มิจฉัตตสูตร ... พระสูตรสนทนาออนไลน์ วันเสาร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๓
 
มศพ.
วันที่  30 ส.ค. 2563
หมายเลข  32714
อ่าน  329

  

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺส
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺส
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺส

พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ
ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ
สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ

•••..... ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย .....•••

พระสูตรที่จะนำมาสนทนาออนไลน์

วันเสาร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๓

คือ 

มิจฉัตตสูตร

...จาก...

พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย ทสก-เอกาทสกนิบาต เล่ม ๕ - หน้าที่  ๑๕๕

 

พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย ทสก-เอกาทสกนิบาต เล่ม ๕  - หน้าที่ ๓๓๙

 ๓.  มิจฉัตตสูตร

ภิกษุอาศัยมิจฉัตตะ ๑๐ จึงพลาดจากสวรรค์และมรรคผล

[๑๐๓]  ดูกร ภิกษุทั้งหลาย เพราะอาศัยมิจฉัตตะ จึงมีการพลาดจากสวรรค์และมรรคผล ไม่มีการบรรลุสวรรค์และมรรคผล เพราะอาศัยมิจฉัตตะอย่างไร จึงมีการพลาดจากสวรรค์และมรรคผล ไม่มีการบรรลุสวรรค์และมรรคผล

ดูกร ภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้มีความเห็นผิด ย่อมมีความดำริผิด ผู้มีความดำริผิด ย่อมมีวาจาผิด ผู้มีวาจาผิด ย่อมมีการงานผิด ผู้มีการงานผิด ย่อมมีการเลี้ยงชีพผิด ผู้มีการเลี้ยงชีพผิด ย่อมมีความพยายามผิด ผู้มีความพยายามผิด ย่อมมีความระลึกผิด ผู้มีความระลึกผิด ย่อมมีความตั้งมั่นผิด ผู้มีความตั้งมั่นผิด ย่อมมีความรู้ผิด ผู้มีความรู้ผิด ย่อมมีความหลุดพ้นผิด

ดูกร ภิกษุทั้งหลาย เพราะอาศัยมิจฉัตตะ อย่างนี้แล จึงมีการพลาดจากสวรรค์และมรรคผล ไม่มีการบรรลุสวรรค์และมรรคผล   

จบมิจฉัตตสูตรที่ ๓


อรรถกถามิจฉัตตสูตรที่ ๓

มิจฉัตตสูตรที่ ๓ พึงทราบวินิจฉัยดังต่อไปนี้

บทว่า วิราธนา โหติ ความว่า พลาดจากสวรรค์และมรรค ย่อมมี

บทว่า โน อาราธนา ความว่า ความสำเร็จผล ก็ไม่มี ความทำให้บริบูรณ์ ก็ไม่มี

บทว่า ปโหติ แปลว่า ย่อมเป็นไป

จบอรรถกถามิจฉัตตสูตรที่ ๓


  ความคิดเห็น 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 30 ส.ค. 2563

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ข้อความโดยสรุป  

มิจฉัตตสูตร

ภิกษุอาศัยมิจฉัตตะ ๑๐ จึงพลาดจากสวรรค์และมรรคผล

พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงว่า ผู้ที่อาศัยมิจฉัตตะ (ความเป็นสิ่งที่ผิด) ๑๐ ประการ ย่อมเป็นผู้พลาดจากสวรรค์ และ พลาดการบรรลุมรรคผล มิจฉัตตะ ๑๐ ประการ ได้แก่ ความเห็นผิด ความดำริผิด เจรจาผิด การงานผิด เลี้ยงชีพผิด ความเพียรผิด ระลึกผิด ตั้งมั่นผิด รู้ผิด และ หลุดพ้นผิด (ตามข้อความที่ปรากฏในพระสูตร)   

ขอเชิญศึกษาเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อด้านล่างนี้ครับ 

สัมมัตตะ-มิจฉัตตะ   

มรรคมีองค์ ๘   

ทางลัด ไม่มี   

ธรรมะที่เป็นหนทาง  

ถ้าไม่ไปสำนักปฏิบัติธรรม แล้วจะให้ไปไหน
   
...ยินดีในความดีของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็น 2  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 30 ส.ค. 2563

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

 
  ความคิดเห็น 3  
 
ธีรพันธ์
ธีรพันธ์
วันที่ 30 ส.ค. 2563

กราบอนุโมทนาสาธุครับ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
papon
papon
วันที่ 4 ก.ย. 2563

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ