ปฐมสีลสูตร ... วันเสาร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๒
 
มศพ.
วันที่  23 เม.ย. 2562
หมายเลข  30792
อ่าน  422

  

 

นโม  ตสฺส  ภควโต 
อรหโต  สมฺมาสมฺพุทธสฺส
นโม  ตสฺส  ภควโต 
อรหโต  สมฺมาสมฺพุทธสฺส
นโม  ตสฺส  ภควโต 
อรหโต  สมฺมาสมฺพุทธสฺส

พุทฺธํ  สรณํ   คจฺฉามิ
ธมฺมํ   สรณํ   คจฺฉามิ
สงฺฆํ  สรณํ    คจฺฉามิ

•••..... ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย .....•••
  ... สนทนาธรรมที่ ... 

มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา  (มศพ.)


พระสูตร ที่จะนำมาสนทนาที่มูลนิธิฯ
วันเสาร์ที่  ๒๗  เมษายน ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ -  ๑๒.๐๐ น.  

ปฐมสีลสูตร

จาก ...
พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย อิติวุตตก เล่ม ๑ ภาค ๔   -  หน้าที่  ๑๙๙

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย อิติวุตตก เล่ม ๑ ภาค ๔   -  หน้าที่  ๑๙๙

๕. ปฐมสีลสูตร

(ว่าด้วยศีลและทิฏฐิอันลามก)

    [๒๑๐]  จริงอยู่   พระสูตรนี้  พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้ว   พระสูตรนี้  พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสแล้ว  เพราะเหตุนั้น ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่า  ดูกร ภิกษุทั้งหลาย   บุคคลผู้ประกอบ ด้วยธรรม ๒ ประการ  อันกรรมของตนซัดไปในนรก  เหมือนถูกนำมาทิ้งลง ฉะนั้น  ธรรม  ๒ ประการเป็นไฉน?  คือ  ศีลอันลามก ๑  ทิฏฐิอันลามก ๑  ดูกร ภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม  ๒ ประการนี้แล อันกรรมของตนซัดไปในนรก  เหมือนถูกนำมาทิ้งลง ฉะนั้น.

    พระผู้มีพระภาคเจ้า ได้ตรัสเนื้อความนี้แล้ว ในพระสูตรนั้น  พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่า

นรชนใด ผู้มีปัญญาทราม   ประกอบด้วยธรรม ๒ ประการนี้  คือ  ศีลอันลามก ๑  ทิฏฐิอันลามก ๑   นรชนนั้น  เมื่อตายไป ย่อมเข้าถึงนรก.

    เนื้อความแม้นี้  พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้ว  เพราะเหตุนั้น  ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้ว ฉะนี้แล.

จบปฐมสีลสูตรที่  ๕.

อรรถกถาปฐมสีลสูตร

     ในปฐมสีลสูตรที่  ๕  พึงทราบวินิจฉัยดังต่อไปนี้ :-
     บทว่า  ปาปเกน  สีเลน  ความว่า  อาจารย์ทั้งหลายกล่าวว่า  ความไม่สำรวมอันทำให้ศีลขาด  ชื่อว่า  ศีลลามก.  ในบทนั้น  ผิว่า  ความไม่สำรวมเป็นศีล เหมือนกันไซร้   เพราะความเป็นผู้ทุศีล   ศีลนั้นจะเรียกว่า  ศีลอย่างไร. ในบทนั้นมีอธิบายดังต่อไปนี้.-  ท่านกล่าวสิ่งที่ไม่เห็นในโลกว่าเห็น  หรือผู้ไม่มีศีลว่า  เป็นผู้มีศีล ดังนี้ ฉันใด  แม้ในข้อนี้ ท่านก็เรียก ไม่มีศีล ก็ดี  ไม่สำรวม ก็ดี  ว่า  ศีล   ฉันนั้น.
 อีกอย่างหนึ่ง    เรียกชื่อว่า  ศีลมีอยู่  แม้ในอกุศลธรรมทั้งหลาย  เพราะพระบาลีว่า ดูกร คฤหบดี  ก็ศีลเป็นอกุศล กายกรรมเป็นอกุศล วจีกรรมเป็นอกุศล   อาชีวะเป็นอกุศล เป็นไฉน ดังนี้  เพราะฉะนั้น  ความประพฤติชอบทั้งหมด  เป็นปกติ  เหมือนสำเร็จตามสภาพ  ด้วยความคุ้นเคย  ท่านก็เรียกว่า ศีล.   บทว่า  ปาปเกน  สีเลน   พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสหมายถึงอกุศลอันลามก  เพราะอรรถว่า  ไม่เป็นความฉลาดเลย.  บทว่า  ปาปิกาย   ทิฏฺฐิยา   ได้แก่  มิจฉาทิฏฐิ ทั้งหมด  อันลามก.   แต่โดยความพิเศษ  ทิฏฐิ ๓ อย่างเหล่านี้ คือ อเหตุกทิฏฐิ  (ความเห็นว่าหาเหตุมิได้) ๑    อกิริยทิฏฐิ  (ความเห็นว่าไม่เป็นอันทำ) ๑  นัตถิกทิฏฐิ (ความเห็นว่าไม่มี) ๑  ลามกกว่า.  ในบทนั้น   บุคคลผู้ประกอบด้วยศีลอันลามก  เป็นผู้วิบัติด้วยปโยคะ (ความขวนขวาย)  บุคคลผู้ประกอบทิฏฐิอันลามก  เป็นผู้วิบัติด้วยอาสยะ (อัธยาศัย) บุคคลผู้วิบัติด้วยปโยคะและอาสยะ เป็นผู้ตกนรกโดยแท้  สมดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่า  ดูกร ภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม  ๒  ประการนี้แล   อันกรรมของตนซัดไปในนรกเหมือนถูกนำมาทิ้งลง ฉะนั้น.   
     ในบทว่า  ทฺวีหิ  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต  นี้พึงเห็นเป็นคำแสดงถึงลักษณะ  มิใช่แสดงถึงแบบแผน.  เหมือนอย่างว่า  ผิว่าในโลก  ความเจ็บป่วยทั้งหลายจะพึงมีแก่เราไซร้ ควรให้ยาชนิดนี้ แก่ผู้เจ็บป่วยเหล่านี้   ดังนี้. ในฐานะเช่นนี้  แม้เหล่าอื่นก็มีนัยนี้เหมือนกัน . บทว่า ทุปฺปญฺโญ คือ ไม่มีปัญญา

จบปฐมสีลสูตรที่  ๕.


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 23 เม.ย. 2562

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นัั้น
๏ ข้อความโดยสรุป ๏
ปฐมสีลสูตร
(ว่าด้วยศีลและทิฏฐิอันเป็นบาป)

พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงว่า

บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม ๒ ประการ คือ ศีลอันเป็นบาป และ ทิฏฐิอันเป็นบาป ย่อมเป็นผู้อันกรรมของตนซัดไปในนรก   เหมือนถูกนำมาทิ้งลง ฉะนั้น  (ตามข้อความที่ปรากฏในพระสูตร)

ขอเชิญคลิกอ่านข้อความเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อด้านล่างนี้ครับ


ความเสื่อมและความเจริญของปัญญาเหตุผลของการล่วงศีล

นิยตมิจฉาทิฏฐิ 
อเหตุกทิฏฐิ 
นัตถิกทิฏฐิ 
อกิริยทิฏฐิ
เพราะไม่ได้ฟังธรรม ย่อมเสื่อมรอบ
ความเสื่อมทิฏฐิ คืออะไร

..ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ