ขอเรียนถามครับ
 
nontacha
nontacha
วันที่  8 ม.ค. 2562
หมายเลข  30366
อ่าน  154

ที่อาจารย์กล่าวไว้ว่า ให้เข้าใจพระธรรมในภาษาของตนๆ ตรงกับข้อความใดในพระไตรปิฏกหรืออรรถกถาครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 8 ม.ค. 2562 17:05 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ ๘

พระดำรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นละเอียดโดยนัยต่าง ๆ ตั้งขึ้นด้วยอัธยาศัยมิใช่น้อย สมบูรณ์ด้วยอรรถและพยัญชนะ มีปาฏิหาริย์ต่าง ๆ ลึกซึ้งโดยธรรม อรรถ เทศนาและปฏิเวธ(การตรัสรู้) มาสู่คลองแห่งโสตะครั้งแรก ควรแก่การศึกษาโดยภาษาของตน ๆ
แห่งสัตว์ทั้งหมด

------------------------------

พระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง แสดงถึงสิ่งที่มีจริงทุกอย่างทุกประการตามความเป็นจริง เป็นพระมหากรุณาอย่างยิ่งที่ทรงแสดงสิ่งที่พระองค์ได้ตรัสรู้ ให้คนอื่นได้เข้าใจเป็นคำในภาษามคธ  ซึ่งเป็นภาษาที่ดำรงพระศาสนา ซึ่งเรียกว่า บาลี    ชนในแต่ละภาษาที่ไม่ได้ใช้ภาษามคธ ก็ใช้ภาษาของตนเองในการสื่อสารกันเพื่อที่จะได้เข้าใจธรรมที่มี จริง ๆ ในขณะนี้    สามารถที่จะเข้าใจได้ในภาษาของตน  เมื่อกลับไปหาภาษาเดิม คือ ภาษามคธ ก็ตรงกัน

ยกตัวอย่าง คนไทยก็พูดธรรมในภาษาของตน ๆ คือ ภาษาไทย เพื่อจะได้เข้าใจให้ถูกต้องตรงกัน ซึ่งเมื่อกลับเข้าไปหาภาษามคธหรือบาลี ก็ตรงกัน เพราะกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงเหมือนกัน เพียงแต่ภาษาต่างกันเท่านั้น เช่น คำว่า ธมฺม เป็นคำภาษามคธ ในภาษาไทย ก็คือ สิ่งที่มี จริง ๆ คำว่า โลภ เป็นคำภาษามคธ ในภาษาไทย ก็คือ ความติดข้อง   ตรงกันในความเป็นจริง เป็นต้น

เพราะฉะนั้น ประโยชน์ไม่ได้อยู่ที่อย่างอื่น แต่อยู่ที่การมีโอกาสได้ฟังได้ศึกษาพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง สะสมความเข้าใจถูกเห็นถูกเป็นปัญญาของตนเอง ครับ

ขอเชิญฟังคำบรรยายของท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ เพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ

ฟังแล้วฟังอีก

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆท่านครับ...

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ