พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เสด็จดับขันธปรินิพพาน
 
khampan.a
khampan.a
วันที่  28 ก.ย. 2562
หมายเลข  31197
อ่าน  148

พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เล่ม ๒ ภาค ๑ - หน้าที่ ๓๒๒

พระปัจฉิมวาจา

     [๑๔๓]  ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ เราขอเตือนพวกเธอว่า สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา พวกเธอจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด. นี้เป็นพระปัจฉิมวาจาของพระตถาคต.

ปรินิพพาน

     [๑๔๔]  ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเข้าปฐมฌาน ออกจากปฐมฌานแล้ว เข้าทุติยฌาน  ออกจากทุติยฌานแล้ว เข้าตติยฌาน  ออกจากตติยฌานแล้ว เข้าจตุตถฌาน  ออกจากจตุตถฌานแล้ว ทรงเข้าอากาสานัญจายตนะ  ออกจากอากาสานัญจายตสมาบัติแล้ว  เข้าวิญญาณัญจายตนะ  ออกจากวิญญาณัญจายตนสมาบัติแล้ว เข้าอากิญจัญญายตนะ  ออกจากอากิญจัญญายตนะสมาบัติแล้ว เข้าเนวสัญญานาสัญญายตนะ  ออกจากเนวสัญญานาสัญญายตนสมบัติแล้ว ทรงเข้าสัญญาเวทยิตนิโรธ.
     ครั้งนั้น ท่านพระอานนท์ได้ถามท่านพระอนุรุทธะว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จปรินิพพานแล้วหรือ  ท่านพระอนุรุทธะกล่าวว่า  อานนท์ผู้มีอายุ พระผู้มีพระภาคเจ้ายังไม่เสด็จปรินิพพานทรงเข้าสัญญาเวทยิตนิโรธ.
     ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติแล้ว เข้าเนวสัญญานาสัญญายตนะ ออกจากเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติแล้ว เข้าอากิญจัญญายตนะ  ออกจากอากิญจัญญายตนะสมาบัติแล้ว เข้าวิญญาณัญจายตนะ  ออกจากวิญญาณัญจายตนสมาบัติแล้ว เข้าอากาสานัญจายตนะ  ออกจากอากาสานัญจายตนสมาบัติแล้ว เข้าจตุตถฌาน  ออกจากจตุตถฌานแล้ว เข้าตติยฌาน  ออกจากตติยฌานแล้ว เข้าทุติยฌาน  ออกจากทุติยฌานแล้ว เข้าปฐมฌาน  ออกจากปฐมฌานแล้ว เข้าทุติยฌาน   ออกจากทุติยฌานแล้ว เข้าตติยฌาน  ออกจากตติยฌานแล้ว เข้าจตุตถฌาน.  พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงออกจากจตุตถฌานแล้ว เสด็จปรินิพพานในลำดับ (แห่งการพิจารณาองค์จตุตถฌานนั้น).     
     [๑๘๕]  เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าปรินิพพานแล้ว พร้อมกับการปรินิพานได้เกิดแผ่นดินไหวใหญ่ เกิดความขนพองสยองเกล้าน่าพึงกลัว ทั้งกลองทิพย์ก็บันลือขึ้น.


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
kullawat
วันที่ 4 ต.ค. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ