รักษาจิต
 
Tathata
Tathata
วันที่  19 ก.ย. 2563
หมายเลข  33003
อ่าน  92

ฟังพระสูตรเมื่อเช้า แล้วไม่เข้าใจว่า พระสูตรกล่าวถึงการรักษาจิต เพื่ออะไร ก็เมื่อความเข้าใจพระธรรมเกิดขึ้น ปัญญาจะรักษาจิตเอง 


  ความคิดเห็น 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 20 ก.ย. 2563

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงพระธรรมตามควาเมป็นจริงโดยความเป็นเหตุและผล นั่นคือ จิตที่รักษาไม่ดี (อกุศลจิต) ย่อมเป็นปัจจัยให้กาย วาจาไม่ดี นี่คือความเป็นเหตุสมควรแก่ผล และ กาย วาจาที่ไม่ดีที่มีการกระทำกรรมทางกาย วาจาที่ไม่ดี เมื่อกรรมนั้นให้ผลก็เกิดในอบายภูมิ นี่คือเหตุตรงกับผล พระองค์ทรงแสดงความจริงเพื่อให้เห็นความจริงว่า ความจริงไม่เปลี่ยน เหตุดี ผลดี เหตุไม่ดี ผลไม่ดี และพระองค์ทรงแสดงการรักษาจิต เห็นคุณของการรักษาจิต กาย วาจาก็ดี และเกิดในสุคติ เพื่อให้พุทธบริษัทเห็นประโยชน์ของการอบรมปัญญาศึกษาธรรม อันเป็นการักษาจิตที่แท้จริงนั่นคือ ปัญญาที่เข้าใจถูกว่าไม่ใช่เราเป็นธรรม ที่จะรักษาจิตให้พ้นจากโรคไม่รู้ จนถึงการรักษาจิตที่สูงสุด คือ ปัญญาที่ละกิเลสได้จนหมดสิ้น ครับ 

 
  ความคิดเห็น 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 20 ก.ย. 2563

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น 

จิต เป็นสภาพธรรมที่มีจริง เมื่อกล่าวเฉพาะจิตแล้ว เป็นเพียงสภาพธรรมที่รู้แจ้งในอารมณ์ แต่ที่จะเป็นจิตที่ดีหรือไม่ดีนั้น ก็เพราะธรรมที่เกิดร่วมกับจิต (เจตสิก) ถ้าอกุศลเจตสิก เกิดร่วมกับจิต ก็ทำให้จิตนั้นเป็นอกุศลจิต ปรุงแต่งให้เป็นอกุศล ให้ติดข้อง ให้ไม่พอใจ ให้ตระหนี่ เป็นต้น ในขณะที่มีอกุศลเกิด ไม่ได้รักษาจิตให้เป็นไปในกุศล เพราะเป็นอกุศล ในทางตรงกันข้ามถ้าเจตสิกธรรมที่ดีงามเกิดร่วมกับจิต มี ศรัทธา หิริ โอตตัปปะ อโลภะ อโทสะ เป็นต้น และที่สำคัญ คือ ปัญญา ความเข้าใจถูกเห็นถูก  เกิดร่วมกับจิต ก็ทำให้จิตนั้นเป็นจิตที่ดีงาม เป็นกุศลจิต เป็นการรักษาจิตไม่ให้เป็นไปในอกุศล ทั้งสองประการคือ กุศลจิต และ อกุศลจิต เป็นสภาพธรรมที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ไม่ปะปนกัน และไม่เกิดพร้อมกันด้วย

พระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง ทุกคำ ล้วนอนุเคราะห์เกื้อกูลให้เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้อง ป้องกันไม่ให้ตกไปในทางผิดโดยประการทั้งปวง เป็นประโยชน์เกื้อกุลโดยตลอด ครับ  

ขอเชิญศึกษาเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อด้านล่างนี้ครับ

รักษาจิต [คติธรรม]   

...ยินดีในความดีของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็น 3  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 20 ก.ย. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 4  
 
Tathata
Tathata
วันที่ 29 ก.ย. 2563

ขอบพระคุณ อ.เผดิม และ อ.คำปั่น กราบอนุโมทนาในกุศลจิตค่ะ

ประโยคนี้ ได้ทำให้เกิดความเข้าใจได้ชัดเจนแล้วค่ะ "เพื่อให้พุทธบริษัทเห็นประโยชน์ของการอบรมปัญญาศึกษาธรรม อันเป็นการักษาจิตที่แท้จริงนั่นคือ ปัญญาที่เข้าใจถูกว่าไม่ใช่เรา เป็นธรรม ที่จะรักษาจิตให้พ้นจากโรคไม่รู้ จนถึงการรักษาจิตที่สูงสุด คือ ปัญญาที่ละกิเลสได้จนหมดสิ้น " 

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ