หากเกิดในชาติที่ไม่มีพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วปัญญาจะเกิดได้หรือไม่
โดย lokiya  6 ธ.ค. 2565
หัวข้อหมายเลข 45315

หากเกิดในชาติที่ไม่มีพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วปัญญาจะเกิดได้หรือไม่ความคิดเห็น 1    โดย khampan.a  วันที่ 9 ธ.ค. 2565

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น
ในกาลที่ว่างจากพระพุทธศาสนา ไม่มีการอุบัติขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไม่มีผู้ทรงแสดงความจริง นั่นหมายความว่า ปัญญาที่เข้าใจในความเป็นจริงของธรรมที่เป็นอนัตตา ประจักษ์แจ้งความจริง ย่อมมีไม่ได้ (นอกจากผู้ที่สะสมอบรมเจริญบารมีมาเพื่อถึงความเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า ตรัสรู้เฉพาะตน) แต่ก็สามารถมีปัญญาที่เป็นการเข้าใจในเรื่องกรรมและผลของกรรม ในเรื่องทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว ได้ ตลอดจนถึงอบรมเจริญความสงบของจิต จนได้ฌานขั้นต่างๆ ข่มระงับกิเลส ได้ ตามเหตุตามปัจจัย
ขอที่น่าพิจารณาเป็นอย่างยิ่ง คือ ขณะนี้ ยังเป็นช่วงเวลาที่พระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง ยังดำรงอยู่ ยังไม่อันตรธาน (สูญสิ้น) ก็ควรอย่างยิ่งที่จะได้ฟังได้ศึกษา สะสมความเข้าใจถูกเห็นถูกในสิ่งที่มีจริงตามความเป็นจริง สะสมเป็นที่พึ่งต่อไป ครับ
...ยินดีในกุศลของทุกๆ ท่านครับ...


ความคิดเห็น 2    โดย lokiya  วันที่ 9 ธ.ค. 2565

เป็นหัวข้อที่น่าสนใจ ขออนุโมทนา


ความคิดเห็น 3    โดย chatchai.k  วันที่ 10 ธ.ค. 2565

ขออนุโมทนาครับ


ความคิดเห็น 4    โดย wannee.s  วันที่ 24 ธ.ค. 2565

ชาตินี้ได้เกิดเป็นมนุษย์แล้ว ไม่ควรประมาทในกุศลทุกประการ มีโอกาสฟังธรรม เข้าใจธรรม สะสมต่อไปในภพหน้าค่ะ