มองเห็นเงินเป็นแค่กระดาษ...รับเงินได้มั้ย
 
talaykwang
talaykwang
วันที่  3 พ.ย. 2562
หมายเลข  31275
อ่าน  312

สอบถามข้อสงสัยค่ะ จากที่ได้ฟังคลิบของทางบ้านธัมมะ มีความเข้าใจเรื่องของพระภิกษุในพระธรรมวินัย ไม่ยินดีในเงินและทอง เข้าใจว่า พระภิกษุรับเงินไม่ได้เลย แม้เพียงการรับและนำไปใช้เพื่อส่วนรวม หรือในสิ่งสาธารณกุศลใดใดก็ตาม แต่มีโอกาสได้สนทนากับเพื่อนท่านนึง ที่ท่านนำเงินกฐินไปถวายพระ(ดัง) เพื่อนท่านนี้กล่าวว่า "พระท่านมองเห็นเงินเป็นแค่กระดาษเท่านั้น" และโดยส่วนตัวของเพื่อนท่านนี้ ท่านกล่าวว่า ท่านเองก็เคยนำธนบัตรมาตัดเป็นชิ้นๆ เพื่อนำไปเป็นส่วนผสมของวัตถุมงคล เช่นนี้แล้ว ถือว่า เจตนาของการรับเงินเป็นกุศลหรือไม่ค่ะ โดยส่วนตัวก็ยังเชื่อว่า รับไม่ได้แม้แต่จะนำไปใช้ทำกุศลใดใด // กราบขอบพระคุณค่ะ 


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 4 พ.ย. 2562

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ เล่ม ๑ ภาค ๓ - หน้าที่ ๙๔๐

พระบัญญัติ
ภิกษุใด รับ ก็ดี ให้รับ ก็ดี ซึ่งทอง เงิน หรือ ยินดีทอง เงิน อันเขาเก็บไว้ให้ เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์.

----------------
พระภิกษุในพระธรรมวินัย   ไม่รับและไม่ยินดีในเงินและทอง โดยประการทั้งปวง เป็นผู้ปราศจากเงินและทองอย่างสิ้นเชิง เพราะท่านเหล่านั้น ต้องสละทรัพย์สินเงินทองก่อนบวชแล้ว ดังนั้น เมื่อบวชเป็นพระภิกษุแล้ว จึงรับเงินและทองไม่ได้ เงินทองไม่ควรแก่เพศบรรพชิตโดยประการทั้งปวง ไม่มีพระพุทธดำรัสแม้แต่คำเดียวที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรัสให้พระภิกษุรับเงินและทองหรือไปแสวงหาเงินและทอง ตามข้อความจาก   พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค เล่ม ๔ ภาค ๒ มณิจูฬกสูตร ว่า
“ทองและเงินไม่ควรแก่สมณศากยบุตร สมณศากยบุตรย่อมไม่ยินดีทองและเงิน สมณศากยบุตร ห้ามแก้วและทอง ปราศจากทองและเงิน ... เรามิได้กล่าวว่า สมณศากยบุตรพึงยินดี พึงแสวงหาทองและเงินโดยปริยายอะไรเลย”

การรับเงินของพระภิกษุ  ไม่ว่าจะรับด้วยจุดประสงค์ใด  ก็คือ ผิดพระวินัย ทั้งหมด

พระภิกษุ  ไม่ได้บวชมาเพื่อรับเงิน ไม่ได้บวชมาเพื่อทำวัตถุมงคลมอมเมาประชาชน ฯลฯ แต่เพื่อศึกษาพระธรรมวินัยอบรมเจริญปัญญาขัดเกลากิเลสของตนเอง  มีความประพฤติคล้อยตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ครับ

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่าน ครับ... 

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
talaykwang
talaykwang
วันที่ 6 พ.ย. 2562

สาธุ สาธุ สาธุ ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
kullawat
วันที่ 8 พ.ย. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 14 พ.ย. 2562

พระภิกษุที่รับธนบัตรอาบัติตั้งแต่รับแล้ว  แล้วยังอาบัติเพิ่มอีกมาทำเป็นส่วนผสมของวัตถุมงคล   ในพระไตรปิฏกหน้าที่ของพระภิกษุมี 2  อย่างคือ วิปัสสนาธุระ  และ  คันถธุระ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 20 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ