ปฏิรูปเทส
 
lovedhamma
lovedhamma
วันที่  24 ก.ย. 2563
หมายเลข  33021
อ่าน  65

คำว่า "ปฏิรูปเทส" ในพระพุทธศาสนานั้น มีความหมายว่าอย่างไร และมีอะไรเป็นองค์ประกอบบ้างครับ?


  ความคิดเห็น 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 24 ก.ย. 2563

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ เล่ม ๑ ภาค ๑ หน้าที่ ๑๘๑

ในประเทศใดบริษัท ๔ ยังจาริกอยู่ ยังบำเพ็ญบุญกิริยาวัตถุมีทานเป็นต้นอยู่
นวังคสัตถุศาสน์(คำสอนมีองค์ ๙ มี สุตตะ เคยยะ เป็นต้น) ยังรุ่งเรืองอยู่ ประเทศนั้น ชื่อว่า ปฏิรูปเทส การอยู่อาศัยในปฏิรูปเทสนั้น ตรัสว่า เป็นมงคล เพราะเป็นปัจจัยแก่การทำบุญของสัตว์ทั้งหลาย.


คำว่า ปฏิรูปเทส หมายถึง ประเทศหรือถิ่นที่สมควร กล่าวคือ เป็นสถานที่หรือถิ่นที่มีพระพุทธศาสนา คือ คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีกัลยาณมิตร มิตรที่ดีงาม ผู้ที่มีความเข้าใจถูกเห็นถูก คอยเกื้อกูล ให้ได้มีโอกาสเจริญกุศล สะสมอบรมเจริญปัญญาความเข้าใจถูกเห็นถูก เพื่อเข้าใจสภาพธรรมที่มีจริงๆในขณะนี้ตามความเป็นจริง ครับ

...ยินดีในความดีของทุกๆท่านครับ...

 
  ความคิดเห็น 2  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 25 ก.ย. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ