การยังจิตของตนให้ผ่องใส
 
แหม่มค่ะ
วันที่  16 เม.ย. 2550
หมายเลข  3463
อ่าน  2,538

การยังจิตของตนให้ผ่องใส?


Tag  ขณะที่จิตเป็นกุศล จิตปราศจากนิวรณ์ จิตผ่องใสจากอกุศล

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 17 เม.ย. 2550

    การยังจิตของตนให้ผ่องใส(สจิตฺตปริโยทปนํ) ด้วยการอบรมเจริญปัญญา จนปัญญา

ดับกิเลสอันเป็นเครื่องเศร้าหมองของจิต  คือ การบรรลุความเป็นพระอรหันต์   จึงชื่อว่า

จิตผ่องใสจากอกุศลทั้งปวง    แต่ในขั้นต้น เริ่มจากการฟังการศึกษาสภาพธรรมที่กำลัง

ปรากฏ   ให้รู้ตามเป็นจริงตามลำดับขั้น เพราะขณะที่จิตเป็นกุศล  ขณะนั้นจิตปราศจาก

นิวรณ์ ชื่อว่าผ่องใส เช่นกัน

            พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เล่ม ๒ ภาค ๑ 

     พึงทราบในคาถาที่สอง.  บทว่า สพฺพปาปสฺส  ได้แก่อกุศลทุกชนิด.บทว่า อกรณํ  คือไม่ให้เกิดขึ้น.  บทว่า กุสลสฺส    ได้แก่กุศลอันมีในภูมิ ๔. บทว่า อุปสมฺปทา คือได้เฉพาะ.    บทว่า  สจิตฺตปริโยทปนํ  คือยังจิตของ          ตนให้ผ่องใส.    ก็บทนั้นย่อมมีได้โดยความเป็นพระอรหันต์                                ********************พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม ๑ ภาค ๒ ตอน ๓    การยังจิตของตนให้ผ่องใสจากนิวรณ์ทั้ง ๕  ชื่อว่า สจิตฺตปริโยทปนํ.

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 17 เม.ย. 2550

ขณะที่เราฟังธรรมแล้วเข้าใจสติปัฏฐานเกิดขณะนั้นจิตผ่องใส   

ขณะที่จิตสงบจากโลภะ  โทสะ  โมหะ  ขณะนั้นก็ผ่องใส    

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 17 เม.ย. 2550

อย่างไร  เรียกว่า  การยังจิตของตนให้ผ่องใส ขณะที่ไม่มีกิเลส ชื่อว่า  จิตผ่องใสมีหลายระดับครับ ผ่องใสชั่วขณะ ที่เป็นกุศล ผ่องใสจนไม่มีอนุสัยกิเลสเลย(พระอรหันต์)ขณะที่จิตเป็นกุศล ขณะนั้น ผ่องใส เพราะปราศจากกิเลสมีข้อน่าคิดที่ว่า  คำว่า ยังจิตของตน   จะยังจิตของตนยังไงให้ผ่องใส ขณะที่เป็นกุศล ไม่มีใครบังคับให้เป็นกุศล(ยังจิตของตน) แต่เป็นสภาพธัมมะ

ที่ทำหน้าที่ให้เป็นกุศลเอง  ไม่มีตัวตนที่จะทำให้จิตผ่องใสครับ                               ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
อิสระ
อิสระ
วันที่ 25 เม.ย. 2550
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
พุทธรักษา
วันที่ 23 ก.พ. 2553

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
pamali
วันที่ 26 ต.ค. 2553

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
เซจาน้อย
วันที่ 11 ก.พ. 2554

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 3 ก.พ. 2557

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ และขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
ประสาน
วันที่ 20 ก.พ. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ