อาการปวดหัวเป็นเพราะผลของกรรมโดยส่วนเดียวหรือเปล่า
 
lokiya
lokiya
วันที่  20 พ.ค. 2565
หมายเลข  43133
อ่าน  142

อาการปวดหัวเป็นเพราะผลของกรรมโดยส่วนเดียวหรือเปล่า


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 20 พ.ค. 2565

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ธรรม เป็นเรื่องที่ละเอียดลึกซึ้งอย่างยิ่ง แม้แต่ที่กล่าวถึงปวดหัว ถ้าถูกทำร้าย เบียดเบียนทำให้เกิดอาการปวด เจ็บปวด นั่นชัดเจนว่าต้องเป็นผลของอกุศลกรรมอย่างแน่นอน จึงทำให้ได้รับทุกขเวทนาอย่างนั้น หรือแม้ อุตุ ความเย็นความร้อน ก็เป็นเหตุให้เกิดปวดหัวได้ ซึ่งก็ต้องมีอกุศลกรรมนั่นเองเป็นเหตุปัจจัยหลักที่ทำให้ไปอยู่ในสภาพเช่นนั้น และก็มีข้อที่น่าพิจารณาเพิ่มเติม คือ แม้อกุศลจิต ก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้เกิดการปวดหัวได้ อย่างบางท่าน โกรธมาก เครียดมาก ก็เป็นเหตุให้ปวดหัวได้ นั่น ก็มาจากอกุศลจิต เพราะอกุศลจิต เป็นเหตุให้เกิดรูปที่ไม่ดี มีความไม่สม่ำเสมอของรูป ผิดปกติไปจากเดิม ก็ทำให้รูปที่เป็นโผฏฐัพพะ คือ ธาตุดิน ธาตุไฟ และธาตุลม กระทบกับกายปสาทะ ซึ่งซึมซาบอยู่ทั่วกาย จึงทำให้เกิดทุกขเวทนาได้ ซึ่งแน่นอนขณะที่ทุกขเวทนาเกิด ก็ต้องเกิดกับกายวิญญาณ อกุศลวิบาก เป็นผลของอกุศลกรรม แสดงให้เห็นถึงความเป็นจริงของสภาพธรรมที่เป็นอนัตตา ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใคร และ สภาพธรรมหนึ่งเกิดขึ้นนั้น เกิดเพราะอาศัยปัจจัยหลายอย่างจริงๆ ครับ

...ยินดีในความดีของทุกๆ ท่านครับ....

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 20 พ.ค. 2565

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
lokiya
lokiya
วันที่ 20 พ.ค. 2565

เป็นหัวข้อที่ควรศึกษาอย่างละเอียด ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ

หัวข้อแนะนำ