มูลนิธิศึกษา-เผยแพร่พระ​พุทธศาสนา กับแดนพุทธภูมิ - ข่าวเดลินิวส์ออนไลน์ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕

 
วันชัย๒๕๐๔
วันที่  22 เม.ย. 2565
หมายเลข  43032
อ่าน  727

เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ออนไลน์ คอลัมน์ : ว่ายทวนน้ำ โดย “ทวีศักดิ์ อุ่นจิตติกุล” ได้เผยแพร่บทความ เรื่อง "มูลนิธิศึกษา-เผยแพร่พระ​พุทธศาสนา กับแดนพุทธภูมิ" มีรายละเอียดดังนี้

มูลนิธิ​ศึกษา​และ​เผยแพร่​พระ​พุทธศาสนา เป็นองค์กรชาวพุทธที่มีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่พระพุทธศาสนา​เถรวาท​ หากพุทธบริษัททำหน้าที่ของตนได้อย่างถูกต้อง ย่อมจะสร้างความเจริญรุ่งเรืองแก่พระพุทธศาสนา สังคมและประเทศชาติ มีความเป็นอยู่อย่างสันติสุข ประเทศไทยจะได้ชื่อว่าเป็น “ศูนย์กลาง​พระพุทธศาสนาโลก” อย่างแท้จริง

อาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ประธานมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่​พระ​พุทธศาสนา​ เป็นอุบาสิกาผู้ซึ่งศรัทธาในการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดา พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความเคารพอย่างสูงสุด เริ่มศึกษาเมื่อ ปี 2496 กับอาจารย์แนบ มหานีรานนท์ อาจารย์บุญมี เมธางกูร คุณพระชาญบรรณกิจ และ คุณหญิงระเบียบ สุนทรลิขิต ที่พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย หลังจากนั้น ได้ศึกษาพระธรรมจากพระไตรปิฎกและอรรถกถาตลอดมา โดยได้รับการอนุเคราะห์จากพระเถระผู้ทรงคุณวุฒิแห่งสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย แปลภาษาบาลีและให้คำแนะนำ

เมื่อได้ศึกษาพระอภิธรรมปิฎกจนมีความรู้ความเข้าใจพอสมควรแล้ว อาจารย์แนบ มหานีรานนท์ ได้มอบหมายให้ อาจารย์สุจินต์เป็นผู้บรรยายพระอภิธรรมในสถานที่ต่างๆ อาทิ สภาวัฒนธรรมแห่งชาติ ทัณฑสถานหญิง เรือนจำลหุโทษ คลองเปรม ร่วมเผยแพร่พระอภิธรรมกับพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ซึ่งมีหม่อมเจ้า หญิงพูนพิศมัย ดิศกุล นายกพุทธสมาคมฯ เป็นผู้นำคณะกับท่านอาจารย์แนบ มหานีรานนท์ ใน 7 จังหวัดภาคใต้ นอกจากนี้ยังได้บรรยายพระอภิธรรมแก่ชมรมพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง อีกทั้งยังมี การบรรยายธรรมและตอบปัญหาธรรมแก่ภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา และผู้สนใจตามสถานที่ต่างๆ ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด เช่น จิตตภาวันวิทยาลัย วัดชลประทานรังสฤษดิ์ วัดท่ามะโอ จังหวัดลำปาง วัดสวนดอก วัดพันอ้น วัดดงเทวี และที่พุทธสถานจังหวัดเชียงใหม่ วัดมหาโลก จังหวัดสระบุรี โรงพยาบาลศิริราช ชมรมสนทนาภาษาธรรมการไฟฟ้านครหลวง โรงเรียนสามเสนนอก โรงเรียนวิชูทิศ ฯลฯ

ในปี 2509 อาจารย์สุจินต์ ได้สอนพระอภิธัมมัตถสังคหะเป็นภาษาอังกฤษ แก่ชาวต่างประเทศ ร่วมกับภิกษุเขมานันทะ (khema – nanda) ชาวอเมริกัน ที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ หนึ่งในชาวต่างชาติที่ศึกษาพระอภิธรรมในครั้งนั้นมี มิสซิสนีน่า วัน กอร์ คอม (Nina Van Gorkom) ภริยาของ Mr. Lodeweij Van .Gorkom อุปทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย

ระหว่างที่มิสซิสนีนาพำนักอยู่ในประเทศไทยนั้นได้ทำประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา โดย เขียนบทความภาษาอังกฤษออกอากาศทางสถานีวิทยุ 792 ในรายการของอาจารย์สุจินต์ ด้วย ซึ่งภายหลังได้รวบรวมเป็นหนังสือ Buddhism in Daily Life (พระพุทธศาสนาในชีวิตประจำวัน) นอกจากนั้นมิสซิสนีนายังได้เขียนหนังสือ Abhidhamma in Daily Life (พระอภิธรรมในชีวิตประจำวัน) เป็นเล่มที่สอง

เมื่อท่านอุปทูตเนเธอร์แลนด์ซึ่งเป็นสามีของมิสซิสนีนาครบวาระการทำงานในประเทศไทยแล้ว มิสซิสนีนาก็ย้ายไปอยู่ในประเทศต่างๆ กับสามี นอกจากจะได้เขียนหนังสือธรรมเพิ่มขึ้นแล้ว ยังได้แปลคำบรรยายธรรมของอาจารย์สุจินต์ เป็นภาษาต่างประเทศหลายภาษา

ต่อมาในปี 2510 อาจารย์สุจินต์ ได้รับเชิญจากพระกิตติวุฑโฒ (พระเทพกิตติปัญญาคุณ) ให้ไปบรรยายธรรมเรื่อง “แนวทางเจริญวิปัสสนา” ที่ตำหนักสมเด็จ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ อาจารย์สุจินต์ได้ทำหน้าที่บรรยายธรรมเรื่องแนวทางเจริญวิปัสสนามาต่อเนื่องเป็นเวลาถึง 10 ปี

เมื่อปี 2513 อาจารย์สุจินต์​ ได้ขอความอนุเคราะห์จากพระเถระผู้เป็นอาจารย์สอนที่มหามกุฎราชวิทยาลัย ให้กรุณา แปลอรรถกถา เพื่อประกอบการบรรยายพระธรรมให้ละเอียดแจ่มแจ้งยิ่งขึ้น

ในห้วงเวลานั้นชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศไทย และชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย ได้ให้ความสนใจศึกษาพระพุทธศาสนากับอาจารย์สุจินต์มากขึ้น จึงมีการรวมกลุ่มสนทนาธรรม (Dhamma Study Group) ที่ห้องสมุดสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย

ในปี 2519 อาจารย์สุจินต์และคณะ พร้อมด้วยผู้ที่มีจิตศรัทธา และผู้ที่เห็นประโยชน์ในการศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา มีศรัทธาร่วมกันในการ สละทุนทรัพย์เป็นค่าใช้จ่ายในการออกอากาศรายการแนวทางเจริญวิปัสสนาทางสถานีวิทยุต่างๆ เพื่อให้ชาวพุทธทั่วไปได้มีโอกาสฟังพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในสิ่งที่มีจริงหรือธรรมะที่มีจริง (สัจธรรม) ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างเป็นปรกติสุขตามอัตภาพของแต่ละบุคคล และมีการสะสมความรู้ความเข้าใจในพระธรรมอย่างถูกต้องเป็นลำดับ ปัจจุบันมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาออกอากาศทางสถานีวิทยุหลายสิบแห่งเป็นประจำทุกวันทั้งในกรุงเทพฯ​ และต่างจังหวัด รวมถึงการออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 สถานีโทรทัศน์รัฐสภาและทรูวิชั่นส์ ฯลฯ

มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา (Dhamma Study and Support Foundation) ​ได้รับการก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2527 โดยมีสำนักงานอยู่ที่ บ้านอาจารย์สุจินต์ ต่อมามีการก่อสร้างอาคารมูลนิธิฯ ถาวร ซึ่งแล้วเสร็จและเปิดทำการในวันวิสาขบูชา 2543 บนที่ดินของคุณดวงเดือน บารมีธรรม ซึ่งบริจาคในนามของ คุณแม่ปาหนัน บารมีธรรม เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

มูลนิธิ​ศึกษา​และ​เผยแพร่​พระ​พุทธศาสนา เป็นองค์กรชาวพุทธที่มีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่พระพุทธศาสนา​เถรวาท​ ซึ่งเป็นคำสอนในพระพุทธศาสนาที่มีวาทะอันมั่นคงตรงตามพระพุทธ​พจน์ในพระไตรปิฎก หากพุทธบริษัททำหน้าที่ของตนได้อย่างถูกต้อง กล่าวคือ ภิกษุทำหน้าที่ศึกษาพระธรรม (คันถธุระ) ​ และอบรมเจริญปัญญา (วิปัสสนาธุระ) ​ อุบาสกและอุบาสิกาทำหน้าที่ทะนุบำรุงพระพุทธ​ศาสนาอย่างถูกต้องและฟังธรรมตามกาล ย่อมจะสร้างความเจริญรุ่งเรืองแก่พระพุทธศาสนา สังคมและประเทศชาติ มีความเป็นอยู่อย่างสันติสุข ประเทศไทยจะได้ชื่อว่าเป็น “ศูนย์กลาง​พระพุทธศาสนาโลก” อย่างแท้จริง


คอลัมน์ : ว่ายทวนน้ำ

โดย “ทวีศักดิ์ อุ่นจิตติกุล”

ติดตามข่าวดังกล่าว คลิกที่ลิงก์นี้ :

https://www.dailynews.co.th/articles/974653/


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
chatchai.k
วันที่ 22 เม.ย. 2565

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
Dusita
วันที่ 22 เม.ย. 2565

กราบ อนุโมทนา ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
เมตตา
วันที่ 22 เม.ย. 2565

    กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง กราบยินดีในความดี อ.ทวีศักดิ์ อุ่นจิตติกุล และกราบยินดีในความดีของทุกๆ ท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ไพรศรี
วันที่ 22 เม.ย. 2565

สาธุครับ.

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
panasda
วันที่ 22 เม.ย. 2565

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
worrasak
วันที่ 22 เม.ย. 2565

กราบอาจารย์ที่เคารพครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
chvj
วันที่ 24 เม.ย. 2565

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ