บุพกรรม เหตุแห่งวิบากในปัจจุบัน
 
lokiya
วันที่  4 ก.พ. 2562
หมายเลข  30452
อ่าน  124

ผมเคยอ่านเรื่องบุพกรรมของพระโมคคัลลานะ พระภิกษุ7รูปติดถ้ำ

อีกาโดนเฉวียงไฟใหม้ บุพกรรมของพระเถระรูปอื่นๆ

เหตุแห่งกรรมซึ่งทำให้ได้รับผลกรรม พระพุทธเจ้าได้ทรงพยากรณ์ไว้ เช่น พระโมคคัลลาในอดีตชาติเคยทุบตีพ่อแม่ตาบอด ชาติสุดท้ายจึงถูกโจรทุบ

ผมสงสัยว่า เรื่องบุพกรรม(เหตุที่ได้ทำไว้ในอดีต) มีพระอรหันต์รูปอื่นๆในสมัยพุทธกาล สามารถพยากรณ์เหตุนั้นได้หรือไม่ หรือมีพระพุทธเจ้าองค์เดียวที่ทราบบุพกรรมนั้น


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 8 ก.พ. 2562 17:15 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

บุคคลผู้ที่จะรู้เรื่องกรรมและผลของกรรมโดยละเอียด คือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบุคคลเดียวเท่านั้น ในสมัยยุคครั้งพุทธกาล เมื่อเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น บุคคลในครั้งนั้น ก็เข้าไปกราบทูลถามพระองค์ พระองค์ย่อมแสดงกรรมและผลของกรรมอย่างละเอียด ครับ

ข้อความบางตอนจากคำบรรยายของท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ มีดังนี้

"เรื่องของกรรมนี่ นอกจากพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว บุคคลอื่นไม่สามารถจะพยากรณ์ได้เลย ถ้าใครกล้าจะพยากรณ์เรื่องกรรมว่า ขณะนี้ที่ท่านผู้ใดผู้หนึ่งกำลังได้รับผลของกรรมหนึ่งกรรมใดว่า เป็นเพราะในชาตินั้นๆ ได้กระทำกรรมนี้ เป็นบุคคลนั้น ก็ต้องเป็นที่น่าประหลาดอัศจรรย์ว่าบุคคลนั้นสามารถจะล่วงรู้ได้อย่าไร ในเมื่อไม่ใช่ทศพลญาณอย่างพระญาณของพระผู้มีพระภาค เพราะฉะนั้น ไม่ใช่เรื่องที่บุคคลอื่นสามารถที่จะรู้ได้"

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 14 ก.พ. 2562 16:18 น.

อจินไตย  4  ประการที่ไม่ควรคิด

1.    พุทธวิสัย

2.    ผลของกรรม 

3.    ฌานวิสัย

4.    เรื่องโลก

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ