บิดามารดาเป็นบุคคลผู้ควรบูชา [มงคลสูตร]
 
webdh
วันที่  27 มิ.ย. 2550
หมายเลข  4128
อ่าน  4,216

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เล่ม ๑ ภาค ๖ - หน้าที่ 154

มงคลสูตร สำหรับคฤหัสถ์ทั้งหลาย

บิดามารดาเป็นบุคคลผู้ควรบูชา ด้วยว่าการบูชาแม้ซึ่งบุคคล

เหล่านี้ ชื่อว่าเป็นมงคลเหมือนกัน เพราะการบูชานั้น ท่านว่า

เป็นกุศลธรรม และเพราะการบูชานั้น เป็นเหตุแห่งความเจริญแห่งอายุ

เป็นต้น สมจริงดังคำที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่า ชนเหล่าใดแล จัก

เป็นผู้เกื้อกูลแก่มารดา เป็นผู้เกื้อกูลแก่บิดา เกื้อกูลแก่สมณะ เกื้อกูล

แก่พราหมณ์ จักสมาทานประพฤติกุศลธรรมนี้อยู่ เพราะเหตุแห่งการ

สมาทานกุศลธรรมเหล่านั้น ชนเหล่านั้นจักเจริญด้วยอายุบ้าง จักเจริญ

ด้วยวรรณะบ้าง ดังนี้เป็นต้น


  ความคิดเห็น 2  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 27 มิ.ย. 2550


ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็น 3  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 27 มิ.ย. 2550

มารดาบิดา ท่านเปรียบเหมือนเป็นพระอรหันต์ของบุตร ผู้ใดบำรุง มารดาบิดาดีก็มีคุณใหญ่ แต่ถ้าไม่ปรนนิบัติ ไม่กตัญญ ก็มีโทษมาก และความกตัญญเป็นเครื่องหมายของคนดีค่ะ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 12 ส.ค. 2550

ขอกราบ คุณพ่อและคุณแม่ ในพระคุณที่ทำให้ได้เกิดมา และได้ศึกษาพระธรรมครับ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
amara
วันที่ 21 ส.ค. 2550

การดูแลมารดาบิดาให้มีความสุข แม้ขณะที่ท่านเจ็บป่วย ท่านก็มีความสุข ยิ่งทำให้เรามีความสุขด้วย

 
  ความคิดเห็น 7  
 
Komsan
วันที่ 24 ส.ค. 2550
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็น 8  
 
paderm
paderm
วันที่ 9 ส.ค. 2551
ขอกราบพระคุณบิดา มารดาและท่านอาจารย์สุจินต์และขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย
 
  ความคิดเห็น 9  
 
suwit02
วันที่ 11 ส.ค. 2551

สาธุ

 
  ความคิดเห็น 10  
 
choonj
วันที่ 11 ส.ค. 2551

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ