โลกสูตร ... วันเสาร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒
 
มศพ.
วันที่  27 ส.ค. 2562
หมายเลข  31132
อ่าน  423

 

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺส
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺส
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺส

พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ
ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ
สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ

•••..... ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย .....•••

 ... สนทนาธรรมที่ ... 

มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา (มศพ.)

พระสูตร ที่จะนำมาสนทนาที่มูลนิธิฯ 
วันเสาร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒
คือ

โลกสูตร
...จาก...

 พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ ๕๑๓

๓. โลกสูตร

[๔๐๒] สาวัตถีนิทาน (เรื่องเกิดขึ้นที่เมืองสาวัตถี)

พระเจ้าปเสนทิโกศล ประทับนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้ทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า พระเจ้าข้า ธรรมเท่าไรหนอแล เมื่อเกิดขึ้นแก่โลก ย่อมเกิดขึ้น เพื่อไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูล เพื่อทุกข์ เพื่อความอยู่ไม่สำราญ

[๔๐๓] พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสว่า ดูกร มหาบพิตร ธรรม ๓ อย่าง เมื่อเกิดขึ้นแก่โลก ย่อมเกิดขึ้น เพื่อไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูล เพื่อทุกข์ เพื่อความอยู่ไม่สำราญ ธรรม ๓ อย่างเป็นไฉน

ดูกร มหาบพิตร ธรรมคือโลภะ เมื่อเกิดขึ้นแก่โลก ย่อมเกิดขึ้น เพื่อไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูล เพื่อทุกข์ เพื่อความอยู่ไม่สำราญ

ดูกร มหาบพิตร ธรรมคือโทสะ เมื่อเกิดขึ้นแก่โลก ย่อมเกิดขึ้นเพื่อไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูล เพื่อทุกข์ เพื่อความอยู่ไม่สำราญ

ดูกร มหาบพิตร ธรรมคือโมหะ เมื่อเกิดขึ้นแก่โลก ย่อมเกิดขึ้น เพื่อไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูล เพื่อทุกข์ เพื่อความอยู่ไม่สำราญ

ดูกร มหาบพิตร ธรรม ๓ อย่างนี้แล เมื่อเกิดขึ้นแก่โลก ย่อมเกิดขึ้น เพื่อไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูล เพื่อทุกข์ เพื่อความอยู่ไม่สำราญ

[๔๐๔] พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้พระสุคตศาสดา ครั้นตรัสไวยากรณ์คำร้อยแก้วนี้จบลงแล้ว จึงได้ตรัสคาถาคำร้อยกรองต่อไปอีกว่า

โลภะ โทสะ และโมหะ อันบังเกิดแก่ตน ย่อมทำลายบุรุษผู้มีใจบาป ดุจขุยไผ่ ทำลายต้นไผ่ ฉะนั้น

จบโลกสูตรที่ ๓.


  ความคิดเห็น 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 27 ส.ค. 2562

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ข้อความโดยสรุป
โลกสูตร

พระเจ้าปเสนทิโกศล ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า ธรรมเท่าไร ที่เมื่อเกิดขึ้นแล้ว ไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูล มีแต่เป็นไปเพื่อทุกข์ เพื่อความอยู่ไม่สำราญ

พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสตอบว่า ธรรม คือ โลภะ โทสะ และโมหะ เมื่อเกิดขึ้นแล้ว ไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูล มีแต่เป็นไปเพื่อทุกข์ เพื่อความอยู่ไม่สำราญ

ขอเชิญศึกษาเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อด้านล่างนี้ครับ

โลภะ โทสะ โมหะ 

โลภะ ไม่รู้จักพอ [ขุททกนิกาย กามชาดก]

โลภะ ไม่เป็นประโยชน์ [ติกนิบาต เกสปุตตสูตร]

โลภะเป็นทั้งครูและศิษย์

มีหนทางอื่นไหมที่จะดับความโกรธได้

คำสั้นๆ  ...ให้อภัย

คำสั้นๆ ...เมตตา

ทำไมถึงอภัยไม่ได้

โทษของความไม่รู้

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็น 2  
 
Nataya
วันที่ 30 ส.ค. 2562

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
Tikky
วันที่ 31 ส.ค. 2562

อนุโมทนาคับ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 5 ส.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ