หากเกิดในชาติที่ไม่มีพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วปัญญาจะเกิดได้หรือไม่

 
lokiya
วันที่  6 ธ.ค. 2565
หมายเลข  45315
อ่าน  326

หากเกิดในชาติที่ไม่มีพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วปัญญาจะเกิดได้หรือไม่


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
วันที่ 9 ธ.ค. 2565

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ในกาลที่ว่างจากพระพุทธศาสนา ไม่มีการอุบัติขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไม่มีผู้ทรงแสดงความจริง นั่นหมายความว่า ปัญญาที่เข้าใจในความเป็นจริงของธรรมที่เป็นอนัตตา ประจักษ์แจ้งความจริง ย่อมมีไม่ได้ (นอกจากผู้ที่สะสมอบรมเจริญบารมีมาเพื่อถึงความเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า ตรัสรู้เฉพาะตน) แต่ก็สามารถมีปัญญาที่เป็นการเข้าใจในเรื่องกรรมและผลของกรรม ในเรื่องทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว ได้ ตลอดจนถึงอบรมเจริญความสงบของจิต จนได้ฌานขั้นต่างๆ ข่มระงับกิเลส ได้ ตามเหตุตามปัจจัย

ขอที่น่าพิจารณาเป็นอย่างยิ่ง คือ ขณะนี้ ยังเป็นช่วงเวลาที่พระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง ยังดำรงอยู่ ยังไม่อันตรธาน (สูญสิ้น) ก็ควรอย่างยิ่งที่จะได้ฟังได้ศึกษา สะสมความเข้าใจถูกเห็นถูกในสิ่งที่มีจริงตามความเป็นจริง สะสมเป็นที่พึ่งต่อไป ครับ

...ยินดีในกุศลของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
lokiya
วันที่ 9 ธ.ค. 2565

เป็นหัวข้อที่น่าสนใจ ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
chatchai.k
วันที่ 10 ธ.ค. 2565

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
wannee.s
วันที่ 24 ธ.ค. 2565

ชาตินี้ได้เกิดเป็นมนุษย์แล้ว ไม่ควรประมาทในกุศลทุกประการ มีโอกาสฟังธรรม เข้าใจธรรม สะสมต่อไปในภพหน้าค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ