วุฏฐิสูตร ... พระสูตรวันเสาร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒
 
มศพ.
วันที่  26 มี.ค. 2562
หมายเลข  30584
อ่าน  465

  

 

นโม  ตสฺส  ภควโต  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทธสฺส
นโม  ตสฺส  ภควโต  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทธสฺส
นโม  ตสฺส  ภควโต  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทธสฺส

พุทฺธํ  สรณํ   คจฺฉามิ
ธมฺมํ  สรณํ   คจฺฉามิ
สงฺฆํ สรณํ    คจฺฉามิ

•••..... ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย .....•••
 

 ... สนทนาธรรมที่ ... 

มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา  (มศพ.)

พระสูตร ที่จะนำมาสนทนาที่มูลนิธิฯ

วันเสาร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒

คือ 

วุฏฐิสูตร

...จาก...

พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ ๓๐๒

พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ ๓๐๒

 ๔.  วุฏฐิสูตร
[๒๐๔]   เทวดาทูลถามว่า
บรรดาสิ่งที่งอกขึ้น    อะไรหนอ  ประเสริฐ    
บรรดาสิ่งที่ตกไป  อะไรหนอ ประเสริฐ 
บรรดาสัตว์ที่เดินด้วยเท้า  ใครเป็นผู้ประเสริฐ     
บรรดาชนผู้แถลงคารม  ใครเป็นผู้ประเสริฐ.

[๒๐๕]   เทวดา ผู้หนึ่ง  แก้ว่า

บรรดาสิ่งที่งอกขึ้น  ข้าวกล้า เป็นสิ่ง
ประเสริฐ   บรรดาสิ่งที่ตกไป     ฝนเป็นสิ่ง
ประเสริฐ   บรรดาสัตว์ที่เดินด้วยเท้า  เหล่าโค  
เป็นสิ่งประเสริฐ บรรดาชนผู้แถลงคารม
บุตรเป็นผู้ประเสริฐ.

[๒๐๖]   พระผู้มีพระภาคเจ้า  ตรัสตอบว่า
บรรดาสิ่งที่งอกขึ้น    วิชชา เป็นสิ่งประเสริฐ 
บรรดาสิ่งที่ตกไป  อวิชชาตกไป    ประเสริฐ      
บรรดาสัตว์ที่เดินด้วยเท้า  พระอริยสงฆ์เป็นผู้ประเสริฐ  
บรรดาชนผู้แถลงคารม  พระพุทธเจ้าเป็นผู้ประเสริฐ                                                    จบวุฏฐิสูตร

   ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 26 มี.ค. 2562

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น
ข้อความโดยสรุป
วุฏฐิสูตร

เทวดาทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้า และพระองค์ได้ตรัสตอบ ดังนี้

บรรดาสิ่งที่งอกขึ้น อะไร ประเสริฐ  [วิชชา หรือ ปัญญา ความเข้าใจถูกเห็นถูก]

บรรดาสิ่งที่ตกไป อะไรประเสริฐ  [อวิชชา ความไม่รู้ ตกไป ย่อมเป็นสิ่งประเสริฐ]

บรรดาชนผู้เดินไปด้วยเท้า ใครเป็นผู้ประเสริฐ   [พระอริยสงฆ์สาวก]

บรรดาบุคคลผู้แถลงคารม (ผู้พูด) ใครเป็นผู้ประเสริฐ [พระสัมมาสัมพุทธเจ้า]


ขอเชิญศึกษาเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อด้านล่างนี้ครับ

ปัญหาธรรม ควรค่าแก่การพิจารณา
การสะสมกุศล โดยการอบรมเจริญปัญญา
โมหะ โมหะเจตสิก ความเห็นผิด ความไม่รู้ อวิชชา
อวิชชาคืออะไร
การคบของพระผู้มีพระภาคต่างจากบุคคลอื่น
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงเป็นบุคคลเอก         

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านครับ...

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ