กิจของสงฆ์
 
singha_ae
วันที่  18 มิ.ย. 2550
หมายเลข  4031
อ่าน  4,798

การชุมนุมของพระสงฆ์ที่ประกาศอดอาหารเรียกร้องให้สภาร่างรัฐธรรมนูญ บัญญัติ

พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ   โดยขอปฏิบัติอหิงสธรรมขั้นอุกฤษ  ด้วย

การอดน้ำและปฏิบัติธรรมในโลงศพ    หากไม่สำเร็จขอถวายชีวิตบูชาพระรัตนตรัย

ถือว่าเป็นสิ่งที่สมควรหรือไม่และเป็นกิจของสงฆ์หรือไม่...ด้วยความเคารพในธรรม


Tag  การเมือง ชาวพุทธ หน้าที่ แทรกแทรง
  ความคิดเห็น 1  
 
study
วันที่ 18 มิ.ย. 2550

การกระทำดังกล่าวเป็นสิ่งที่ไม่สมควร    เพราะไม่ใช่กิจของสงฆ์ พระภิกษุในพระ

ธรรมวินัยนี้    ไม่ควรออกปากเรียกร้องให้ผู้อื่นทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ อีกอย่างหนึ่ง การอด

อาหารเป็นกิจที่ไม่ควรทำ   เพราะไม่เป็นหนทางเพื่อการรู้แจ้งอริยสัจ   ฉะนั้น การ

กระทำดังกล่าว พระพุทธเจ้าและพระอริยะเจ้าทั้งหลายท่านไม่สรรเสริญ เพราะไม่ใช่

เป็นไปเพื่อการรู้ยิ่ง  ไม่ใช่เพื่อการตรัสรู้   ไม่ใช่เป็นไปเพื่อพระนิพพาน  

 
  ความคิดเห็น 2  
 
พุทธรักษา
วันที่ 18 มิ.ย. 2550

 

อนุโมทนา

 
  ความคิดเห็น 3  
 
PUM
วันที่ 18 มิ.ย. 2550

ถ้าการเมืองเข้าแทรกแซง   หรือกดดันชาวพุทธ   บีบหรือริดรอนสิทธิของชาว

พุทธ  เพื่อให้ชาวพุทธเปลี่ยนศาสนา  เหมือนที่เวียดนาเคยประสบมาแล้ว   จะมี

แนวทางป้องกันอย่างไรดี

 
  ความคิดเห็น 4  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 18 มิ.ย. 2550

 ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

   
ขอเชิญคลิกอ่านที่นี่

   หน้าที่หรือกิจที่ถูกต้องของภิกษุในธรรมวินัยนี้ [คาถาธรรมบท]

  ขออุทิศกุศลให้สรรพสัตว์

 
  ความคิดเห็น 5  
 
ckitipor
วันที่ 18 มิ.ย. 2550

ขณะนี้    ชาวพุทธบางส่วนกำลังแทรกแซงการเมือง   การเมืองไม่ได้แทรกแซง

พระพุทธศาสนา  บรรพชิตไม่ควรเข้าไปแทรกแซงการเมือง  การเมืองเป็นเรื่องของ

ฆราวาส  ขณะนี้ไม่มีใครริดรอนสิทธิเสรีภาพในการเลือกนับถือศาสนา    การ

ปกป้องพระศาสนา   คือ  ชาวพุทธควรปฏิบัติตามพระธรรมวินัย  ไม่มีใครทำลาย

พระศาสนาได้    นอกจากการไม่เคารพและปฏิบัติตามพระธรรมวินัย    เมื่อนั้นพระ

ศาสนาก็จะหมดไปจากโลก

 
  ความคิดเห็น 6  
 
meema
วันที่ 19 มิ.ย. 2550

1. พระมีหน้าที่ต้องเผยแผ่พระพุทธศาสนาหรือไม่

2. และถ้ามีหน้าที่เผยแผ่แล้ว ต้องออกไปเผยแผ่สอนประชาชน หรืออยู่กับวัดให้

ประชาชนเข้าหา

 
  ความคิดเห็น 7  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 19 มิ.ย. 2550

พระภิกษุ  เป็นผู้ที่เห็นภัยในสังสารวัฎฎ์  ศึกษาพระธรรมคำสอนแล้วประพฤติปฏิบัติ

ตามเพื่อขัดเกลากิเลส    เมื่อเป็นผู้ที่มีความเข้าใจในสภาพธรรมะ   ที่พระผู้มีพระภาค

เจ้าทรงแสดงแล้ว  ก็สามารถเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้อื่นได้ค่ะ

 
  ความคิดเห็น 8  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 19 มิ.ย. 2550

   ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

จากความเห็นที่ 6 ก็ต้องเริ่มจากตัวเองก่อน   คือศึกษาอบรมให้ถูกต้อง    มีความเข้าใจพระธรรมที่ถูก

ต้อง  ไม่เช่นนั้นก็เผยแพร่สิ่งที่ผิด  ก็ย่อมเป็นโทษมากกับบุคคลที่เผยแพร่   และ

ทำให้พระศาสนาเสื่อมเพราะเผยแพร่ในสิ่งที่ผิด   ซึ่งหลักๆ ก็คือ  เริ่มจากตนเองให้

มีความเข้าใจถูก   ดังเช่น  ในพุทธกาล  พระปัญจวัคคคีย์   พระยส  และพระสหาย

พระยส ได้บรรลุธรรมแล้ว  พระพุทธเจ้าจึงตรัสให้ไปเผยแพร่พระธรรม  ดังนั้น  จึง

เห็นได้ว่าเริ่มจากกิจของตนเองคือมีความเข้าใจถูกก่อนครับ   ขออุทิศกุศลให้สรรพสัตว์

 
  ความคิดเห็น 9  
 
อิสระ
อิสระ
วันที่ 21 มิ.ย. 2550

 

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ