ผู้มีความเพลิดเพลินนั่นแหละ จึงมีทุกข์ [กกุธสูตร]
 
webdh
วันที่  25 มิ.ย. 2550
หมายเลข  4094
อ่าน  1,138

  พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ 358

๘.  กกุธสูตร

[๒๖๘]  กกุธเทวบุตร  กราบทูลว่า

ข้าแต่ภิกษุ  พระองค์ไม่มีทุกข์บ้าง

หรือ ความเพลิดเพลินไม่มีบ้างหรือ   ความ

เบื่อหน่าย  ไม่ครอบงำพระองค์ผู้ประทับนั่ง

แต่พระองค์เดียวบ้างหรือ.

[๒๖๙]  พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า 

ดูก่อนท่านผู้อันคนบูชา   เราไม่ทุกข์

เลย  และความเพลิดเพลินก็ไม่มี   อนึ่ง

ความเบื่อหน่าย  ก็ไม่ครอบงำเราผู้นั่งแต่

ผู้เดียว.

[๒๗๐]  กกุธเทวบุตรทูลถามว่า

ข้าแต่ภิกษุ  ทำไมพระองค์จึงไม่มี

ทุกข์ ทำไมความเพลิดเพลินจึงไม่มี  ทำไม

ความเบื่อหน่าย  จึงไม่ครอบงำพระองค์ผู้

นั่งแต่ผู้เดียว.

[๒๗๑]  พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า

ผู้มีทุกข์นั่นแหละ  จึงมีความเพลิด-

เพลิน ผู้มีความเพลิดเพลินนั่นแหละ   จึงมี

ทุกข์  ภิกษุย่อมเป็นผู้ไม่มีความเพลิดเพลิน

ไม่มีทุกข์  ท่านจงรู้อย่างนี้เถิด ผู้มีอายุ.

[๒๗๒]  กกุธเทวบุตรทูลว่า

นานหนอ  ข้าพระองค์เพิ่งพบเห็น

ภิกษุ  ผู้เป็นพราหมณ์ดับสนิทแล้ว  ไม่มี

ความยินดี  ไม่มีทุกข์  ข้ามพ้นเครื่องข้อง

ในโลกแล้ว.


  ความคิดเห็น 2  
 
citta89121
วันที่ 25 มิ.ย. 2550

 "  ผู้มีทุกข์นั่นแหละ  จึงมีความเพลิดเพลิน ผู้มีความเพลิดเพลินนั่นแหละ   จึงมีทุกข์  "

ขอความกระจ่าง ???

 
  ความคิดเห็น 3  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 25 มิ.ย. 2550

คนส่วนมากทุกข์เพราะกามคุณ 5  (รูป  เสียง  กลิ่น  รส  สัมผัส)  กามมีคุณน้อย  แต่มีโทษมาก  เช่น  คนมีภรรยา  สามี  บุตร  ทรัพย์  ก็ทุกข์เพราะสิ่งเหล่านั้น   เพราะยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเรา  เมื่อสิ่งเหล่านั้นจากไป  เปลี่ยนแปลงไปก็เป็นทุกข์ 

 
  ความคิดเห็น 4  
 
เจิด
วันที่ 25 มิ.ย. 2550

อนุโมทนาครับ ยากที่จะพ้นทุกข์ครับ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 25 มิ.ย. 2550

  ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

ผู้มีทุกข์นั่นแหละ   จึงมีความเพลิดเพลิน   ผู้มีความเพลิดเพลินนั่นแหละ  จึงมีทุกข์ 

คนตายในหนังสือพิมพ์ตั้งเยอะ   ทุกข์ไหม  ไม่ทุกข์   เพราะเราไม่ได้ติดข้องในบุคคลนั้น  ส่วนสิ่งใดที่เราติดข้อง สิ่งนั้น เที่ยงหรือแปรปรวน ก็แปรปรวน   เมื่อสิ่งที่เรารัก ติดข้อง  แปรปรวนเป็นอื่นไป  ก็ต้องทุกข์เพราะสิ่งนั้น   ขออุทิศกุศลให้สรรพสัตว์

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ