แบบนี้เป็นอธิษฐานบารมีหรือไม่
 
apiwit
apiwit
วันที่  13 เม.ย. 2562
หมายเลข  30641
อ่าน  117

วันนี้ผมไปวัด ไปทำบุญ ผมได้อธิษฐานว่า ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ที่ตรงต่อการเสียสละ ช่วยเหลือผู้คนเมื่อมีโอกาส และขอให้สรรพชีวิตทั้งหลายในโลกใบนี้อยู่อย่างเป็นสุข ไม่มีความอาฆาตพยาบาทเบียดเบียนกัน ไม่ทราบว่าการอธิษฐานอย่างนี้จะเป็นอธิษฐานบารมีหรือไม่ และการขอเช่นนี้จะเป็นการขอพรที่ประเสริฐหรือไม่ครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 14 เม.ย. 2562 07:30 น.

 ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

@พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไม่ได้ทรงแสดงไว้เลยว่า ทุกอย่างจะสำเร็จมาจากการขอ แต่ต้องมีเหตุปัจจัย

อ้างอิงจากหัวข้อ...

  ท่านอาจารย์สุจินต์ ไปสนทนาธรรมที่เชียงใหม่ ๑๖ - ๑๗ ก.๒๕๕๖

ควรที่จะได้เข้าใจตั้งแต่ต้นว่า บารมี  เป็นธรรมฝ่ายดีที่จะทำให้ถึงซึ่งฝั่งคือการดับกิเลส   เมื่อกล่าวอย่างกว้าง ๆ แล้ว  หมายถึง  ความดีทุกประการ ซึ่งได้แก่  สภาพจิตที่ดีงามที่ประกอบด้วยโสภณเจตสิกประการต่าง ๆ นั้นเอง  ไม่ว่าจะเป็น ทาน (การสละวัตถุสิ่งของเพื่อประโยชน์สุขแก่ผู้อื่น)   ศีล  (การสำรวมกาย วาจาให้เป็นปกติ  ไม่กระทำทุจริตกรรม)   เนกขัมมะ(การออกจากกาม   ออกจากอกุศล)   ปัญญา (ความเข้าใจถูก   เห็นถูก)   วิริยะ (ความเพียรในทางที่เป็นกุศล)     ขันติ  (ความอดทนต่อสภาพธรรมที่น่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนา)     สัจจะ (ความจริงใจในการเจริญกุศล)   อธิษฐานะ (ความตั้งใจมั่น ความมั่นคงในการเจริญกุศล)  เมตตา (ความเป็นมิตร เป็นเพื่อน หวังดีต่อผู้อื่น)    อุเบกขา (ความเป็นกลาง ไม่หวั่นไหวไปด้วยอำนาจของอกุศล)     ล้วนเป็นความดีที่ควรอบรมเจริญเป็นอย่างยิ่งและประการที่สำคัญ บารมีทุกบารมีจะขาดปัญญาบารมี ความเข้าใจถูกเห็นถูก ไม่ได้เลย 

ธรรมฝ่ายดี ที่เป็นกุศลธรรมในชีวิตประจำนั้น มีความละเอียดลึกซึ้งมาก ซึ่งเป็นธรรมที่เป็นไปเพื่อขัดเกลาละคลายกิเลส    เพราะถ้าจิตไม่ได้เป็นไปในทางที่เป็นกุศลแล้ว วันหนึ่ง ๆ ก็มีแต่จะเพิ่มพูนกิเลส เพิ่มพูนอกุศลให้มีมากขึ้น  ดังนั้น  อธิษฐาน คือ ความตั้งใจมั่นในการเจริญกุศล   ฟังพระธรรม   ศึกษาพระธรรมอบรมเจริญปัญญาและเจริญกุศลประการต่าง ๆ เพราะเห็นโทษของความไม่ตั้งมั่นในกุศลธรรม เห็นโทษของการไม่มีความมั่นคงในการเจริญกุศลประการต่าง ๆ   ทั้งหมด    จึงไม่พ้นไปจากสภาพจิตที่ดีงามในขณะนั้นที่เห็นโทษของอกุศล  เห็นคุณประโยชน์ของกุศล  พร้อมทั้งถอยกลับจากอกุศลและเพิ่มพูนกุศลให้ยิ่งขึ้น  ซึ่งเป็นไปเพื่อการขัดเกลาละคลายกิเลสจนกว่าจะถึงการดับได้อย่างหมดสิ้นในที่สุด  ครับ 

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
Darudsakorn
Darudsakorn
วันที่ 14 เม.ย. 2562 15:34 น.

กราบขอบพระคุณ และอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
apiwit
apiwit
วันที่ 15 เม.ย. 2562 00:04 น.

ขอบพระคุณและอนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ