ทำดีคือฤกษ์ดี
 
unnop.h
unnop.h
วันที่  3 พ.ค. 2564
หมายเลข  34171
อ่าน  78


* พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในสุปุพพัณหสูตร อังคุตรนิกาย ติกนิบาต ว่า

"ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตว์เหล่าใดประพฤติสุจริต ด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจ ในเวลาเช้า เวลาเช้านั้น ก็เป็นเวลาดีของสัตว์เหล่านั้น สัตว์เหล่าใดประพฤติสุจริตด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจ ในเวลากลางวัน เวลากลางวันนั้น ก็เป็นเวลาดีของสัตว์เหล่านั้น สัตว์เหล่าใดพระพฤติสุจริตด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจ ในเวลาเย็น เวลาเย็นนั้น ก็เป็นเวลาดีของสัตว์เหล่านั้น"

* ดังนั้น ชาวพุทธจึงไม่ควรถือฤกษ์ยามในการกระทำพิธีกรรมอะไร เพราะพระพุทธศาสนาไม่ใช่เรื่องพิธีกรรม แต่เป็นคำสอนเพื่อความเข้าใจความจริง ซึ่งจะเป็นปัจจัยให้มีการเจริญขึ้นของกุศลในทุกโอกาส ซึ่งขณะใดมีสุจริต (ความประพฤติที่ดีงาม) ทางกาย วาจา ใจ ขณะนั้นก็เป็นฤกษ์ดี เวลาดี

โดย อ.อรรณพ หอมจันทร์

อ่านหัวข้ออื่นๆ คลิกที่นี่ ... คติธรรม


  ความคิดเห็น 1  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 3 พ.ค. 2564

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ