มูลนิธิศึกษา-เผยแพร่พระพุทธศาสนากับแดนพุทธภูมิ 4...ข่าวเดลินิวส์ออนไลน์ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕

 
วันชัย๒๕๐๔
วันที่  12 พ.ค. 2565
หมายเลข  43102
อ่าน  727

เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ออนไลน์ คอลัมน์ : ว่ายทวนน้ำ โดย “ทวีศักดิ์ อุ่นจิตติกุล” ได้เผยแพร่บทความ เรื่อง "มูลนิธิศึกษา-เผยแพร่พระ​พุทธศาสนากับแดนพุทธภูมิ 4 " มีรายละเอียดดังนี้

มูลนิธิศึกษา-เผยแพร่พระพุทธศาสนากับแดนพุทธภูมิ 4

สิ่งที่คนไทยไม่รู้ซึ่งเป็นสิ่งที่ยากจะเกิดขึ้นได้ แต่ก็ได้เกิดขึ้นแล้วโดยเป็นไปตามเหตุปัจจัย น่าอัศจรรย์ยิ่ง คือ มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาได้มีโอกาสเจริญ​กุศลสร้างที่ครอบที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุองค์ใหม่

สิ่งที่คนไทยไม่รู้ซึ่งเป็นสิ่งที่ยากจะเกิดขึ้นได้ แต่ก็ได้เกิดขึ้นแล้วโดยเป็นไปตามเหตุปัจจัย น่าอัศจรรย์ยิ่ง คือ มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาได้มีโอกาสเจริญ​กุศลสร้างที่ครอบที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุองค์ใหม่ ซึ่งประดิษฐานอยู่ที่วัดมูลคันธกุฎีวิหารใหม่ ใกล้พระธัมเมกขสถูป แขวงเมืองสารนาถ กรุงพาราณสี ประเทศอินเดีย

สืบเนื่องจากอาจารย์สุจินต์​ บริหารวน​เขตต์​ ประธาน​มูลนิธิ​ศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ได้นำกรรมการมูลนิธิ​ฯ และสมาชิกบ้านธัมมะเดินทางไปสักการะสังเวชนียสถานที่ประเทศอินเดีย และเจริญกุศลด้วยการสนทนาธรรมในแดนพุทธ​ภูมิอยู่เสมอ เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 ขณะที่ อาจารย์สุจินต์​ บริหารวน​เขตต์​ ได้นำคณะไปสักการะพระบรมสารีริกธาตุที่วัดมูลคันธกุฎีวิหารใหม่นั้น ได้สังเกตพบเห็นว่า ที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุมีรอยร้าว จึงได้เกิดกุศลจิตและกุศลเจตนาที่จะสร้างที่ครอบที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุองค์ใหม่ จึงได้กราบนมัสการเรียนปรึกษากับท่านพระสีวลีเถระ ผู้ทำหน้าที่ดูแลวัดมูลคันธกุฎีวิหารใหม่ให้รับทราบว่า มูลนิธิฯ ขอโอกาสเจริญกุศลด้วยการสร้างที่ครอบที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุขึ้นมาใหม่ เพื่อครอบที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุองค์เดิม โดยครอบอยู่เหนือองค์ที่สอง ซึ่งสร้างขึ้นโดย ท่านอนาคาริกธรรมปาล เมื่อปี พ.ศ. 1700 และที่ครอบองค์แรก ซึ่งสร้างขึ้นโดย พระเจ้าอโศกมหาราช เมื่อปี พ.ศ. 200 เนื่องจากที่ครอบทั้งสององค์ชำรุดเสื่อมโทรมลงตามกาลเวลา ซึ่งได้ล่วงผ่านมาแล้วกว่า 2,000 ปี และกว่า 800 ปีตามลำดับ

ท่านพระสีวลีเถระ ได้กล่าวว่า ถ้ามูลนิธิฯจะสร้าง ก็ขอให้สร้างที่ครอบประดิษฐานเหนือองค์เดิม พร้อมทั้งขอให้สร้างด้วยความมั่นคงแข็งแรง หลังจากที่อาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์และคณะ เดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้ว ที่ประชุมมูลนิธิฯจึงได้มอบหมายให้พลตรี ดร.วีระ พลวัฒน์ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิฯ เป็นผู้ดำเนินการออกแบบ เขียนแบบในการสร้างที่ครอบที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุองค์ใหม่ พลตรี ดร.วีระ พลวัฒน์ จึงได้เชิญอาจารย์พีรพล คล้ายณรงค์ ช่างทองหลวง มาทำงานร่วมกันตั้งแต่ขั้นออกแบบ เขียนแบบ จนกระทั่งสร้างแล้วเสร็จ โดยยึดหลักในข้อพิจารณาให้มีความมั่นคงแข็งแรง ประณีตงดงาม เพื่อเป็นการน้อมบูชาพระบรมศาสดา พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยความเคารพสูงสุดตามกุศลจิตและกุศลเจตนาของอาจารย์สุจินต์ บริหารวน​เขตต์ ในทุกประการ

ที่ครอบที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุได้รับการตั้งชื่อ โดย รศ.ดร.เสาวนิต ยมาภัย ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาไทยและภาษาอื่นๆ ว่า “พระรัตนบุษยภาชน์อโศกมหาราชปริวรรต” ซึ่งมีความหมายว่า “ภาชนะที่ประกอบด้วยรัตนะมีรูปทรงคล้ายดอกบัวตูมสำเร็จด้วยแก้วอันประเสริฐ เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ตามที่พระเจ้าอโศกมหาราชทรงสร้างไว้” โดยพระรัตนบุษยภาชน์ฯ นี้ถูกออกแบบและสร้างเพื่อครอบที่ประดิษฐานองด์เดิมที่พระเจ้าอโศกมหาราชและท่านพระธรรมปาละได้สร้างไว้ก่อนหน้านี้

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2555 มูลนิธิฯ ได้จัดให้มีการบูชาพระรัตนบุษยภาชน์อโศกมหาราชปริวรรต ที่วัดมูลคันธกุฎีวิหารใหม่ ใกล้พระธัมเมกขสถูป แขวงเมืองสารนาถ กรุงพาราณสี ประเทศอินเดีย

ซึ่งมีผู้จิตศรัทธาได้ร่วมกันถวายทองคำ เพชร อัญมณีอันล้ำค่าเป็นจำนวนมาก และบริจาคเงินในการอัญเชิญเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ

ในวันนั้นมีการสนทนาธรรม อาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ กล่าว​ว่า “วันนี้ ก็เป็นวันหนึ่งใน กาลครั้งหนึ่ง ซึ่งยากแสนยาก ที่จะมีวันนี้ได้ เพราะว่า โอกาสที่เราจะได้ฟังพระธรรม แล้วก็บูชาคุณพระรัตนตรัยด้วยกุศลจิตทุกประการเท่าที่ได้เห็นในวันนี้ ก็มีการอนุโมทนาในกุศลจิตของผู้ที่ได้ร่วมกันทำที่ครอบ ที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งก็คงจะดำรงอยู่ต่อไปอีกนาน คงจะตราบเท่าที่พระศาสนาจะดำรงต่อไป …เพราะเหตุว่า พระบรมสารีริกธาตุที่สารนาถ ก็เป็นสิ่ง คู่บ้านคู่เมือง ของชาวอินเดีย ของชาวพุทธ ของชาวโลก เพราะฉะนั้น โอกาสที่ได้บูชาแล้วก็ได้ฟังพระธรรมด้วย เพราะเหตุว่า ถ้าบูชาเพียงด้วยวัตถุ ไม่ใช่พระพุทธประสงค์ของการบำเพ็ญบารมี แต่การที่ทรงบำเพ็ญพระบารมี แม้ว่าจะทรงดับขันธปรินิพพานไปแล้ว สิ่งที่ยังไม่อันตรธาน คือ พระบรมสารีริกธาตุซึ่งควรแก่การบูชาอย่างยิ่ง….”

ต่อมาเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ซึ่งตรงกับวันเพ็ญ 15 ค่ำ เดือน 12 มีพิธีมอบถวายพระรัตนบุษยภาชน์อโศกมหาราชปริวรรต พร้อมกับการอัญเชิญพระบรมสาริริกธาตุขึ้นหลังช้างแห่รอบกรุงพาราณสี ซึ่งจัดเป็นประเพณีประจำปี โดยมีมหาชนจำนวนมากจากทั่วทุกมุมโลกนับเรือนแสนที่มาร่วมงานในครั้งนี้

การสนทนาธรรม เรื่อง “ประดิษฐานพระธรรม ณ แดนพุทธภูมิ” เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2564 ที่มูลนิธิฯ อาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ กล่าวว่า “… เราได้ทำกุศลที่สูงประการหนึ่ง คือ พระรัตนบุษยภาชน์ บูชาพระพุทธเจ้าที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของชาวอินเดีย ซึ่งเป็นที่บูชาของคนทั่วไปสำหรับผู้ที่เห็นคุณ แต่ถ้าได้เข้าใจธรรมด้วย ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง และพระกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่เราจะรู้จัก ก็โดยธรรมทุกคำที่เข้าใจเป็นพระกายของพระองค์ ว่า นี่คือ คำของผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้ความจริงถึงความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า มิฉะนั้น ชาติก่อนๆ ในแสนโกฏิกัปป์เราอยู่ไหน และก็ชาติต่อไปเราจะไปไหน แต่ว่าชาตินี้เรามีโอกาสได้ฟังความจริงซึ่งเป็นความจริงที่ยากที่จะหาได้และที่จะประจักษ์ความจริงได้ ต้องได้อาศัยความอดทนอย่างมาก ซึ่งเป็นบารมี เพราะถ้าไม่มีความเข้าใจจริงๆ ไม่มีใครที่จะอดทนอย่างนี้ได้ เพราะเหตุว่า อดทนทุกอย่างเพื่อที่จะได้เข้าใจความจริงของธรรม เพราะฉะนั้น คนอื่นที่จะได้เริ่มต้นฟังได้เข้าใจก็จะต้องเป็นประโยชน์กับเขา เหมือนกับที่กำลังเป็นประโยชน์กับเรา เพราะฉะนั้น ก็คือ ให้ทราบจริงๆ ว่าทั้งหมดเป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาว่า อะไรเป็นประโยชน์ที่สุดในชีวิต ซึ่งจะเหลืออีกเท่าไหร่ใครจะรู้ เย็นนี้ ก็ได้ ไม่ประมาท…”

…………………………………..
คอลัมน์ : ว่ายทวนน้ำ
โดย “ทวีศักดิ์ อุ่นจิตติกุล”


ติดตามข่าวดังกล่าว คลิกที่ลิงก์นี้ : https://www.dailynews.co.th/articles/1040116/

อ่านเพิ่มเติม :

- มูลนิธิศึกษา-เผยแพร่พระ​พุทธศาสนา กับแดนพุทธภูมิ - ข่าวเดลินิวส์ออนไลน์ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕

- มูลนิธิศึกษา-เผยแพร่พระพุทธศาสนากับแดนพุทธภูมิ 2 : ข่าวเดลินิวส์ออนไลน์ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕

- มูลนิธิศึกษา-เผยแพร่พระพุทธศาสนากับแดนพุทธภูมิ 3...ข่าวเดลินิวส์ออนไลน์ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
chatchai.k
วันที่ 12 พ.ค. 2565

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ไพรศรี
วันที่ 12 พ.ค. 2565

กราบอนุโมทนา สาธุครับ.

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
panasda
วันที่ 12 พ.ค. 2565

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
Dusita
วันที่ 12 พ.ค. 2565

กราบ อนุโมทนา ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
Naiyadee
วันที่ 13 พ.ค. 2565

อนุโมทนาสาธุค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 13 พ.ค. 2565

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
siraya
วันที่ 13 พ.ค. 2565

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
เมตตา
วันที่ 13 พ.ค. 2565

    กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ด้วยความเคารพยิ่ง และกราบยินดีในความดีของทุกๆ ท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
petsin.90
วันที่ 13 พ.ค. 2565

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
krumintdaroontham
วันที่ 16 พ.ค. 2565

กราบอนุโมทนาในกุศลครั้งนี้ด้วยค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ