เป็นเพียงแค่สิ่งที่ปรากฏ
 
nattawan
nattawan
วันที่  6 ม.ค. 2562
หมายเลข  30361
อ่าน  163

     พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมโดยละเอียดเพื่อให้เข้าใจว่าทุกอย่างเป็นธรรมะไม่ใช่เรา  มั่นคงขึ้น ๆ มิเช่นนั้นก็มีเราจะไปทำ  มีเราจะไปรู้ก็ผิดแล้ว

     กิเลสมีหลายระดับขั้น  ปัญญามีหลายระดับขั้น  ทุกอย่างที่มีมีหลายระดับขั้น  กิเลสไม่ใช่เพิ่งมีวันนี้  มีมานานเท่าไหร่แล้ว..นับไม่ได้เลยและเพิ่มพูนขึ้นทุกขณะที่ไม่รู้ความจริง  ขณะใดก็ตามที่ไม่ได้เข้าใจธรรมะขณะนั้นกิเลสก็เพิ่มขึ้น  

     กิเลสคือสภาพธรรมที่ไม่งามคืออกุศลเจตสิกทั้งหมดมี ๑๔ ประเภท  โสภณเจตสิกมี ๒๕ ประเภท  มากกว่าอกุศลเจตสิกแต่เกิดไม่บ่อย  

     ขณะนอนหลับก็มีกิเลส  ถ้าตอนหลับไม่มีกิเลสตอนตื่นจะมีหรือ!!!

     เพราะสะสมอกุศลมานานมาก  จะให้หมดกิเลสทันทีเป็นไปไม่ได้  ต้องสะสมความเข้าใจ  ค่อย ๆ เข้าใจทีละเล็กทีละน้อย

     จากปุถุชนผู้หนาแน่นด้วยความไม่รู้และกิเลสมากมายในสังสารวัฏ  สามารถที่จะเห็นสภาพธรรมะถูกต้อง  ไม่มีสงสัยอีกต่อไปเลยว่าขณะนี้เป็นสิ่งที่ปรากฏทางตา  จริง  ถ้าไม่เห็นไม่มีสิ่งที่กำลังปรากฏ  ลงไปถึงใจระดับไหน  กว่าจะลงไป ๆ จนกระทั่งแน่แท้เลยว่าสิ่งนี้หรือที่เราติดข้องมากมายก็แค่ปรากฏ  ถ้าไม่เกิดไม่มี  ถึงมีถ้าไม่เห็นก็ไม่ปรากฏ  เพราะฉะนั้นปรากฏเพียงแค่เมื่อเห็น  

     แต่ละคำลึกลงไป  ปรากฏเพียงแค่เมื่อเห็น  ที่เห็นเราจะไม่ประจักษ์การเกิดดับเลยเพราะสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้จนปรากฏเป็นนิมิต  รูปร่างต่าง ๆ  ยับยั้งไม่ให้เห็นนิมิตไม่ได้เลย..แสดงความรวดเร็วที่ยากจะหยั่งรู้ได้  เพราะฉะนั้นปัญญาที่สามารถหยั่งรู้โดยแยกรูปแต่ละรูปซึ่งต่างกันเป็น ๑๘ รูปได้นั้นเป็นปัญญาระดับไหน!!!!!  

     ถ้าไม่ได้มีการฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยจะมีปัญญานี้ได้หรือ!!!!!  ไม่มีทาง..เป็นไปไม่ได้เลย

     คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำวันหนึ่งเมื่อมีความเข้าใจเพิ่มขึ้น  สิ่งที่ปิดบังคือความไม่รู้ก็จะค่อย ๆ ลดลง  เพราะรู้ว่าเป็นเพียงแค่สิ่งที่ปรากฏ

     กราบบูชาคุณและอนุโมทนาท่านอ.สุจินต์  บริหารวนเขตต์


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
Selaruck
Selaruck
วันที่ 7 ม.ค. 2562 14:05 น.

กราบแทบเท้าระลึกถึงคุณท่านอาจารย์สุจินต์ ที่แจงธรรมะอันละเอียดของพระอรหัตสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้เราได้เข้าใจตามการสะสมของแต่ละคน กราบอนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 7 ม.ค. 2562 15:57 น.

   ขออนุโมทนาในกุศลจิตค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ