พระพุทธศาสนากับความเข้าใจของชาวพุทธ_ประมวลสาระสำคัญจากการสนทนาธรรมที่โรงเรียนเตรียมทหาร จ.นครนายก วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒
 
khampan.a
khampan.a
วันที่  12 ธ.ค. 2562
หมายเลข  31366
อ่าน  1,560

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น


ประมวลสาระสำคัญ
จากการสนทนาธรรม
ที่โรงเรียนเตรียมทหาร
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
อ.บ้านนา จ.นครนายก
วันพุธที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒


~พระพุทธศาสนา มีค่ายิ่ง ที่เป็นคำที่ทำให้ผู้ฟังเกิดปัญญาเป็นของตนเอง แต่ไม่ใช่เพราะฟังแล้วเชื่อ แต่เพราะเหตุว่า ฟังแล้วคำนั้นน่าคิดน่าไตร่ตรองให้เป็นความเข้าใจที่ละเอียดลึกซึ้งอย่างยิ่ง

~เป็นมนุษย์กับเป็นสัตว์(ดิรัจฉาน) เป็นอะไรดีกว่ากัน?  เพราะฉะนั้น  เป็นมนุษย์ เนื่องมาจากความดีที่ได้ทำไว้  เป็นสัตว์
ก็เนื่องมาจากความไม่ดีที่ได้ทำไว้


~ตาย หมายความว่า สิ้นสุดการเป็นบุคคลนี้ จะกลับเป็นบุคคลนี้อีกไม่ได้เลย เคยทำชั่วไว้แล้วอยากจะแก้ไขแก้ตัวก็ไม่ได้ เพราะเหตุว่า ไม่เป็นคนนี้แล้ว  ต้องเป็นคนอื่นต่อไป แต่คนอื่นมาจากไหน? ก็มาจากกรรมดีกรรมชั่วที่คนนี้ได้ทำไว้เดี๋ยวนี้นั่นเอง แต่ว่าเปลี่ยนจากคนนี้ไปสู่ความเป็นบุคคลอื่น เป็นสัตว์ดิรัจฉานก็ได้ เป็นจิ้งจกตุ๊กแกได้หมด เป็นมนุษย์ก็ได้ รูปร่างหน้าตาต่างๆ ก็ได้เป็นหญิงเป็นชายก็ได้หมดทุกอย่าง เพราะฉะนั้น ก็แสดงให้เห็นว่าอะไรเป็นเหตุ ก็คือ สภาพที่เราเรียกว่า  กรรม

~ถ้าชาตินี้ไม่เคยสนใจคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลย ตายไปมีโอกาสที่จะได้ฟังอีกไหม? จะได้ฟังคำของผู้ที่ประเสริฐที่สุดที่ไม่มีผู้ใดเปรียบได้อีกไหม?  ก็หมดโอกาส เพราะฉะนั้น โอกาสที่ยังเหลืออยู่ที่ประเสริฐที่สุด ก็คือ ได้ฟังสิ่งซึ่งเป็นความจริงถึงที่สุดซึ่งจะติดตามต่อไปเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่จะเข้าใจตรง อะไรถูก อะไรผิด อะไรดี อะไรชั่ว อะไรจริง อะไรเท็จ เพราะฉะนั้น  การรู้ความจริงเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุด ทำให้คนนั้นเป็นคนที่ตรง เมื่อเป็นคนตรง จะไม่เห็นผิดเป็นชอบ จะไม่เห็นชั่วเป็นดี แล้วก็สามารถที่จะตรงจนละสิ่งที่ชั่วได้ เพราะฉะนั้น สิ่งที่ดีทั้งหมดก็จะทำให้ค่อยๆ ดีขึ้นๆ จนกระทั่งรู้ความจริงถึงที่สุดสามารถที่จะดับสิ่งที่ไม่ดีได้ทั้งหมด  เพราะฉะนั้น  สิ่งที่ควรที่สุดก่อนจะจากโลกนี้ ก็คือ ได้ฟังพระธรรมด้วยความเคารพอย่างยิ่ง เป็นผู้ตรงที่จะเข้าใจคำที่ลึกซึ้งให้ถูกต้อง เพื่อต่อไปมีโอกาสจะได้ฟังอีก เหมือนขณะนี้ไม่ใช่บังเอิญที่มาอยู่ในห้องนี้แล้วได้ฟัง  ถ้าไม่มีการจัดให้มีการสนทนาธรรมที่จะระลึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็จะไม่เห็นคุณ  แต่ว่าเมื่อมีการที่มีโอกาสที่จะได้ฟัง ก็ต้องรู้ว่าเป็นผลของการที่ได้ทำไว้ที่จะได้ฟังคำจริงทุกคำแล้วค่อยๆ เข้าใจขึ้นๆ

~พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เปรียบพระองค์ว่าพระองค์เป็นกัลยาณมิตรคือมิตรที่ดีที่สุดประเสริฐกว่ามิตรที่ดีใดๆ ทั้งสิ้นเพราะเหตุว่าเป็นผู้ที่ทำให้คนฟังเกิดปัญญาของตนเอง เพราะใครจะเอาปัญญาของใครไปให้ใครไม่ได้เลยทั้งสิ้น  แต่สามารถที่จะพูดจนกระทั่งคนฟังมีความเข้าใจขึ้นจนกระทั่งเป็นความเข้าใจของตนเอง ไม่ต้องเชื่อผู้อื่น

~ชาวพุทธ คือ ผู้มีปัญญา ไม่ใช่ผู้ไม่มีปัญญา เพราะฉะนั้น ชาวพุทธ ก็คือ ผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนา  ศาสนาที่สอนให้เข้าใจความจริงไม่ให้หลงผิด  เพราะฉะนั้น ถ้าใครยังไม่ได้ศึกษาธรรมแล้วก็ไม่ได้เข้าใจความจริง แล้วยังมีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่ง จะเป็นชาวพุทธได้ไหม?

~ถ้าเหตุดี  ผลก็ต้องดี   ถ้าเหตุไม่ดี ผลดีไม่ได้เลย  เพราะฉะนั้นถ้าเหตุไม่ดี ขอสักเท่าไหร่ก็จะทำให้เกิดผลดีไม่ได้ ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่จะให้ความจริงถึงที่สุด ก็คือ พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ทุกคำสอดคล้องกัน ไม่ขัดกันเลยสักคำเดียว เป็นความจริงที่ไม่เปลี่ยนแปลงเลย ด้วยเหตุนี้ ชาวพุทธกับพระพุทธศาสนา คำนี้น่าคิดมาก ถ้าไม่รู้จักพระพุทธศาสนาเป็นชาวพุทธไหม? ที่กล่าวว่าพึ่งพระคุณของพระรัตนตรัย เพื่ออะไร เพื่อให้รู้ความจริง จึงจะประพฤติตามความจริงซึ่งเป็นเหตุเป็นผลที่ถูกต้องได้

~ชาวพุทธ บน (บนบานศาลกล่าว)  หมายความว่า ไม่มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง แต่ไปพึ่งต้นไม้หรือไปพึ่งอะไรก็ได้ พึ่งก้อนหินก็ได้สมัยก่อนก็มี พึ่งไปทุกอย่างหมด (พึ่ง)งูเหลือมก็แล้วแต่ ไปไหว้กราบได้อย่างไร เพราะจะขอ ไม่ว่าอะไรขอหมด  (นั่น ไม่ใช่ชาวพุทธ  เพราะไม่ได้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง)

~เดี๋ยวนี้ อะไรก็ตามที่ปรากฏ  หมายความว่า สิ่งนั้นต้องเกิดแล้วแน่นอน  ถ้าไม่เกิด  ก็ไม่มี

~ผิด ก็ต้องผิด ผิดจะเป็นถูกไม่ได้, ถูกก็ต้องถูก  เพราะฉะนั้น อยู่ที่ว่า  เข้าใจไหมว่าอะไรผิด  ถ้าผิดแล้วจะแก้ไขไหม นี่คือ สิ่งที่สำคัญที่สุดของการที่ว่า ก่อนจะจากโลกนี้ไป ควรจะทำอะไร ถ้าจะเป็นประโยชน์จริงๆ ทั้งกับตนเองและคนอื่น ก็คือว่า รู้จริงว่าสิ่งใดผิด ต้องทิ้งไป แล้วสิ่งใดถูก ก็ต้องช่วยกันดำรงรักษาไว้ เพราะฉะนั้น จะเอาสิ่งที่ผิดมารวมกับสิ่งที่ถูกไม่ได้

~ถ้าคนที่มีคุณต่อเรา แต่ประพฤติไม่ดี ให้เราไปฆ่า ให้เราทำทุจริตต่างๆ    ถ้าเราทำตามนั้น   ไม่ใช่การทดแทนคุณ  แต่เป็นการทำชั่ว   จะไปตอบแทนคุณได้อย่างไร

~สิ่งที่ไม่ดีทั้งหมดเกิดจากความไม่รู้ทั้งสิ้น  ถ้ารู้  จะไม่มีการทำสิ่งที่ไม่ดีเลย  เพราะรู้ว่า   สิ่งที่ไม่ดีเป็นเหตุให้เกิดผลที่ไม่ดี

~จะแทนคุณคุณพ่อคุณแม่ด้วยการเป็นคนดี  ดีไหม?

~ไม่บวช เป็นคฤหัสถ์ก็สามารถที่จะฟังพระธรรมแล้วเข้าใจพระธรรมได้ ความเข้าใจนั้นก็จะค่อยๆ ละความไม่รู้ซึ่งเป็นเหตุทำให้เกิดการกระทำที่ไม่ถูกต้องเป็นโทษ.


...กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์
ที่เคารพยิ่ง
และอนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...  ความคิดเห็นที่ 1  
 
Thanapolb
Thanapolb
วันที่ 12 ธ.ค. 2562

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

กราบบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์

ขอบพระคุณและอนุโมทนาในกุศลวิริยะของอ.คำปั่น, ท่านวิทยากร และกุศลจิตของทุกท่านครับ

,..ถ้ารู้จะไม่การทำสิ่งที่ไม่ดีเลย เพราะรู้ว่า สิ่งที่ไม่ดี เป็นเหตุให้เกิดผลที่ไม่ดี...   

ไพเราะครับ ..เพราะคำจริงไพเราะเสมอ ถูกต้องไหมครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
kullawat
วันที่ 12 ธ.ค. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
Nataya
วันที่ 12 ธ.ค. 2562

     กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
mammam929
mammam929
วันที่ 12 ธ.ค. 2562

กราบบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

กราบอนุโมทนาอาจารย์วิทยากรและทีมงานบ้านธัมมะในการเจริญกุศลทุกประการ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
Ratchaneekul
Ratchaneekul
วันที่ 12 ธ.ค. 2562

กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์สุจินต์ และ ท่านวิทยากรทุกท่าน ที่ชี้นำทางเพื่อความเห็นที่ถูกต้องอย่างที่สุด อย่างที่ไม่เคยได้ฟังจากที่ใดมาก่อน และ ขออนุโมทนาในกุศลที่ มศพ.เผยแพร่พระพุทธศาสนา ตรง และ ถูกต้อง เพื่อประโยชน์และเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์ด้วยกันค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
jariya.tr
jariya.tr
วันที่ 12 ธ.ค. 2562

กราบเท้าบูชาคุณท่านอ.สุจินต์ กราบอนุโมทนาในความเมตตาของท่านอาจารย์และอ.คำปั่นรวมทั้งอ.วิทยากรทุกท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
meenalovechoompoo
meenalovechoompoo
วันที่ 12 ธ.ค. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 12 ธ.ค. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 14 ธ.ค. 2562

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์
ที่เคารพยิ่ง
และอนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่าน​ และอนุโมทนาในกุศลจิตของ​ อ.คำปั่น​ ด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
Dusita
Dusita
วันที่ 17 ธ.ค. 2562

กราบ อนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ