อะไรสำคัญกว่าการดับไฟที่กำลังใหม้อยู่บนศีรษะ?
 
lokiya
วันที่  10 ธ.ค. 2562
หมายเลข  31358
อ่าน  204

ขอยกพระสูตรมาตอนหนึ่ง

" ภิกษุทั้งหลาย ! เมื่อไฟลุกโพลงๆ อยู่ที่เสื้อผ้าก็ดีที่ศีรษะก็ดี บุคคลนั้นควรจะทำอย่างไร ?“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ! เมื่อไฟลุกโพลงๆ อยู่ที่เสื้อผ้าก็ดีที่ศีรษะก็ดี, เพื่อจะดับเสียซึ่งไฟ ที่เสื้อผ้าก็ดี ที่ศีรษะก็ดี สิ่งที่บุคคลนั้นพึงกระทำโดยยิ่งก็คือ ฉันทะ วายามะ อุสสาหะ อุสโสฬ๎หี อัปปฏิวานี สติ และสัมปชัญญะ (เพื่อจะดับไฟนั้นเสีย).

ภิกษุทั้งหลาย ! (แม้กระนั้นก็ดี) วิญญูชนจะไม่ใส่ใจ จะไม่เอาใจใส่กับเสื้อผ้าก็ดีศีรษะก็ดีที่ไฟกำลังลุกโพลงอยู่ ; แต่จะรู้สึกว่า สิ่งที่ควรกระทำโดยยิ่ง ก็คือฉันทะ วายามะ อุสสาหะ อุสโสฬ๎หี (ขะมักเขม้น) อัปปฏิวานี (ไม่ถอยหลัง) สติ และสัมปชัญญะ เพื่อรู้เฉพาะตามเป็นจริง ซึ่งอริยสัจทั้งสี่ที่ตนยังไม่รู้เฉพาะ. อริยสัจสี่ อย่างไรเล่า ?

สี่อย่างคือ อริยสัจคือทุกข์ อริยสัจคือเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์ อริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ อริยสัจคือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์.ภิกษุทั้งหลาย ! เพราะเหตุนั้น ในเรื่องนี้ เธอพึงประกอบโยคกรรมอันเป็นเครื่องกระทำให้รู้ว่า “ทุกข์เป็นอย่างนี้, เหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์ เป็นอย่างนี้, ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ เป็นอย่างนี้, ทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ เป็นอย่างนี้” ดังนี้."

มีผู้ตีความว่าควรรู้อริสัจก่อนที่จะดับไฟบนหัว อยากเรียนถามท่านวิทยากรว่าเป็นเช่นนั้นจริงหรือไม่ครับ หรือมีนัยอย่างไรพระพุทธเจ้าถึงตรัสเช่นนั้น เพราะมีคนเข้าใจว่าควรรู้พระธรรมก่อนรู้เรื่องอื่นๆ  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 10 ธ.ค. 2562

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

พระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง ตลอด ๔๕ พรรษา  นับคำไม่ถ้วน ทั้งหมดทั้งปวง นั้น  ก็เพื่อความเข้าใจอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริง  ถ้าไม่เริ่มฟังพระธรรม ไม่ศึกษาเพื่อความเข้าใจความจริง  ก็ไม่มีทางที่จะประจักษ์แจ้งความจริงได้  สิ่งที่ควรรู้ ควรศึกษา ก็คือ ธรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่มีจริงๆ   ซึ่งหลากหลายมาก   ไม่ว่าจะทรงแสดงโดยนัยใด  รวมถึงอริยสัจจ์  ด้วย  ก็ไม่พ้นไปจากสภาพธรรมที่มีจริง    จึงไม่ควรรีรอ  แต่ควรเห็นประโยชน์อย่างยิ่งที่จะฟังที่จะศึกษาเพื่อความเข้าใจถูกเห็นถูก  เพราะการเริ่มต้นฟังพระธรรมศึกษาพระธรรม  ก็ย่อมเป็นจุดเริ่มต้นที่จะนำไปสู่ความเข้าใจถูกเห็นถูกยิ่งขึ้น จนสามารถประจักษ์ความจริงดับกิเลสตามลำดับขั้น พ้นทุกข์ในสังสารวัฏฏ์ได้ในที่สุด ไม่ต้องมีการเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป  นี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุด  ครับ 

ขอเชิญศึกษาเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อด้านล่างนี้ครับ

เจลสูตร_เพียรเพื่อตรัสรู้ เหมือนรีบดับไฟบนศีรษะ

ไฟไหม้บนศีรษะ


...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
kullawat
วันที่ 12 ธ.ค. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ