พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย

[เล่มที่ 43] พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม ๑ ภาค ๒ ตอน ๔

  ข้อความที่ 9  
 
บ้านธัมมะ
วันที่ 22 ส.ค. 2564

พราหมณวรรค ที่ ๒๖ ว่าด้วยคุณธรรมของผู้เป็นพราหมณ์

๒๖. พราหมณวรรควรรณนา

๑. เรื่องพราหมณ์ผู้มีความเลื่อมใสมาก [๒๖๔]

๒. เรื่องภิกษุมากรูป [๒๖๕]

๓. เรื่องมาร [๒๖๖]

๔. เรื่องพราหมณ์คนใดคนหนึ่ง [๒๖๗]

๕. เรื่องพระอานนทเถระ [๒๖๘]

๖. เรื่องบรรพชิตรูปใดรูปหนึ่ง [๒๖๙]

๗. เรื่องพระสารีบุตรเถระ [๒๗๐]

๘. เรื่องพระนางมหาปชาบดีโคตมี [๒๗๑]

๙. เรื่องพระสารีบุตรเถระ [๒๗๒]

๑๐. เรื่องชฎิลพราหมณ์ [๒๗๓]

๑๑. เรื่องกุหกพราหมณ์ [๒๗๔]

๑๒. เรื่องนางกิสาโคตมี [๒๗๕]

๑๓. เรื่องพราหมณ์คนใดคนหนึ่ง [๒๗๖]

๑๔. เรื่องอุคคเสน [๒๗๗]

๑๕. เรื่องพราหมณ์ ๒ คน [๒๗๘]

๑๖. เรื่องอักโกสกภารทวาชพราหมณ์ [๒๗๙]

๑๗. เรื่องพระสารีบุตรเถระ [๒๘๐]

๑๘. เรื่องพระอุบลวรรณาเถรี [๒๘๑]

๑๙. เรื่องพราหมณ์คนใดคนหนึ่ง [๒๘๒]

๒๐. เรื่องพระเขมาภิกษุณี [๒๘๓]

๒๑. เรื่องพระติสสเถระอยู่ในเงื้อมเขา [๒๘๔]

๒๒. เรื่องภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง [๒๘๕]

๒๓. เรื่องสามเณร [๒๘๖]

๒๔. เรื่องพระมหาปันถกเถระ [๒๘๗]

๒๕. เรื่องพระปิลินทวัจฉเถระ [๒๘๘]

๒๖. เรื่องภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง [๒๘๙]

๒๗. เรื่องพระสารีบุตรเถระ [๒๙๐]

๒๘. เรื่องพระมหาโมคคัลลานเถระ [๒๙๑]

๒๙. เรื่องพระเรวตเถระ [๒๙๒]

๓๐. เรื่องพระจันทาภเถระ [๒๙๓]

๓๑. เรื่องพระสีวลีเถระ [๒๙๔]

๓๒. เรื่องพระสุนทรสมุทรเถระ [๒๙๕]

๓๓. เรื่องพระโชติกเถระ [๒๙๖]

๓๔. เรื่องภิกษุผู้เคยเป็นนักฟ้อนรูปที่ ๑ [๒๙๗]

๓๕. เรื่องภิกษุผู้เคยเป็นนักฟ้อนรูปที่ ๒ [๒๙๘]

๓๖. เรื่องพระวังคีสเถระ [๒๙๙]

๓๗. เรื่องพระธรรมทินนาเถรี [๓๐๐]

๓๘. เรื่องพระอังคุลิมาลเถระ [๓๐๑]

๓๙. เรื่องเทวหิตพราหมณ์ [๓๐๒]