ฟังเพื่อเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏจริงๆ
 
เมตตา
เมตตา
วันที่  18 มี.ค. 2562
หมายเลข  30567
อ่าน  153

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

อภิธัมมัตถสังคหบาลี และอภิธัมมัตถวิภาวีนีฎีกา - หน้าที่ 114

     ชื่อว่าอารมณ์ ในอาลัมพนสังคหะ มี ๖ อย่าง คือ รูปารมณ์ ๑ สัททารมณ์ ๑  คันธารมณ์ ๑  รสารมณ์ ๑  โผฏฐัพพารมณ์ ๑  ธัมมารมณ์ ๑ ฯ  บรรดาอารมณ์เหล่านั้น รูปนั่นแล ชื่อว่า รูปารมณ์ เสียง เป็นต้นชื่อว่าสัททารมณ์เป็นต้น ก็อย่างนั้น ฯ ส่วนธัมมารมณ์ท่านสงเคราะห์ไว้๖ อย่าง ด้วยอำนาจ ปสาทรูป ๑  สุขุมรูป ๑  จิต ๑  เจตสิก ๑  นิพพาน ๑ บัญญัติ ๑  ฯ  บรรดาอารมณ์เหล่านั้น จิตที่เป็นไปในจักขุทวารแม้ทั้งหมดมีรูปเท่านั้นเป็นอารมณ์ และรูปนั้นเฉพาะที่เป็นปัจจุบัน ฯ เสียงเป็นต้นเฉพาะที่เป็นปัจจุบันเท่านั้น เป็นอารมณ์แม้ของจิตมีจิตที่เป็นไปทางโสตทวารเป็นต้น ก็อย่างนั้น ฯ ส่วนจิตที่เป็นไปทางมโนทวาร มีอารมณ์ ๖ อย่าง เป็นปัจจุบัน อดีต อนาคต และกาลวินิมุต ตามสมควร ฯขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

.........................................

      ฟังธรรมศึกษาธรรมเพื่อให้เกิดความเห็นถูก เข้าใจถูกในสิ่งที่กำลังปรากฏจริง ๆ เพราะก่อนศึกษาธรรม ไม่มีความเห็นถูก ก็ไม่เข้าใจเลย เพราะฉะนั้น การศึกษาพระธรรมทั้งหมดเพื่อให้มีความเข้าใจถูกความเห็นถูกซึ่งเป็น ปัญญา นั่นเอง เป็นเรื่องของปัญญาที่สามารถที่จะเข้าใจ สิ่งที่มีจริง ตามปกติ ในขณะนี้ได้ถูกต้องว่า ไม่มีเรา ฟังธรรมเพื่อเข้าใจธรรม ไม่ต้องเอาความคิดของเรามาใส่ มาปน คิดโน่น คิดนี่ทำไม  ในเมื่อยังไม่เข้าใจในลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏว่า เป็นธรรม ก็ฟังเพื่อที่จะให้เข้าใจถูกต้องว่า ไม่มีตัวตน ไม่มีสัตว์บุคคล มีแต่สภาพธรรม แต่ละอย่าง จนกว่าขณะนี้เริ่มเข้าใจลักษณะของ คำ ในพระไตรปิฎกใช้คำว่า รูปารมณ์ หมายถึง สิ่งที่กำลังปรากฏทางตา เข้าใจจริงๆ เมื่อไหร่ เมื่อนั้นคือ ผลของการฟัง และเริ่มที่จะคลายการยึดถือสภาพธรรมว่า เป็นตัวตน เป็นสัตว์ เป็นบุคคลทีละเล็กทีละน้อย ฟังเข้าใจถูกต้องยิ่งขึ้นในสิ่งที่กำลังได้ยินได้ฟัง.

  

ขอเชิญคลิกฟังเพิ่มได้ที่...

เริ่มต้นของการที่จะมีความเห็นถูก พอ.4232

ปัญญาที่เกิดจากการฟังจะค่อย ๆ เริ่มเจริญขึ้น พอ.4232

ยังไม่รู้ในความเป็นธรรมของลักษณะนั้น ๆ พอ.4231

 ..กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ด้วยความเคารพ อย่างยิ่งค่ะ..

 


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
วรศักดิ์
วรศักดิ์
วันที่ 20 มี.ค. 2562 21:39 น.

กราบ​อนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
s_sophon
วันที่ 22 มี.ค. 2562 20:40 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ