อานาปานสติ

 
Suvidech
วันที่  15 พ.ค. 2550
หมายเลข  3721
อ่าน  1,378
อยากอ่านพระสูตรที่ทรงแสดงเรื่องอานาปานสติ อยู่ในพระไตรปิฎกเล่มใดบ้างครับ

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 16 พ.ค. 2550

เรื่องอานาปานสติ พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ในพระไตรปิฎกเป็นจำนวนมาก คือ

ในพระวินัยเล่มที่ ๒ ก็มี และพระสูตรหลายเล่ม เช่น เล่มที่ ๑๔ , ๑๗ , ๒๐, ๒๒,

๓๑ เป็นต้น แต่ทั้งหมดนั้นพระองค์ทรงแสดงแก่บุคคลในสมัยซึ่งพระภิกษุผู้ฟังท่านมี

ปัญญา ท่านจึงเจริญถูกต้อง แต่คนในยุคนี้อ่านแล้วทำตาม ขณะนั้นจิตเป็นกุศล

หรืออกุศล ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะหรือไม่ เป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะถ้าไม่มีกุศลจิต

อันประกอบด้วยสติสัมปชัญญะแล้ว ไปทำอะไรจิตก็เป็นอกุศล เพราะขาดความเข้าใจ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
study
วันที่ 16 พ.ค. 2550
 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
study
วันที่ 16 พ.ค. 2550
 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
wannee.s
วันที่ 16 พ.ค. 2550

อานาปานสติ คือ การระลึกถึงลมหายใจเข้าออก เป็นอารมณ์ของมหาบุรุษ ไม่

ใช่ทุกคนจะเจริญได้ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
อิสระ
วันที่ 16 พ.ค. 2550
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
อารายเนี่ย
วันที่ 16 พ.ค. 2550

อานาปานสติ เป็นทั้งใน สมถภาวนา และวิปัสสนาภาวนา อานาปานสติ ชื่อก็

บอกอยู่แล้วว่าต้องมีสติ แต่สภาพธัมมะไม่ได้เกิดขึ้นมาอย่างเดียว (เมื่อจิตเกิด ต้องมี

เจตสิกอื่นเกิดหลายดวง) ดังนั้น อานาปานสติ ต้องมีปัญญาด้วย มิใช่สติเท่านั้น ดัง

นั้น ถ้าไม่มีปัญญาแล้ว ขั้นการฟังให้เข้าใจในเรื่อง อานาปานสติ ก็ไม่สามารถอบรม

ได้ครับ

ขอนอบร้อมแด่พระรัตนตรัย

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
medulla
วันที่ 18 พ.ค. 2550
ขออนุโมทนาค่ะ
 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ