อานันทสูตร ... วันเสาร์ที่  ๒ มีนาคม  ๒๕๖๒
 
มศพ.
วันที่  26 ก.พ. 2562
หมายเลข  30500
อ่าน  404

นโม  ตสฺส  ภควโต  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทธสฺส
นโม  ตสฺส  ภควโต  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทธสฺส
นโม  ตสฺส  ภควโต  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทธสฺส

พุทฺธํ  สรณํ   คจฺฉามิ
ธมฺมํ   สรณํ   คจฺฉามิ
สงฺฆํ  สรณํ    คจฺฉามิ

•••..... ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย .....••• ... สนทนาธรรมที่ ... 

มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา  (มศพ.)

พระสูตร ที่จะนำมาสนทนาที่มูลนิธิฯ 

วันเสาร์ที่  ๒ มีนาคม  ๒๕๖๒

คือ 

อานันทสูตร

...จาก...

พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต เล่ม ๓๘ - หน้าที่ ๒๕๖

พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต เล่ม ๓๘ - หน้าที่ ๒๕๖

อานันทสูตร

(ว่าด้วยภิกษุประกอบด้วยธรรม ๑๐ ประการ  จักเจริญงอกงามในธรรมวินัยนี้)


[๘๒]  ครั้งนั้นแล  ท่านพระอานนท์  เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า ถึงที่ประทับ  ถวายบังคมแล้ว  นั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง  ครั้นแล้ว พระผู้มีพระภาคเจ้า ได้ตรัสกะท่านพระอานนท์ว่า   ดูกร อานนท์  

ภิกษุเป็นผู้ไม่มีศรัทธา  จักถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ ในธรรมวินัยนี้    ข้อนี้ ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้   

ภิกษุเป็นผู้ทุศีล จักถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ ในธรรมวินัยนี้    ข้อนี้ ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้   

ภิกษุเป็นผู้มีการสดับน้อย จักถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ ในธรรมวินัยนี้    ข้อนี้ ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้   

ภิกษุเป็นผู้ว่ายาก  จักถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ ในธรรมวินัยนี้    ข้อนี้ ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้   

ภิกษุเป็นผู้มีมิตรชั่ว จักถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ ในธรรมวินัยนี้    ข้อนี้ ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้   

ภิกษุเป็นผู้เกียจคร้าน จักถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ ในธรรมวินัยนี้    ข้อนี้ ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้   

ภิกษุเป็นผู้มีสติหลงลืม จักถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ ในธรรมวินัยนี้    ข้อนี้ ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้   

ภิกษุเป็นผู้ไม่สันโดษ จักถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ ในธรรมวินัยนี้    ข้อนี้ ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้   

ภิกษุเป็นผู้มีความปรารถนาลามก จักถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมวินัยนี้    ข้อนี้ ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้   

ภิกษุเป็นผู้มีความเห็นผิด     จักถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมวินัยนี้    ข้อนี้ ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้  

ดูกร อานนท์   ภิกษุประกอบด้วยธรรม  ๑๐  ประการนี้แล  จักถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมวินัย นี้   ข้อนี้ ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้

ดูกร อานนท์ 

ภิกษุเป็นผู้มีศรัทธา  จักถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ใน ธรรมวินัยนี้    ข้อนี้ จึงเป็นฐานะที่มีได้ 

ภิกษุเป็นผู้มีศีล จักถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์  ในธรรมวินัยนี้   ข้อนี้  จึงเป็นฐานะที่มีได้ 

ภิกษุเป็นพหูสูต ทรงไว้ซึ่งสุตะ จักถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์           ในธรรมวินัยนี้   ข้อนี้ จึงเป็นฐานะที่มีได้

ภิกษุเป็นผู้ว่าง่าย  จักถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์  ในธรรมวินัยนี้   ข้อนี้จึงเป็นฐานะที่มีได้

ภิกษุเป็นผู้มีมิตรดีงาม จักถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์  ในธรรมวินัยนี้   ข้อนี้ จึงเป็นฐานะที่มีได้ 

ภิกษุเป็นผู้ปรารภความเพียร จักถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ใน ธรรมวินัยนี้   ข้อนี้ จึงเป็นฐานะที่มีได้ 

ภิกษุเป็นผู้มีสติตั้งมั่น จักถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ใน ธรรมวินัยนี้   ข้อนี้ จึงเป็นฐานะที่มีได้ 

ภิกษุเป็นผู้สันโดษ จักถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ใน ธรรมวินัยนี้   ข้อนี้จึงเป็นฐานะที่มีได้ 

 ภิกษุเป็นผู้มีความปรารถนาน้อย จักถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ใน ธรรมวินัยนี้   ข้อนี้ จึงเป็นฐานะที่มีได้ 

ภิกษุเป็นผู้มีความเห็นชอบ    จักถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมวินัยนี้  ข้อนี้จึงเป็นฐานะที่มีได้ 

ดูกร อานนท์  ภิกษุประกอบด้วยธรรม  ๑๐  ประการนี้แล  จักถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมวินัยนี้    ข้อนี้ เป็นฐานะที่มีได้.

จบอานันทสูตรที่  ๒.  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 26 ก.พ. 2562

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

©ข้อความโดยสรุป©
อานันทสูตร
(ว่าด้วยภิกษุประกอบด้วยธรรม ๑๐ ประการ 
จักเจริญงอกงามในธรรมวินัยนี้)

พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงแสดงว่า

ภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม ๑๐ ประการ เป็นไปไม่ได้ที่จะถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในพระธรรมวินัยนี้ ได้แก่    ไม่มีศรัทธา ไม่มีศีล  มีการสดับน้อย  ว่ายาก  มีมิตรชั่ว  เกียจคร้าน  หลงลืมสติ  ไม่สันโดษ  ปรารถนาลามก และ มีความเห็นผิด

ในทางตรงกันข้าม  ภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม ๑๐ ประการ  เป็นไปได้ที่จะถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในพระธรรมวินัยนี้ ได้แก่   มีศรัทธา  มีศีล  มีการสดับตรับฟังพระธรรมมาก  ว่าง่าย  มีมิตรที่ดีงาม  มีความเพียร มีสติตั้งมั่น         มีความสันโดษ  มีความปรารถนาน้อย  และ มีความเห็นชอบ (ตามที่ปรากฏในพระสูตร)

ขอเชิญคลิกอ่านข้อความเพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ

ศีล
อาศัยพระศาสดา

ลักษณะกัลยาณมิตร                        
กัลยาณมิตร หมายถึงเพื่อนที่ดี ไม่เกี่ยวกับทางธรรมได้หรือไม่ 
การเป็นผู้ว่าง่ายคืออะไรและทำอย่างไรครับ
แม้คนผู้เกียจคร้านนี้ ก็อยู่เป็นทุกข์ทั้งในปัจจุบันและสัมปรายภพ.
การทำความเพียรในพระพุทธศาสนา เพื่อการบรรลุธรรม
สันโดษ สันตุฏฐิกถา
สติ
การบรรลุธรรม
กุศลธรรม [ถอดเทปสนทนาธรรมรายการบ้านธัมมะ]
มีกุศลเป็นที่พึ่ง

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
papon
papon
วันที่ 27 ก.พ. 2562

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
ประสาน
วันที่ 1 มี.ค. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ประสาน
วันที่ 1 มี.ค. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
Nataya
วันที่ 1 มี.ค. 2562

 

                   กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 1 มี.ค. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ