ผู้มีความเพลิดเพลินนั่นแหละ จึงมีทุกข์ [กกุธสูตร]
 
webdh
วันที่  25 มิ.ย. 2550
หมายเลข  4094
อ่าน  1,302

พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ 358

๘. กกุธสูตร

[๒๖๘] กกุธเทวบุตร กราบทูลว่า ข้าแต่ภิกษุ พระองค์ไม่มีทุกข์บ้าง หรือ ความเพลิดเพลินไม่มีบ้างหรือ ความ เบื่อหน่าย ไม่ครอบงำพระองค์ผู้ประทับนั่ง แต่พระองค์เดียวบ้างหรือ. [๒๖๙] พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า ดูก่อนท่านผู้อันคนบูชา เราไม่ทุกข์ เลย และความเพลิดเพลินก็ไม่มี อนึ่ง ความเบื่อหน่าย ก็ไม่ครอบงำเราผู้นั่งแต่ ผู้เดียว.

[๒๗๐] กกุธเทวบุตรทูลถามว่า ข้าแต่ภิกษุ ทำไมพระองค์จึงไม่มี ทุกข์ ทำไมความเพลิดเพลินจึงไม่มี ทำไม ความเบื่อหน่าย จึงไม่ครอบงำพระองค์ผู้ นั่งแต่ผู้เดียว

[๒๗๑] พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า ผู้มีทุกข์นั่นแหละ จึงมีความเพลิด- เพลิน ผู้มีความเพลิดเพลินนั่นแหละ จึงมี ทุกข์ ภิกษุย่อมเป็นผู้ไม่มีความเพลิดเพลิน ไม่มีทุกข์ ท่านจงรู้อย่างนี้เถิด ผู้มีอายุ

[๒๗๒] กกุธเทวบุตรทูลว่า นานหนอ ข้าพระองค์เพิ่งพบเห็น ภิกษุ ผู้เป็นพราหมณ์ดับสนิทแล้ว ไม่มี ความยินดี ไม่มีทุกข์ ข้ามพ้นเครื่องข้อง ในโลกแล้ว


  ความคิดเห็น 2  
 
citta89121
วันที่ 25 มิ.ย. 2550

"ผู้มีทุกข์นั่นแหละ จึงมีความเพลิดเพลิน ผู้มีความเพลิดเพลินนั่นแหละ จึงมีทุกข์"

ขอความกระจ่าง???

 
  ความคิดเห็น 3  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 25 มิ.ย. 2550

คนส่วนมากทุกข์เพราะกามคุณ 5 (รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส) กามมีคุณน้อย แต่มีโทษมาก เช่น คนมีภรรยา สามี บุตร ทรัพย์ ก็ทุกข์เพราะสิ่งเหล่านั้น เพราะยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเรา เมื่อสิ่งเหล่านั้นจากไป เปลี่ยนแปลงไปก็เป็นทุกข์

 
  ความคิดเห็น 4  
 
เจิด
วันที่ 25 มิ.ย. 2550

อนุโมทนาครับ ยากที่จะพ้นทุกข์ครับ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 25 มิ.ย. 2550

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

ผู้มีทุกข์นั่นแหละ จึงมีความเพลิดเพลิน ผู้มีความเพลิดเพลินนั่นแหละ จึงมีทุกข์ คนตายในหนังสือพิมพ์ตั้งเยอะ ทุกข์ไหม ไม่ทุกข์ เพราะเราไม่ได้ติดข้องในบุคคลนั้น ส่วนสิ่งใดที่เราติดข้อง สิ่งนั้น เที่ยงหรือแปรปรวน ก็แปรปรวน เมื่อสิ่งที่เรารัก ติดข้อง แปรปรวนเป็นอื่นไป ก็ต้องทุกข์เพราะสิ่งนั้น

ขออุทิศกุศลให้สรรพสัตว์

 
  ความคิดเห็น 6  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 9 พ.ค. 2564

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ