อวดอุตริมนุสธรรมที่มีในตน เป็นแค่อาบัติเบา?
 
lokiya
lokiya
วันที่  21 มี.ค. 2563
หมายเลข  31649
อ่าน  1,265

"อุตริคืออะไร คือธรรมที่เลิศเลอของมนุษย์สูงสุด อุตริสูงสุด มนุษย์ทั้งหลายเทิดทูนสูงสุดเลย แต่ธรรมอันนี้ไม่มีในตน แล้วไปอวดว่ามีอย่างนั้นๆ นั่นเรียกว่าอวดอุตริ ถ้าพระปรับโทษเป็นปาราชิก นี่หมายถึงว่าไม่มีในตนนะ ถ้ามีในตนก็ไม่มีปัญหาอะไร อันนี้ไม่มีในตนไปอวดเฉยๆ ถ้ามีในตนจะว่าไง ก็แล้วแต่จะพิจารณาเถอะ"

จากข้อความดังกล่าวเคยทราบมาว่า การอวดอุตริมนุษธรรมถ้ามีในตนเป็นอาบัติปาจิตตีย์ ไม่ถึงขั้นปาราชิก

อยากถามว่าถ้าผู้นั้นเป็นพระอรหันต์จริงจะพูดบ่อยๆ หลายครั้งหลายหนว่าตัดกิเลสขาดแล้ว ก็เป็นอาบัตปาจิตตีย์บ่อยๆ โดยไม่มีโทษใช่หรือไม่ครับ


  ความคิดเห็น 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 22 มี.ค. 2563

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ยุคนี้เป็นพันปีที่ ๓ ไม่มีพระอรหันต์ในมนุษยโลก เพราะฉะนั้น ถ้าภิกษุรูปใดก็ตามที่อวดอ้างว่าตนเองดับกิเลสหมดแล้ว ตัดกิเลสได้หมดแล้ว จงใจที่จะอวดคุณวิเศษที่ไม่มีในตน ไม่ว่าจะกล่าวกับคฤหัสถ์หรือบรรพชิต ก็เป็นอาบัติปาราชิก ขาดจากความเป็นภิกษุ เพราะตนเองไม่ได้มีคุณวิเศษอย่างนั้น

ความเป็นจริงของผู้ที่ได้รับประโยชน์จากพระธรรมจนถึงการรู้แจ้งอริยสัจจธรรม เป็นพระอริยบุคคลจริงๆ ในพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านจะมีคุณธรรมที่ปรากฏชัด คือ ปกปิดคุณความดีของตน และมีความประสงค์ที่จะให้ผู้อื่นได้เข้าใจพระธรรมเหมือนอย่างที่ท่านได้เข้าใจ เพราะเป็นประโยชน์มากมายมหาศาล ครับ

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็น 2  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 22 มี.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
ประสาน
วันที่ 23 มี.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ