองค์ทรงห้ามและจะได้น้อมประพฤติในสิ่งที่พระองค์ทรงอนุญาตไว้

พระวินัยบัญญัติ เป็นเรื่องที่ละเอียดมาก สิกขาบททั้งหมดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติด้วยพระองค์เอง ซึ่งถ้าจะนับพระบัญญัติทั้งหมดจำนวนเป็นหลายโกฏิข้อ [โกฏิหนึ่ง เท่ากับ สิบล้าน] มีมากจริงๆ เรื่องจำนวนตัวเลขคงไม่สำคัญเท่ากับประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาแล้วน้อมประพฤติปฏิบัติตามในสิ่งที่พระองค์ทรงอนุญาต และ ละเว้นในสิ่งที่พระองค์ทรงห้าม ครับ

…ยินดีในกุศลของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
วินัย ไกรสีห์
วันที่ 13 ธ.ค. 2565

อนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
เมตตา
วันที่ 14 ธ.ค. 2565

ขอบพระคุณ และยินดีในความดีของ อ.คำปั่น ด้วยค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ