การสร้างวัตถุทานแต่ไม่มีผู้ใช้ จะได้รับกุศลวิบากหรือไม่
 
lokiya
วันที่  11 ธ.ค. 2562
หมายเลข  31364
อ่าน  138

การที่เรามีจิตระลึกที่จะสร้างกุศล เช่น การสร้างศาลาให้คนพักริมทาง หรือ 

การวางถาดใส่น้ำให้สัตว์เล็กสัตว์น้อยผ่านมาดื่มกิน

และเราได้ทำการหรือสร้างวัตถุนั้นสำเร็จแล้ว

เช่น สร้างศาลาเสร็จแล้ว หรือ วางถาดใส่น้ำเสร็จแล้ว

แต่ ถ้าไม่มีคนมาเข้าใช้ศาลาเลย หรือ ไม่มีสัตว์มากินน้ำ

อยากเรียนถามท่านวิทยาการว่า ผลของกุศลกรรมนั้นจะสำเร็จหรือไม่ครับ

จะได้รับวิบากจิต เป็นผลของกรรมในชาติใดชาติหนึ่งหรือไม่ครับ เพราะไม่มีสิ่งมีชีวิตใดๆ มาใช้ประโยชน์

ขอกราบขอบพระคุณล่วงหน้าครับ  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 13 ธ.ค. 2562

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

กุศล ที่เป็นไปในเรื่องของการให้วัตถุสิ่งของ จะสำเร็จครบถ้วน  จะต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญ คือ มีผู้ให้  มีสิ่งของที่จะให้  และ มีผู้รับ      แต่เมื่อยังไม่มีผู้รับ ก็ยังไม่สมบูรณ์ในเรื่องของทาน  แต่เจตนาความตั้งใจของผู้จะให้ นั้น  มี  แล้ว  เป็นความดีที่เกิดขึ้น  สะสมอัธยาศัยเป็นไปในการทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อไป    ผู้ที่มีจิตใจน้อมไปในคุณความดี  ทำความดีประการต่างๆ    ความดีที่ได้สะสมไว้  เมื่อเหตุปัจจัยพร้อม ก็เป็นเหตุปัจจัยทำให้ได้รับผลที่ดีในภายหน้าได้  เพราะเมื่อเหตุดี ก็ย่อมนำมาซึ่งผลที่ดี 

แต่สิ่งที่สำคัญยิ่ง คือ  จุดประสงค์ของการเจริญกุศล สะสมความดีประการต่างๆ ไม่ใช่เพื่อหวังผลของความดี  แต่เพื่อประโยชน์ในการขัดเกลากิเลสของตนเองเป็นสำคัญ  ครับ

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...   

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
วิริยะ
วันที่ 16 ธ.ค. 2562

ขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ประสาน
วันที่ 16 ธ.ค. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ