พระพรหมรู้วาระจิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้หรือ
 
talaykwang
talaykwang
วันที่  5 เม.ย. 2564
หมายเลข  33996
อ่าน  41

เนื่องจากมีโอกาสได้ดูคลิบของ พระภิกษุรูปหนึ่ง กล่าวถึงเรื่อง ใบไม้ในกำมือของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า บางส่วนของคลิบได้กล่าวอ้าง ว่า เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจธรรมแล้ว ไม่ทรงน้อมพระทัยที่จะแสดงธรรมแก่ผู้ใด เพราะธรรมะที่พระองค์ตรัสรู้นั้น เป็นเรื่องที่ยากเกินแก่ปุถุชนจะเข้าใจ "เมื่อพระพรหมได้รู้ถึงวาระจิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว จึงได้ลงมาคุกเข่ากราบอ้อนวอน เพื่อให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรม ฯลฯ" ข้อความสีแดง เป็นเพียงคำกล่าวอ้าง หรือ มีหลักฐานในพระไตรปิฏกค่ะ เพราะเท่าที่เคยได้ฟังจาก มศพ.มา มีเพียงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้น ที่จะสามารถรู้วาระจิตของผู้อื่นได้ แล้วเพราะเหตุใดค่ะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงธรรม เพียงใบไม้ในกำมือให้พุทธบริษัทได้ฟัง  // กราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลค่ะ


  ความคิดเห็น 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 6 เม.ย. 2564

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

พรหม หรือ เทวดาบางพวก ก็สามารถรู้ใจของบุคคลอื่นได้ ตามข้อความในพระไตรปิฎกดังนี้ครับ

พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เล่ม ๑ ภาค ๒ - หน้าที่ 113

[๕๕๖] ครั้งนั้น สหัมบดีพรหม ทราบความปริวิตกแห่งพระหฤทัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยใจแล้ว ได้มีความดำริว่า ท่านผู้เจริญทั้งหลายโลกจะฉิบหายหนอ ท่านผู้เจริญทั้งหลาย โลกจะพินาศหนอ เพราะพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงน้อมพระหฤทัยไปเพื่อความขวนขวายน้อย ไม่ทรงน้อมพระหฤทัยไปเพื่อทรงแสดงธรรม. ลำดับนั้น สหัมบดีพรหมอันตรธานไปในพรหมโลก มาปรากฎอยู่เฉพาะพระพักตร์พระผู้มีพระภาคเจ้า เหมือนบุรุษมีกำลังพึงเหยียดออกซึ่งแขนที่คู้อยู่หรือพึงคู้เข้าซึ่งแขนที่เหยียดอยู่ ฉะนั้น. ครั้นแล้ว สหัมบดีพรหมกระทำผ้าห่มเฉวียงบ่าข้างหนึ่งแล้ว คุกชาณุ-มณฑลเบื้องขวาลงที่แผ่นดิน ประนมอัญชลีไปพระผู้มีพระภาคเจ้า แล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอพระผู้มีพระภาคเจ้า


  ใบไม้ในกำมือ หมายถึง   พระพุทธองค์ทรงเปรียบธรรมที่พระองค์ทรงตรัสรู้เหมือนใบไม้บนต้นมีมาก  แต่ที่ทรงนำมาสอนเพียงเล็กน้อย   เพราะส่วนอื่นไม่เป็นประโยชน์

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็น 2  
 
talaykwang
talaykwang
วันที่ 6 เม.ย. 2564

กราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลค่ะ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 6 เม.ย. 2564

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

รู้ได้ตามกำลังความสามารถของตน

สิ่งที่ควรจะได้พิจารณาเป็นอย่างยิ่ง คือ พระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง เพียงพอต่อความเข้าใจถูกเห็นถูกของผู้ที่มีโอกาสได้ฟังได้ศึกษา เพราะทั้งหมด ล้วนกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงๆ ในขณะนี้ ซึ่งยาก ละเอียด ลึกซึ้ง แต่ไม่เหลือวิสัยสำหรับบุคคลผู้เห็นประโยชน์ ค่อยๆ สะสมความเข้าใจถูกเห็นถูกไปทีละเล็กทีละน้อย ครับ

ขอเชิญศึกษาเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อด้านล่างนี้ครับ

สิ่งที่ตรัสรู้มีมากเหมือนใบไม้บนต้น [สีสปาสสูตร]

...ยินดีในความดีของทุกๆ ท่านครับ...


 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ