พระธรรมวินัยเป็นศาสดา
 
เงี่ยโสตลงฟัง
วันที่  10 เม.ย. 2550
หมายเลข  3387
อ่าน  581

อย่างไรจึงจะเรียกได้ว่ามีพระธรรมวินัยเป็นศาสดา


  ความคิดเห็น 1  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 10 เม.ย. 2550

พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เล่ม ๑ ภาค ๒ - หน้าที่ 129

   อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในบัดนี้  ก็ขอจงทรงสักการะเคารพธรรมนั่นแหละแล้วอาศัยอยู่.

   [๕๖๒]  สหัมบดีพรหม  ได้กราบทูลดังนี้แล้ว  ครั้นแล้วได้กล่าวนิคมคาถาอีก พระสัมพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่าใดที่ล่วงไปแล้วก็ดี พระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่าใดที่ยังไม่มีมาก็ดี  และพระสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดในบัดนี้ ผู้ยังความโศกของชนเป็นอันมากให้เสื่อมหายก็ดี  พระพุทธเจ้าเหล่านั้นทุกพระองค์ ทรงเคารพพระสัทธรรมอยู่แล้ว  ยังอยู่  และจักอยู่ต่อไป  ข้อนี้เป็นธรรมดาของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแหละ กุลบุตรผู้รักตนหวังความเป็นผู้ใหญ่  เมื่อระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย พึงเคารพพระสัทธรรม.

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ