พระผู้ไม่ต้องตามรักษา [รักขิตสูตร]
 
เจตสิก
วันที่  12 ส.ค. 2550
หมายเลข  4525
อ่าน  635

  พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต เล่ม ๔

รักขิตสูตร

[๕๕]  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  ฐานะ ๔ ประการนี้ ตถาคตไม่ต้อง รักษา  และตถาคตไม่พึงถูกติเตียนด้วยฐานะ  ๓  ประการ  ฐานะ๔  ประการที่ตถาคตไม่ต้องรักษาเป็นไฉน  ดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตมีกายสมาจารบริสุทธิ์  ตถาคตไม่มีการทุจริตที่จะต้องรักษาว่า  คนอื่นอย่ารู้ข้อนี้ของเราเลย  ตถาคตมีวจีสมาจารบริสุทธิ์ตถาคตไม่มีวจีทุจริตที่จะต้องรักษาว่า  คนอื่นอย่ารู้ข้อนี้ของเราเลยตถาคตมีมโนสมาจารบริสุทธิ์  ไม่มีมโนทุจริตที่จะต้องรักษาว่าคนอื่นอย่ารู้ข้อนี้ของเราเลย  ตถาคตมีอาชีวบริสุทธิ์  ไม่มีมิจฉาชีพที่จะต้องรักษาว่า  คนอื่นอย่ารู้ข้อนี้ของเราเลย  ฐานะ  ๔  ประการนี้ตถาคตไม่ต้องรักษา   ฯลฯ


  ความคิดเห็น 2  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 12 ส.ค. 2550

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 12 ส.ค. 2550

เรื่อง ผู้ที่รักษาตนและผู้ที่ไม่รักษาตน

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม ๑ ภาค ๒ ตอน ๓ - หน้าที่ 193

 บรรดาชนผู้รักษาตนเหล่านั้น ถ้าผู้เป็นคฤหัสถ์คิดว่า  ' จักรักษาตน '

ดังนี้แล้ว  เข้าไปสู่ห้องที่เขาปิดไว้ให้เรียบร้อย  เป็นผู้มีอารักขาสมบูรณ์

อยู่บนพื้นปราสาทชั้นบนก็ดี.   ผู้เป็นบรรพชิต  อยู่ในถ้ำอันปิดเรียบร้อย

มีประตูและหน้าต่างอันปิดแล้วก็ดี   ยังไม่ชื่อว่ารักษาตนเลย.  แต่ผู้เป็น

คฤหัสถ์ทำบุญทั้งหลายมีทาน  ศีล เป็นต้นตามกำลังอยู่. หรือผู้เป็นบรรพชิต

ถึงความขวนขวายในวัตร   ปฏิวัตร  ปริยัติ  และการทำไว้ในใจอยู่   ชื่อว่า

ย่อมรักษาตน. ขออุทิศกุศลให้สรรพสัตว์

 
  ความคิดเห็น 4  
 
ajarnkruo
วันที่ 13 ส.ค. 2550

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ