กิเลสอยู่ที่จิต
 
nattawan
nattawan
วันที่  6 ม.ค. 2562
หมายเลข  30362
อ่าน  193

     แค่ปรากฏถ้าไม่เกิดไม่มี  เพราะสภาพธรรมที่เกิดแล้วดับแล้วไม่กลับมาอีกเลย  ที่เห็นไม่ใช่รูปเก่า  ถ้าไม่มีความเข้าใจถึงระดับนี้ไม่ถึงความเป็นพระโสดาบัน  เพราะพระโสดาบันดับอนุสัยกิเลสเป็นกิเลสซึ่งติดแน่นอนู่ในใจ  เอาออกได้ไหม!!  ถ้าไม่ใช่ปัญญา...ไม่มีทาง  ถ้าไม่ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและไม่เข้าใจตรงจริง ๆ ก็ไม่มีทาง  เพราะกิเลสออกได้เมื่อความไม่รู้ลดลงเมื่อมีความรู้เกิดขึ้น [อนุสัยกิเลสมี ๗ ประการ  พระโสดาบันดับทิฏฐานุสัย (ความเห็นผิดทั้งหมด) และวิจิกิจฉานุสัย (ความสงสัยว่าสภาพนี้เกิดและดับ)]

     ฟังทีละคำ  เข้าใจทีละน้อย  แต่ให้ถูกต้องให้มั่นคง  และพิจารณาว่าจริงหรือเปล่า  ถ้าจริงก็ต้องฟังอีกให้จริงยิ่งกว่านี้ไปอีกเรื่อย ๆ

     กิเลสเกิดเมื่อไหร่!!!  ถ้าไม่เห็น  ไม่ได้ยิน  ไม่ได้กลิ่น  ไม่ได้ลิ้มรส  ไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัส..กิเลสจะมาจากไหน!!!  เมื่อเห็นแล้วไม่รู้ความจริง  เห็นนิมิตทันที  ก็ยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดคืออัตตานุสัย

     กิเลสอยู่ที่จิต  ได้ยินเสียงนกแล้วชอบ  เสียงดับไปแล้ว  ความชอบดับแล้วแต่ไม่ไปไหนสะสมในจิตทิ้งรอยที่เคยเกิดแล้วชอบไว้ตรงนั้น  ไม่มีทางที่จะออกไปได้เลย

     รอยนั้นจะดับเมื่อใด!!!  อริยบุคคลพ้นจากความเป็นปุถุชนเพราะรู้แจ้งอริยสัจธรรม..ไม่สงสัย

     กราบบูชาคุณและอนุโมทนาท่านอ.สุจินต์  บริหารวนเขตต์


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 7 ม.ค. 2562 10:47 น.

   ขออนุโมทนาในกุศลจิตค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
Selaruck
Selaruck
วันที่ 7 ม.ค. 2562 14:00 น.

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ