กิจของสงฆ์
 
singha_ae
วันที่  18 มิ.ย. 2550
หมายเลข  4031
อ่าน  5,597

การชุมนุมของพระสงฆ์ที่ประกาศอดอาหารเรียกร้องให้สภาร่างรัฐธรรมนูญ บัญญัติ

พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ โดยขอปฏิบัติอหิงสธรรมขั้นอุกฤษ ด้วย

การอดน้ำและปฏิบัติธรรมในโลงศพ หากไม่สำเร็จขอถวายชีวิตบูชาพระรัตนตรัย

ถือว่าเป็นสิ่งที่สมควรหรือไม่และเป็นกิจของสงฆ์หรือไม่...ด้วยความเคารพในธรรม


  ความคิดเห็น 1  
 
study
วันที่ 18 มิ.ย. 2550

การกระทำดังกล่าวเป็นสิ่งที่ไม่สมควร เพราะไม่ใช่กิจของสงฆ์ พระภิกษุในพระ

ธรรมวินัยนี้ ไม่ควรออกปากเรียกร้องให้ผู้อื่นทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ อีกอย่างหนึ่ง การอด

อาหารเป็นกิจที่ไม่ควรทำ เพราะไม่เป็นหนทางเพื่อการรู้แจ้งอริยสัจ ฉะนั้น การ

กระทำดังกล่าว พระพุทธเจ้าและพระอริยะเจ้าทั้งหลายท่านไม่สรรเสริญ เพราะไม่ใช่

เป็นไปเพื่อการรู้ยิ่ง ไม่ใช่เพื่อการตรัสรู้ ไม่ใช่เป็นไปเพื่อพระนิพพาน

 
  ความคิดเห็น 2  
 
พุทธรักษา
วันที่ 18 มิ.ย. 2550

อนุโมทนา

 
  ความคิดเห็น 3  
 
PUM
วันที่ 18 มิ.ย. 2550

ถ้าการเมืองเข้าแทรกแซง หรือกดดันชาวพุทธ บีบหรือริดรอนสิทธิของชาว

พุทธ เพื่อให้ชาวพุทธเปลี่ยนศาสนา เหมือนที่เวียดนาเคยประสบมาแล้ว จะมี

แนวทางป้องกันอย่างไรดี

 
  ความคิดเห็น 4  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 18 มิ.ย. 2550

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

ขอเชิญคลิกอ่านที่นี่

หน้าที่หรือกิจที่ถูกต้องของภิกษุในธรรมวินัยนี้ [คาถาธรรมบท]

ขออุทิศกุศลให้สรรพสัตว์

 
  ความคิดเห็น 5  
 
ckitipor
วันที่ 18 มิ.ย. 2550

ขณะนี้ ชาวพุทธบางส่วนกำลังแทรกแซงการเมือง การเมืองไม่ได้แทรกแซง

พระพุทธศาสนา บรรพชิตไม่ควรเข้าไปแทรกแซงการเมือง การเมืองเป็นเรื่องของ

ฆราวาส ขณะนี้ไม่มีใครริดรอนสิทธิเสรีภาพในการเลือกนับถือศาสนา การ

ปกป้องพระศาสนา คือ ชาวพุทธควรปฏิบัติตามพระธรรมวินัย ไม่มีใครทำลาย

พระศาสนาได้ นอกจากการไม่เคารพและปฏิบัติตามพระธรรมวินัย เมื่อนั้นพระ

ศาสนาก็จะหมดไปจากโลก

 
  ความคิดเห็น 6  
 
meema
วันที่ 19 มิ.ย. 2550

1. พระมีหน้าที่ต้องเผยแผ่พระพุทธศาสนาหรือไม่

2. และถ้ามีหน้าที่เผยแผ่แล้ว ต้องออกไปเผยแผ่สอนประชาชน หรืออยู่กับวัดให้

ประชาชนเข้าหา

 
  ความคิดเห็น 7  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 19 มิ.ย. 2550

พระภิกษุ เป็นผู้ที่เห็นภัยในสังสารวัฎฎ์ ศึกษาพระธรรมคำสอนแล้วประพฤติปฏิบัติ

ตามเพื่อขัดเกลากิเลส เมื่อเป็นผู้ที่มีความเข้าใจในสภาพธรรมะ ที่พระผู้มีพระภาค

เจ้าทรงแสดงแล้ว ก็สามารถเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้อื่นได้ค่ะ

 
  ความคิดเห็น 8  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 19 มิ.ย. 2550

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

จากความเห็นที่ 6 ก็ต้องเริ่มจากตัวเองก่อน คือศึกษาอบรมให้ถูกต้อง มีความเข้าใจพระธรรมที่ถูก

ต้อง ไม่เช่นนั้นก็เผยแพร่สิ่งที่ผิด ก็ย่อมเป็นโทษมากกับบุคคลที่เผยแพร่ และ

ทำให้พระศาสนาเสื่อมเพราะเผยแพร่ในสิ่งที่ผิด ซึ่งหลักๆ ก็คือ เริ่มจากตนเองให้

มีความเข้าใจถูก ดังเช่น ในพุทธกาล พระปัญจวัคคคีย์ พระยส และพระสหาย

พระยส ได้บรรลุธรรมแล้ว พระพุทธเจ้าจึงตรัสให้ไปเผยแพร่พระธรรม ดังนั้น จึง

เห็นได้ว่าเริ่มจากกิจของตนเองคือมีความเข้าใจถูกก่อนครับ ขออุทิศกุศลให้สรรพสัตว์

 
  ความคิดเห็น 9  
 
อิสระ
อิสระ
วันที่ 21 มิ.ย. 2550

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ