การเจริญปัญญาธรรม
 
หาความรู้ เพิ่มเติม
วันที่  10 พ.ค. 2562
หมายเลข  30842
อ่าน  188

ขอเรียนถามว่า มีอะไรบ้าง


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 11 พ.ค. 2562

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เล่ม ๒ ภาค ๓ ตอน ๒ - หน้าที่๔๙

มหาจุนทเถรคาถา      
(ว่าด้วยคาถาของพระมหาจุนเถระ)

ได้ยินว่า   พระมหาจุนทเถระได้ภาษิตคาถานี้ไว้   อย่างนี้ว่า
การฟังดี    เป็นเหตุให้การฟังเจริญ   
การฟัง เป็นเหตุให้เจริญปัญญา 
บุคคลจะรู้ประโยชนก็เพราะปัญญา
ประโยชน์ที่บุคคลรู้แล้ว  ย่อมนำสุขมาให้  

-------------------------------

ถ้าไม่มีการฟังพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงจะเข้าใจถูกเห็นถูกได้อย่างไร  จะต้องเป็นผู้เห็นประโยชน์ เห็นคุณค่าของการได้เขาใจความจริง มีศรัทธามีความจริงใจที่จะฟังด้วยจุดประสงค์ที่ถูกต้องว่าเพื่อความเข้าใจถูกเห็นถูกเท่านั้น ความเข้าใจก็จะค่อยๆ เจริญขึ้นไปตามลำดับ  ปัญญาทำกิจของปัญญา คือ เข้าใจถูกต้องตรงตามความเป็นจริง

พระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงนั้น มีความละเอียดลึกซึ้งยากที่จะตรัสรู้ตามได้ เป็นธรรมอันบัณฑิตเท่านั้นที่จะรู้ได้  ธรรมจึงไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะกว่าที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั้น พระองค์ต้องใช้เวลาอันยาวนานในการบำเพ็ญพระบารมีตลอดระยะเวลาสี่อสงไขยแสนกัปป์ และเมื่อพระองค์ทรงตรัสรู้แล้ว ตลอดระยะเวลา ๔๕ พรรษา ในการประกาศพระศาสนาของพระองค์นั้น ก็เพื่ออนุเคราะห์สัตว์โลกได้เข้าใจความจริง มีผู้ที่ได้รับประโยชน์จากพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดง มากมายนับไม่ถ้วน  จึงเป็นเครื่องเตือนใจที่ดี สำหรับผู้ที่มีโอกาสได้ฟังได้ศึกษาพระธรรม โดยเป็นผู้เห็นประโยชน์ของพระธรรม ว่า ไม่ควรที่จะท้อถอย ยิ่งยากก็ยิ่งจะต้องศึกษา เพราะปัญญาไม่สามารถจะเจริญขึ้นได้ภายในระยะเวลาอันสั้น ต้องค่อยๆ ฟังค่อยๆ ศึกษาไปตามลำดับ เพียงแค่วันนี้ พรุ่งนี้ หรือ ชาตินี้ ยังไม่พอ ต้องสะสมความเข้าใจต่อไปอีกเป็นเวลาอันยาวนาน(จิรกาลภาวนา) ซึ่งมีข้ออุปมาเหมือนการจับด้ามมีด เมื่อจับบ่อยๆ นานๆ รอยสึกย่อมปรากฏได้ ปัญญาก็เช่นกัน ต้องอาศัยกาลเวลาอันยาวนานในการสะสม ในการอบรม จึงจะเจริญขึ้นได้ เพราะฉะนั้น ในแต่ละภพในแต่ละชาติ มีชีวิตอยู่ก็เพื่อได้ฟังพระธรรม ได้สะสมอบรมเจริญปัญญา เพื่อความเข้าใจถูก เห็นถูกยิ่งขึ้น  ไม่ขาดการฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรม สะสมปัญญาต่อไป ครับ.

ขอเชิญศึกษาเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อด้านล่างนี้ครับ

ทำไมจึงเพิ่งเข้าใจ  

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ