สภาพธรรมที่มีกำลัง กับ สภาพธรรมที่ไม่มีกำลัง
 
pdharma
pdharma
วันที่  26 ก.ย. 2562
หมายเลข  31192
อ่าน  171

เกี่ยวเนื่องจาก พละ
อยากทราบว่า สภาพธรรมที่มีกำลัง กับ สภาพธรรมที่ไม่มีกำลัง นั้นต่างกันอย่างไร เช่น วิริยะเฉยๆ (คือไม่มีกำลัง) กับ วิริยพละ หรือ ผู้ที่มีสมาธิ กับ ผู้ที่มีสมาธิพละ มีลักษณะของสภาพธรรมที่ต่างกันหรือไม่

ขอขอบพระคุณ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 27 ก.ย. 2562

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

สภาพธรรม ที่เป็นพละ  นั้น  เป็นสภาพธรรมเป็นไปเพื่อการตรัสรู้สภาพธรรมตามความเป็นจริง เป็นเรื่องของการอบรมเจริญปัญญา ที่จะเป็นไปเพื่อดับอกุศลได้ในที่สุด   

ความเพียร เกิดกับจิตส่วนใหญ่  เว้นไม่เกิดกับอเหตุกจิต ๑๖ ดวงเท่านั้น,  ความเพียรที่เป็นไปในอกุศล หรือ แม้แต่ความเพียรที่ไม่เป็นไปในการอบรมเจริญปัญญาเพื่อรู้สภาพธรรมตามความเป็นจริง ไม่ใช่สภาพธรรมที่เป็นพละ  ในส่วนของสมาธิ  ก็พิจารณาได้ว่า  ถ้าเป็นไปกับอกุศล  หรือ ไม่ได้เป็นไปในการตั้งมั่นที่จะรู้สภาพธรรมที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริง ก็ไม่ใช่สมาธิพละ

ข้อความบางตอนจากคำบรรยายของท่านอาจารย์สุจินต์  บริหารวนเขตต์ มีดังนี้ 
เมื่ออินทรีย์ ๕ เจริญเพิ่มขึ้น เป็นสภาพธรรมที่มีกำลัง ไม่หวั่นไหวในการพิจารณาอารมณ์ใดๆ ที่ปรากฏ ก็เป็นสภาพธรรมที่เป็น พละ ๕ คือ ...
๑. สัทธาพละ  ไม่หวั่นไหวไปด้วยความไม่ศรัทธา
๒. วิริยพละ  ไม่หวั่นไหวไปด้วยความท้อถอย
๓. สติพละ  ไม่หวั่นไหวในการระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมใดๆ ที่ปรากฏ
๔. สมาธิพละ  ไม่หวั่นไหวไปด้วยความฟุ้งซ่านไม่มั่นคง
๕. ปัญญาพละ ไม่หวั่นไหวไปด้วยความไม่รู้

การที่สัทธา วิริยะ สติ สมาธิ จะเป็นสภาพธรรมที่มีกำลังได้ ก็เมื่อปัญญาเป็น
พละ เพราะรู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมทั่วขึ้น จึงไม่หวั่นไหวที่จะระลึกรู้ได้ว่าขณะที่กำลังเห็นเป็นนามธรรมและรูปธรรมอย่างไร ขณะที่กำลังได้ยิน ได้กลิ่น ลิ้มรสรู้โผฏฐัพพะ ก็โดยนัยเดียวกัน

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 20 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ