พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เสด็จดับขันธปรินิพพาน
 
khampan.a
khampan.a
วันที่  28 ก.ย. 2562
หมายเลข  31197
อ่าน  82

พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เล่ม ๒ ภาค ๑ - หน้าที่ ๓๒๒

                                   พระปัจฉิมวาจา

         [๑๔๓]  ลำดับนั้น       พระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย   บัดนี้ เราขอเตือนพวกเธอว่า  สังขารทั้งหลายมีความเสื่อม

ไปเป็นธรรมดา  พวกเธอจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด.    นี้เป็นพระ-

ปัจฉิมวาจาของพระตถาคต.

                                    ปรินิพพาน

         [๑๔๔]  ลำดับนั้น    พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเข้าปฐมฌาน   ออกจาก

ปฐมฌานแล้ว   เข้าทุติยฌาน   ออกจากทุติยฌานแล้ว   เข้าตติยฌาน    ออกจาก

ตติยฌานแล้ว   เข้าจตุตถฌาน   ออกจากจตุตถฌานแล้ว     ทรงเข้าอากาสานัญ-

จายตนะ  ออกจากอากาสานัญจายตสมาบัติแล้ว  เข้าวิญญาณัญจายตนะ  ออกจาก

วิญญาณัญจายตนสมาบัติแล้ว    เข้าอากิญจัญญายตนะ    ออกจากอากิญจัญญา-

ยตนะสมาบัติแล้ว  เข้าเนวสัญญานาสัญญายตนะ  ออกจากเนวสัญญานาสัญญา-

ยตนสมบัติแล้ว   ทรงเข้าสัญญาเวทยิตนิโรธ.

         ครั้งนั้น ท่านพระอานนท์ได้ถามท่านพระอนุรุทธะว่า    พระผู้มีพระ-

ภาคเจ้าเสด็จปรินิพพานแล้วหรือ    ท่านพระอนุรุทธะกล่าวว่า  อานนท์ผู้มีอายุ

พระผู้มีพระภาคเจ้ายังไม่เสด็จปรินิพพานทรงเข้าสัญญาเวทยิตนิโรธ.

         ลำดับนั้น  พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ

แล้ว  เข้าเนวสัญญานาสัญญายตนะ ออกจากเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติแล้ว

เข้าอากิญจัญญายตนะ  ออกจากอากิญจัญญายตนะสมาบัติแล้ว  เข้าวิญญาณัญจา-

ยตนะ  ออกจากวิญญาณัญจายตนสมาบัติแล้ว    เข้าอากาสานัญจายตนะ    ออก

จากอากาสานัญจายตนสมาบัติแล้ว     เข้าจตุตถฌาน     ออกจากจตุตถฌานแล้ว

เข้าตติยฌาน   ออกจากตติยฌานแล้ว     เข้าทุติยฌาน     ออกจากทุติยฌานแล้ว

เข้าปฐมฌาน   ออกจากปฐมฌานแล้ว    เข้าทุติยฌาน    ออกจากทุติยฌานแล้ว

เข้าตติยฌาน   ออกจากตติยฌานแล้ว   เข้าจตุตถฌาน.   พระผู้มีพระภาคเจ้าทรง

ออกจากจตุตถฌานแล้ว     เสด็จปรินิพพานในลำดับ     (แห่งการพิจารณาองค์

จตุตถฌานนั้น).

         [๑๘๕]  เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าปรินิพพานแล้ว    พร้อมกับการปริ-

นิพานได้เกิดแผ่นดินไหวใหญ่  เกิดความขนพองสยองเกล้าน่าพึงกลัว ทั้งกลอง

ทิพย์ก็บันลือขึ้น.  ความคิดเห็นที่ 1  
 
kullawat
วันที่ 4 ต.ค. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ